Meidogger oerlis:Swarte Kees/Argyf2

Nij mêd
Rinnend oerlis
Goeie,
Bliid jo hjir wêr te sjen, it tal siden op de wikipedy is wol aardich grutter wurden sûnt jo skoft naam hawwe, mar it is net allegear like geef frysk. Genôch te dwaan. Theun 11 aug 2007, 09.07 (CEST)

FerkearsierBewurkje

Is ferkearsier in goed Frysk wurd? It hat wat fan it Nederlânske verkeersader. Wat is it Ingelske wjergader? Of is der in oar wurd foar ferkearsier?

Groetnis Kening Aldgilles 13 aug 07

BeintemaBewurkje

Hoi Kees,
Ik seach jo hawwe op de side fan Beintemahûs in stikje oer de bewenners delset. No wie dit foar my wol tige nijsgjirrich om't in tak fan myn foarâlden fan Beintemahûs komt en ek Beintema hjitte. Troch by Tresoar fia ynternet de database te trochsykjen wie ik útkaam by in Douwe Johannes Beintema 1780-1840. Dit moat in soan fan Johannes Meinderts wêst hawwe. At jo hjir mear gegevens (houlik, berte/stjer/trou data) oer hawwe kinne jo my dit dan ta maile of oanjaan wêr't ik hjir mear oer fine kin?
Groetnis Theun 14 aug 2007, 08.06 (CEST)

Bedankt, by tresoar kin ik hjir lykwols neat fine. At ik googelje op Beintemahûs kom ik op it webstee fan westergeast wêr't Oebele Vries fan elke strjitte de skiednis fertelt yn de Foestrummer, dus ek oer de Beintemawei. Tige nijsgjirrich allegear. Is dit jo boarne? Theun 14 aug 2007, 17.24 (CEST)
Ik haw jo boarne ek efkes besjoen. No hawwe jo it hast streekrjocht oerset út in nederlânsk, dat kin fansels problemen mei auteursrjocht jaan. Oersette út in oare wiki is gjin probleem om't dy teksten al frij te brûken binne (at je oanjouwe wêr't it weikomt) mar mei teksten fan oare siden moatte we foarsichtich wêze. De feiten oernimme en dêr sels in ferhaal fan meitsje is gjin probleem mar dit liket der wol bot op.
No toch ik dat je it fan dy oare side oernaam hiene en it gewoan wat ynkoarte, dat mei fansels wol. Dat hat de auteur fan jo stikje ek dien tink ik. Theun 15 aug 2007, 12.39 (CEST)

hearBewurkje

hear = army = armee = leger.

Kening Aldgilles 14 aug 07 2311 CET

HindrikBewurkje

Hoi Kees,
Ik nim oan jo hawwe de lege side oanmakke troch de ferwizing op FNP oan te klikken, dêrby stiet dat de ferwizing makke wurdt nei de side Hindrik ten Hoeve (FNP). Dit is sa'n twa jier ferlyn troch B. oanmakke.
Ik tink dat B. dêr doe in bedoeling mei hie, dêrom haw ik him frêge. Theun 17 aug 2007, 19.10 (CEST)

foerderatiBewurkje

Goeie,

Ik haw sjoen dat sto foerderati op in side hast feroare yn foerderaty. Bisto der wis fan dat dit dit wurd sa skreaun wurden moat? Groetnis--Geoffrey 18 aug 2007, 00.53 (CEST)

 • Moarn Geoffrey, Yn it Frysk wurdt de "ie"-klank oan 'e ein fan in wurd hast altyd mei in y skreaun. Omdat it hjir om in bûtenlânsk wurd giet dat net yn it wurdboek stiet, haw ik de wenstige regel hjir ek tapast. Groetnis, Swarte Kees 18 aug 2007, 10.10 (CEST)

 

 • Bedankt dan sil ik ik de side werneame--Geoffrey 18 aug 2007, 16.28 (CEST)

