List fan boargemasters fan Ljouwerteradiel

Wikimedia-list

List fan boargemasters fan Ljouwerteradiel fan 1816 ôf.

perioade namme boargemaster partij of streaming
1816 - 1823 J.N. baron du Tour
1823 - 1852 Jhr. V.V. Cammingha
1852 - 1854 Jhr. Mr. W.E. Engelen
1855 - 1865 Jhr. J. Minnema van Haersma de With
1865 - 1882 F.C. Andreae
1882 - 1883 P. Lycklama a Nijeholt
1883 - 1886 I. Bolman
1886 - 1914 Y. Oosterlo
1914 - 1918 Jhr. J.M. van Beijma
1918 - 1936 Jan (J.G.) Jansonius SDAP
1936 - 1951 Jhr. W.J.H. Hora Siccama
1951 - 1962 H. de Boer
1962 - 1969 H. Hellinga
1969 - 1990 H. Boschma
1990 - 1998 Mr. Cees (C.) Bijl PvdA
1998 - 1998 Drs. M. Abma (waarnimmend)
1998 - 2003 Mw. Wil (W.Chr.) Vroegindeweij CDA
2003 - 2004 Ing. Jo (J.) Bosma (waarnimmend) D'66
2004 - 2011 Drs. Eric (E.J.) ter Keurs VVD
maart 2011 - 2017 Joop Boertjens (waarnimmend) VVD

Op 1 jannewaris 2017 is de gemeente Ljouwerteradiel fuseard mei gemeente Ljouwert.

Sjoch ekBewurkje