Legere Lânbouskoalle

(Trochferwiisd fan Legere lânbouskoalle)

De Legere Lânbouskoalle wie in foarm fan beropsûnderwiis út de tweintichste iuw, dy't foarm krige yn 1921.[1] Op it hichtepunt hie Fryslân sa’n 26 legere lânbouskoallen.

Skiednis bewurkje seksje

Lânbouûnderwiis bewurkje seksje

De ‘Maatschappij van Weldadigheid’ naam yn 1823 it inisjatyf om in lânbouskoalle te begjinnen yn Wateren. It 'opvoedingsinstituut voor den landbouw' die wol in tal lânboukundige proeven mar it waard nea in modelskoalle, mei omdat der gjin learlingen fan bûten oannomd waarden. Yn 1860 waard it ‘Instituut voor de Landbouw’ opheft.

Yn 1863 waard de Wet fan Thorbecke op it middelber ûnderwiis oannomd. De wet regele it ûnderwiis op de destiidske hegere boargerskoalle. De wet late ta de oprjochting fan trije agraryske skoallen yn Watergraafsmeer, Warffum en Wageningen. It jild bleau foar de gemeenten en ynstellings lykwols in probleem sadat de lânbouskoallen yn Warffum (1874) en Haren (1871) ticht giene. It Ryk naam dêrom de Gemeentlike Lânbouskoalle en de Hegere Boarger Skoalle yn Wageningen oer en makke dy ta de lang winske Rykslânbouskoalle. De nije Rykslânbouskoalle waard op 18 septimber 1876 feestlik iepene.
Nei de lânboukrisis fan 1880 waard troch in kommisje ûndersyk dien nei de lânbou yn Nederlân. De minne steat fan de lânbou, it efterbliuwen fan de ûntwikkeling en te min fakkennis waarden as oarsaak sjoen. It late noch net ta de advisearre oprjochting fan winterskoallen en winterkursussen. Wol kaam it yn 1892 ta de beneaming fan in ‘Ynspekteur foar it middelber ûnderwiis, belêste mei it tafersjoch op de lânbouskoallen’.
Yn 1904 waard de Rykslânbouskoalle ferfongen troch fjouwer selsstannige ynrjochtingen, allegear yn Wageningen. Dizze skoallen waarden de Ryks Hegere lân-, Tún en Boskbouskoalle, de Rykslânbouskoalle, de Rykstúnbouskoalle en de Ryks Hegere Boarger Skoalle. De Ryks Hegere Lân-, Tún- en Boskbouskoalle krige yn 1918 it predikaat Lânbouhegeskoalle.

Winterskoallen bewurkje seksje

It regear makke yn 1893 jild frij foar de oanstelling fan rykslânbouleararen. De rykslânbouleararen waarden belêste mei de lânboufoarljochting, it hâlden fan foardrachten, it oplieden fan ûnderwizers foar de legere akten lân- en túnbouûnderwiis en it hâlden fan tafersjoch op de jûnkursussen foar lân- en túnbouûnderwiis. Guon rykslânbouleararen krigen letter in taak as direksjelid fan lânbouwinterskoallen.

Deiûnderwiis bewurkje seksje

Foar 1893 wie allinnich sprake fan jûnskursussen, mei de oprjochting fan de lânbouwinterskoallen kaam der ek deiûnderwiis. Nei de Earste Wrâldoarloch kamen de earste ‘legere lânbouskoallen’. De legere lânbouskoalle wie in fjouwerjierrige oplieding dy’t folge op it sânde jier fan de legere skoalle. It wie in parttime oplieding. Yn it earste jier waard twa dagen yn de wike nei skoalle gien en yn de dêrop folgjende jierren ien dei yn de wike. Nei acht jier leger ûnderwiis waarden learlingen daliks talitten ta de twadde klas. De lânbouskoalle yn Aldeberkeap wie yn 1922 de earste Nederlânske Lânbouskoalle. [2] It lânbouûnderwiis wreidde him bot út. Deiûnderwiis stie heger oanskreaun as kursusûnderwiis. It lespakket bestie earst út 24 oeren mar yn 1968 waard dit 35 oeren wyks. Yn 1955 hiene fan de Fryske bedriuwshaden yn lân- en tunbou âlder as 35 jier resp. 37 en 55% lânbouûnderwiis folge. Fan de jongere bedriuwshaden 70% (mear as 50% deiûnderwiis). Fan de meiwurkjende soannen fan 25 jier en âlder wie dat 85%, 50% sels deiûnderwiis. Op de grutte bedriuwen wie de belangstelling it grutst. Oersjoch fan it tal bedriuwshaden mei in lânbouoplieding yn Fryslân per bedriuwsklasse yn 1955:

 • 0,5 ha. - 18%
 • 5-10 ha. - 33%
 • 10-20 ha. - 48%
 • 20-30 ha. - 63%
 • >30 ha. - 73 %