ArgyfBewurkje

Hoi Kees,
Ik tink dat de manier fan in argyf oanmeitsje op ferskate manieren kin. Ik doch it troch siden \Argyf mei in nûmer dêrefter oan te meitsjen en dêr boppeoan myn oerlis nei te ferwizen. (Ik haw de earste no by jo mar efkes boppeoan set). Dan selektearje jo de ûnderwerpen dy't jo argyfearje wolle (om't dy bygelyks net mear aktueel binne) en kopiearje dy nei de nije argyf side. Dy ûnderwerpen ferwiderje jo dan op de oerlis side.
Om't ik it wol maklik fyn om yn it argyf te ferwizen nei in eardere en folgjende haw ik der ferwizings ynset boppeoan dy argyfsiden. At je dan wat sykje kinne je der hurd efkes trochhinne rinne en de ynhâld efkes trochsjen. Dit is fansels in saak fan persoanlike foarkar.
[[Meidogger oerlis:Theun/Argyf1|Earder argyf]], [[Meidogger oerlis:Theun/Argyf3|folgjend argyf]]
Yn myn argyf2 ferwiis ik dan nei argyf1 en argyf2. It is sa dat at jo op in side nei in oare side ferwize mei in / derfoar dat dy side der sa'n bytsje ûnder komt te hingjen. Jo argyf1 side hjit dan ek Meidogger oerlis:Swarte Kees/Argyf1 en boppe oan de argyfside stiet in ferwizing (mei in '<' derfoar) nei de master-side wêr't it by heart.
Ik hoopje dat it sa in bytsje dúdlik is, ik lit it mar oan jo om de ûnderwerpen te ferplakken wêrfan jo tinke dat dy wol yn it laad opburgen kinne. Theun 18 aug 2007, 21.00 (CEST)

It is al de bedoeling om oerlis berikber te hâlden sadat je as je tinke, dêr hawwe wy it alris earder oar hân dat wêr werom fine kinne. It wurd allinnich ferplakke fan de gewoane oerlis side nei de argyf side, der oerlis side kin dêrtroch wat oersichtelik bliuwe. Wat ik meast doch is alle ûnderwerpen trochrinne oant ik in pear tsjin kom wêrfan ik tink dat dêr noch oer praat wurde moat of kin, fânôf dêr lit ik it dan stean en it stik derfoar ferplak ik nei in argyf side. Gewoan simpel knippe en plakke en samar klear. Theun 18 aug 2007, 21.50 (CEST)

WettersBewurkje

Hoi Kees,

Jo binne mei faasje úteinset mei de fryske wetters, in pear opmerkings:

 • Al dy nammen mei De of It derfoar, it is dan better en meitsje ek in side oan dy't sa hjit.
 • By De Leijen hiene jo earst in nije side oanmakke Leien (wetter) en dernei De Leijen werneamt nei Leien. At in side in oare namme hawwe moat, is in net de bedoeling dy side op 'e nij oan te meitsjen, dêr hawwe wy de knop werneame foar. It belangrykste foardiel dêrfân is dat de sideskiednis bestean bliuwt.
 • Jo hiene der De Leien (wetter) fan makke, mar ik tink net dat wy meikoarten in oare side oer De Leien krije dus ik haw it mar op De Leien hâlden. As is de betiizing mei Leien te grut?
 • De Heloma- as Jonkersvaort is yn it frysk fansels de Helomafeart as Jonkersfeart. Dit is wol in frysktalige wikipedia (net spesifyk in wikipedy fan Fryslân). It stellingwerfsk hat in better plak op de nedersaksyske wikipedia.
 • De list mei fryske wetters sitte op dizze wize ek wol wat dûbelingen yn tink ik. Bygelyks de Wytmarssumer Feart is mar ien feart, fan Boalsert nei de Hârnser Trekfeart boppe Wytmarssum. Ik tink dat it twa kear yn de list stiet om't it op twa kaartblêden yn de atlas stiet en de namme dêr twa kear oanjoen is. (Ik tink de list is opset fanút it register fan de atlas mei alle wetternammen dy't deryn steane, sommige nammen steane gewoan op mear as ien kaartblêd, as op mear as ien plak)
 • Ik haw ek it idee dat de Yndyk yn Wûnseradiel slacht op itselde wetter, dêr binne fêst wat mear mar dit is wat my ynearsten opfalt.
 • Ik haw eins gjin idee wat de rivier de Linde (Line?) yn it frysk is, mar de Lende is neffens my stellingwerfsk. Yn it frysktalige boek Binnendiken en Slieperdiken wurdt Linde brûkt, liket my ek wol wat ta.
 • Ek noch wat oars, ik tink jo hawwe de list no ien op ien oernaam;
  • Soe dat gjin swirrichheden jaan mei auteursrjocht?
  • De ferwizing nei de kaartblêden fan de atlas heart hjir ek net thús (is fansels wol handich at je sa'n atlas yn hús hawwe, wy moatte hjir fansels op syn tiid wat lokaasjekaartsjes foar meitsje. Ik wie alris wat oan it ompielen west om lokaasje kaartsje te meitsjen foar de wetters (is wol in protte wurk). Ik haw letter sjoen dat it ek mooglik is om satelytkaarten op de eftergrûn te krijen, dit like my makliker mar bin der noch net yn slagge dit yn it formaat te krijen dat ik dat yn myn tekenprogramma brûke kin. Moat ik nochris mei oan de gong).
  • Fierders brûke jo ek deselde ôfkoartings om oen je jaan hokker wetter it is, kinne wy dit net better folút dwaan (yn elts gefal is me yn de list foar mar net goed.
  • Dit is oernaam fan de list mei offisjele nammen foar fryske wetters, dat is fansels wêr krekt wat oars as in list mei fryske nammen foar fryske wetters.
 • Zwette moat fansels Swette wêze yn it frysk (en Zeuvende wyk soe ik ek wat oars fan meitsje).

Groetnis Theun 20 aug 2007, 19.21 (CEST)

No wie komme der wol út. In goed ding om te betinken is dat wy in Frysktalige wikipedia meitsje en sa at by de list fan de provinsje út al oanjoen stiet is it in list mei offisjele namme foar fryske wetters, wêrfan de measten yn it frysk (as streektaal) binne mar ek in stik as wat yn it nederlânsk hâlden binne. Wat de frysktalige nammen oanbelanget moatte wy dizze list fansels folgje, by de net fryske streektalen moatte wy fansels de fryske namme hawwe.
En mei dy oantsjúttings foar yn dy atlas, ik tink dat wy ús artikels keppelje moatte oan ien as oare atlas (ik wit wol seker dat de measte minsken op de gruttere wiki's dêr fûl op tsjin binne). It is foar ús miskien wol efkes hândich om de wetters op te sykjen, mar ik tink dat wy dat derút helje moatte. Ek de oantsjutting :me fyn ik net goed, is gjin frysk en dan leaver folút, dan kin it wol in ekstra wêze de oantsjutting mar, feart, kanaal, poel as wat je ek mar betinke kinne.
Theun 20 aug 2007, 20.30 (CEST)


StellingwerfskBewurkje

Hoi Kees,

Ik wit net of jo ek opmurken hiene dat ik eins fan miening bin dat wy ek foar wetters yn de stellingwerven dy't in offisjele stellingwerfske namme hawwe dat wy hjir de fryske namme brûke moatte.

Ik wol dit eins net samar feroarje sûnder mei jo te oerlizzen, mar at jo der neat op tsjin hawwe bin ik fan doel dit ynkoarten oan te passen. Jo meie it fansels ek sels dwaan. Theun 25 aug 2007, 20.57 (CEST)

(Ik sjoch trouwens dat in meidogger fan de nederlânske wikipedy myn kaartsje fan de himrikken yn weststellingwerf brûkt hat om in kaartsje fan de linde te meitsjen, ik tink dat ik dêr mar wer ris nei sjen moat at ik net wat mear kaartsjes meitsje kin, want dit is fansels skande fan dy nederlânske plaknammen yn de fryske wikipedy.)