De Fryske Maatskippij fan Lânbou en it Fryske Kristlike Boeren- en Túnkersbûn joegen algemiene lânboukursussen (twa winterhealjierren mei soms in tariedende of oanslutende tredde kursus). Dêrneist wiene der spesjale lânboukursussen, melkerskursussen (hânmelken), oplieding fóarmelkers, masinaal melken, hân- en fakfeardichheid, motor- en traktorkennis, lânboumasines, spuitsje, plomfeehâlderij, ferloskunde, feefieding, hynste- kij- en lânboukunde. Begjin 1957 hiene de 25 legere lânbouskoallen (3 roomske, 11 kristlike en 11 net-konfesjonele) 1760 learlingen. De learlingen wiene benammen boeresoannen (noch gjin 10% lânarbeiderssoannen, 5% bûten de lânbou steanden). It tal learlingen fan de legere lân- en túnbouskoallen en algemiene lân en túnboukursussen wie yn it noarden leech.

De belangstelling foar túnbouûnderwiis wie nei ferhâlding grutter as dy foar lânbou. Der wiene fjouwer lânbouwinterskoallen (trije ryksskoallen yn Ljouwert, Snits en Drachten en ien kristlike yn Dokkum) mei 318 learlingen (1956-1957). Yn Ljouwert begûn yn 1954 in bysûndere hegere lânbouskoalle (1957 11 diplomearren, 1956 68 learlingen.

It ûnderwiis wreide him nei 1954 út mar it legere lânbouûnderwiis groeide net. In 1954 wiene yn Fryslân noch 25 legere lân- en túnbouskoallen, yn 1964 28 en yn 1973 11. Yn 1964 wiene der 1589 learlingen, yn 1973 717 en yn 1973/1974 817 (it leger beropsûnderwiis telde yn 1973/1974 yn Fryslân yn totaal 15.975 learlingen, it algemien fuortset ûnderwiis 27.220). De skoallen dy 't ferdwûnen wienen op It Amelân, Skylge en Boalsert, Easterwâlde, Reduzum Mitselwier en Berltsum. Yn 1972 begûn in taname fan it tal learlingen (yn 1974 gemiddeld 31 learlingen yn de earste klas). It tal learlingen fan boerekomôf wie yn 1974 46%. Yn 1957 waard it ûnderwiis oan de Middelbere Lânbouskoalle en de Ryks Lânbouwinterskoalle reorganisearre. De Middelbere Lânbouskoallen giene fierder as Hegere Lânbou Skoalle, de Ryks Lânbouwinterskoalle waard ta Middelbere Lânbouskoalle.

List fan legere lânbouskoallen bewurkje seksje

Plak Fan Oant Adres Bysûnderheden
Aldeberkeap 1921 1967 [3]
Bakkefean ±1946 1963 fusearre mei Drachten
Balk 1930 1974 Wilhelminastrjitte 68 kristlik [4]
Beetstersweach 1954 1967 Commissieweg 3 fusearre mei Drachten
Berltsum 1965 1971 ek túnbou
Boalsert 1932 1966 Gasthuissingel
Bitgummole ±1955 1965
Bûtenpost nei 1948 Foarstrjitte, letter Prof. Wassenberghstrjitte kristlik
Burgum 1949 1966 kristlik
Dokkum 1949 1968 earste kristlike winterlânbouskoalle
Drachten 1922 1955
Easterwâlde 1936 1972
Frjentsjer 1927? 1990? Willem de Swijerleane 4
It Hearrenfean 1928 1990 Skâns, letter Coehoorn van Scheltingawei 3 1990

[5]

Kollum 1949
De Lemmer 1943 1965 [6] Nijbou yn 1958
Lies (Skylge) 1949 1972
Lippenhuzen 1944
Mitselwier 1927 1972 Stationswei 23
Mearum/Ferwert 1939 1963 fusearre mei Drachten
Moarrewâld 1953? 1968 ek lokaasje yn Rinsumageast
Nes (It Amelân) ±1972 opgien yn in skoallemienskip
Reduzum 1946 1968 De Greidhôf - Haadstrjitte
Sint Nyk 1949 1994 roomsk
Snits 1942 1959
Steggerda 1930 1962 Ryks/roomsk?
Surhústerfean 1949 1964 fusearre mei Drachten
Warkum 1949? 1973 kristlik
Wolvegea 1942 earste lessen yn Nijlemmer, nijbou yn 1951 en útwreiding yn 1958
Wytmarsum 1970 1991 Gysbert Japikswei fusearre mei Snits

Sjoch ek bewurkje seksje

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:

 1. Kooij, Pim, Het Landbouwonderwijs in de Twintigste Eeuw, s. 17.
 2. www.academia.edu
 3. Oer de skiednis fan de lânbouskoalle yn Aldeberkeap
 4. Langsdeluts.nl
 5. Fryske Akademy.nl
 6. Groei in het agrarisch onderwijs heeft een bijsmaakje LC 2 septimber 1983 side 27