Dy offisjele list is wol wat betiizjend om't dêr stellingwerfske en stedsfryske nammen yn steane wêr 't achter stiet dat it frysk is. Dêr moatte we sels goed omtinke, mar dat sil wol slagje. Theun 25 aug 2007, 21.15 (CEST)

Lytse WielenBewurkje

Ik haw in anonime feroaring weromsetten, mar der sieten ek wat stylferoarings by dy't faaks al oernaam wurde kinne. Mysha

Goed, ik haw it wat oanpast. Allinnich dat par toer dy plannen wie my net dúdlik. Mysha

DC++Bewurkje

Soenen jo in trochferwizing nei de UTorrent-wiki meitsje kinne? Ik kin net by de DC++ -wiki.Yn 'e Wâlden 28 aug 2007, 10.44 (CEST)

Plaatsjes van :nlBewurkje

Goeiejûn,

Efkes wat eftergrûn ynformaasje. Jo hawwe op Aldtsjerk oanjûn dat jo it himrik-kaartsje van :nl derbyset hawwe. No is dat net hielendal sa as it wurket. Dizze plaatsjes steane op commons en binne troch my oanmakke ([1]). Dizze plaatsjes haw ik op commons set sadat se ek op op de oare wikipedy's brûkt wurde kinne. Ik haw se bliikber net allegear op de fryske siden derbyset, dat wie fansels in hiele operaasje en in bin sa no en dan ris ien fergetten.
At jo op :nl in plaatsje sjogge, dêrop trochklikke en der stiet net by dat it fan commons komt dan sil it op :fy net te sjen wêze (lykas de plaatsjes fan de LoftWachtToer). Ik kin dizzen ek wol nei Commons kopiearre, haw ik ek mei de âlde fjoertoer fan Skier en in tal gemeentewapens/flaggen dien. Theun 31 aug 2007, 21.18 (CEST)

AldfryskBewurkje

Skreaun as "Aldfrysk", haadwurd en eigenskipswurd. Opbou fan taalnammen is ornaris sûnder keppelstreekje: "Súdâldheechdútsk". "(In "ald-Frysk" is immen dy't it Heitelân foar altiten ferlitten hat.) Aliter 1 sep 2007, 21.42 (CEST)

OanmeldeBewurkje

Ik haw my ek wolris op FjoerFoks en Ynternet Ferkenner tagelyk oanmelde. Dat kin al. Mysha

Ja dat kin ek wol, mar nei it opskjinjen (dat doch ik om de pear dagen) ferdwynt de oanmelding, it opnij oanmelden op beide blêders bliuwt der dan faak by.Swarte Kees 5 sep 2007, 15.49 (CEST)

FF ArumBewurkje

Ja, dy tekst dy kaam allegear fan de webside fan de feriening. En it wie Nederlânsk en foar it meastepart nei binnen rjochte, dat it like my net gaadlik om oer te setten.

Mar fansels kinne wy der mear ynformaasje bysette. Wat ik dien hie wie mar in begjin. Skriuw oars wat maklik te finen is en freegje dat at hja der sels wat aardichs fan meitsje. Mysha

StaveringBewurkje

Tank foar it ferbetteren fan Fjildwacht. Wêrom is it "hat oanmelden" yn stee fan "hat oanmelde"? Mysha

Ach, nee; dat is fansels sa. Nuver, dat doch ik skynber al in hiel skoft ferkeard. Os is der ek en foarm "oanmeldzje"? Mysha

stavering TiidwurdenBewurkje

Hoi Kees,

Jo hawwe op Berjocht:Wisten jo dat/oktober 2007 ferbleau feroare yn ferbleaun. No haw ik it idee dat neffens de list fan ûnregelmjittige tiidwurden it âlde goed wie, it wurdt hjir dochs net as ôfslutend mulwurd brûkt. Ik gean der fanút dat dit lyk is oan it tiidwurd bliuwe. Kinne jo dit my útlizze? Theun 29 sep 2007, 10.52 (CEST)

Thankyou very muchBewurkje

THANKYOU SO MUCH Swarte Kees for your Excellent Translation effort!
I am very very Grateful.
May God Bless You!
If you want any of your favourite articles to be translated into the Chinese or Taiwanese language, then I would certainly be glad help you.
Yours Sincerely, From --Jose77 30 sep 2007, 23.21 (CEST)


Barnstar AwardBewurkje

Thankyou very very much Swarte Kees for your Superb translation! The Frisian language looks Awesome!


  The Original Barnstar
For your many months of service to Wikipedia, I, Jose77, hereby award you this barnstar. --Joseph, 1 okt 2007, 21.58 (CEST)

kontrôle nije sidenBewurkje

Goeiejûn Kees,

Jo hawwe hjoed op de nije side Ionen in staveringsflater ferbettere. No is it sa dat de ynhâld fan dizze side in bytsje ûnsinnich is. It is lyk oan de tekst dy't je te sjen krije at jo in reade keppeling folgje nei in noch net besteande side. Ik haw dizze side mar op de wisklist setten. Net alle tekst dy't hjir opset is hat hjir in doel. Ek al sitte der gjin staveringsflaters mear yn ;) Theun 1 okt 2007, 21.39 (CEST)

stavering Skieringers en FetkeapersBewurkje

Goei Kees, it spyt my al, mar do moast ris noch in kear by del om myn flaters derút te heljen. Wy wienen beiden tagelyk dwaande. Groetnis--Geoffrey 1 okt 2007, 23.08 (CEST)

Fisigoatyske RykBewurkje

Der stiet hieltiid noch op dy side dat de stavering neisjoen wurde moat. Is dat sa, of is it nei jo oanpassingens no allegear wol yn oarder? Mysha

MiggefangeBewurkje

Tank foar dyn (ik hâld net fan it formele 'jo') neisjen fan myn side oer brassbands. It wizigjen fan it wurd 'parten' yn 'dielen' hat neffens my net al te folle doel. De iene seit no ienkear 'part' de oare seit 'diel'. Ik wit net wat it siswurd 'Dêr haw ik part noch diel oan' krekt betsjut. Foar dy is blykber it wurd 'diel' húsriem, foar my is dat it wurd 'part'. Ik leau net dat it in soad doel hat om alle teksten op de Wiky nei persoanlike ynsjoggen om te setten. It liket my wichtiger dat de Wiky fuotten ûnder it gat krijt. En dêr leverest do ek in (mear of mindere wichtige) bydrage ta. Stek dyn tiid yn dy goede bydragen en rin dy nei op krektens en objektiviteit. Datst dêrnjonken teksten fan oaren ferbetterest, stiet dy te priizgjen. Mar betink wol dat oare lju soks ek as 'miggefangen' oantsjutte kinne. --romke fan tomke 6 okt 2007, 22.19 (CEST)

Willem de OermasteraarBewurkje

Jûn Kees, ik sit noch wat mei de namme Willem de Oermasteraar. As wy keazen moaten út Oermasteraar of Oermasterder wat hat dan dyn foarkar? Groetnis --Geoffrey 8 okt 2007, 22.24 (CEST)

Oermasterder, it is ommers ek plonderder. Aliter 13 okt 2007, 03.03 (CEST)

TekstwizigingsBewurkje

At jo allinnich in kategory derby sette of dat mei noch wat staveringsferbetterings, kinne jo dan Tekstwizigig oansette? Dan waakst de list fan koartlyn feroare siden net sa bot.

Wat ik troch al dy kategorywizigings net goed sjen kin: Ik haw soms it idee dat jo in titel feroarje troch de hiele ynhâld oer te nimmen op in nije side. At dat sa is, dan de oanwizing dat jo ek allinnich de titel feroarje kinne. Aliter 13 okt 2007, 03.03 (CEST)

No't jo tekstwizigings oanjûn hawwe, soenen jo by Koartlyn feroare op "gjin tekstwizigings" klikke kinne. Dan sjogge jo wat immen sjocht dy't allinnich de wichtige feroarings sjen wol. (At jo it permanint sa hawwe wolle, dat kinne jo dat by jo ynstellings sa oanjaan.)
At it ferskil jo dúdlik is, sjoch der dan noch efkes nei wat al as net in T hawwe moat. Ornaris krije bydragen oan oerlis gjin T, om't der al ynformaasje tafoege wurdt. Meta-ynformaasje, mar it kin likegoed wichtich wêze. Aliter 14 okt 2007, 00.06 (CEST)

KoperblaasynstrumintBewurkje

Goeie Kees. Do hast myn artikel koperblaasynstrumint pleatst yn de kategory muzyk. Dêr is wat foar te sizzen (ik hie it dêr earst ek by en it is my ek wol goed), mar ik hie dat artikel krekt op de list fan te wiskjen siden set. Want it is ek al in subkategory yn HaFaBra. Dat liket my better want oars moat men nije ynstruminten ek op twa plakken trochfiere. Mar goed, it mei om my sa bliuwe, wolst him yn dat gefal wol fan de wisk-list ôfhelje? Ik wit ek net goed hoe't jo ditsoarte dingen no it bêste strukturearje kinne.--romke fan tomke 16 okt 2007, 18.31 (CEST)

Of der in #redirect op sette?--romke fan tomke 16 okt 2007, 18.39 (CEST)
Dan soe ik útstelle om op it artikel in #redirect te setten nei de oanbelangjende ûnderkategory yn HaFaBra. Want it is by muzyk wol te plak (is breder as HaFaBra). No ken ik it kommando #redirect ûnderwilens wol mar net hoe't dat dan trochferwize kin nei in subkategory. Soesto dat der op sette wolle? (dan wit ik ek wer hoe't soks wurket). En oangeande myn aktiviteit: dy kin aanst in stik minder wurde, want ik ha no fakânsje mar dêr komt ek in ein oan.--romke fan tomke 16 okt 2007, 18.53 (CEST)

Wat seit de ûleBewurkje

U of oe is net altiten dúdlik. Hawwe jo in regel fûn dat foar in r altiten oe, komt, ek at it net mei "oer" te krijen hat? Oeral? Faaks soe hjir Oars de regels jilde dat frjemde wurden altiten û krije. Ural. Aliter 19 okt 2007, 04.10 (CEST)

Foar de -r wurdt altyd oe stavere, om't foar de -r in oe net oars as in twalûd út te sprekken is (Dijkstra).Yn 'e Wâlden 19 okt 2007, 18.26 (CEST)

Tank, beiden, foar jim útlis. Ik begryp, it giet hjir op himsels net om de "r", mar om de "oe" as twalûd. Dat is ek wat Zantema oer de staverings wizigings skriuwt: de doe besteande Fryske wurden mei "ûr" waarden mei "oer", om't ornaris in "oe" far in "r" in twalûd is. Ik sjoch dat guon minsken der wier in fêste regel fan meitsje, mei it núvere gefolch dat der dan bygelyks ek "boerka" skrean wurdt, yn stee fan "bûrka", ek al giet it dêr al, noch, om in koart ienlûd. It is wat mei taal. Aliter 21 okt 2007, 01.39 (CEST)

PlaatsjesBewurkje

Hoi Kees,

Noch efkes wat útlis oer it systeem mei de ôfbylden. Der binne twa wikipedy projekten wêr't hjir ôfbylden fan te brûken binne, yn earsten is dat fansels de fryske wikipedy en derneist kinne ek plaatsjes fan de saneamde commons brûkt wurde.
Ik haw it neffens my alris earder neamt mar dit projekt is spesjaal foar it opslaan fan media-files dy't troch alle wikipedyen brûkt wurde kinne.
At jo dus earne in ôfbyld oan in side fan de fryske wikipedy taheakje en jo sette dêrby yn kommentaar in plaatsje fan de sweedske wikipedy dan is dat eins net hielendal sa. It is in plaatsje fan Commons dy't op de sweedske wikipedy brûkt wurdt. Dit yn tsjinstelling ta it plaatsje op de dútske wikipedy dat net op commons stiet en dus allinne op de dútske wikipedy brûkt wurde kin.
Op de side Arsjitektuer yn Fryslân hiene jo yn it kommentaar stean dat jo it spitich fûn dat safolle plaatsjes net meikomme. Dat komt sa as jo no begripe trochdat in part fan dy ôfbylden op commons stiet en dêrtroch ek by ús brûkt wurde kin, in oar part stiet lykwols op de nederlânske wikipedy en kin dêrom hjir net fuortendalik brûkt wurde.
It is fansels mooglik sa'n plaatsje hjir wol te krijen troch it hjir op :fy op te laden, mar better is it dan op :commons oan te bieden. Dan kin eltse wikipedy it brûke. Mar ik kin my yntinke dat jo dit krekt wat tefolle gedoch is. Theun 19 okt 2007, 21.17 (CEST)

Oh ik sjoch no krekt dat Jelle op commons al efkes rûn sjoen hat. Blykber stie in part fan dy ôfbylden al op commons, mar dan mei in wat oare namme, en hy hat foar de wynmotor in plaatsje fan in oaren ien fûn. Dus dat is ek alwêr oplost. Theun 19 okt 2007, 21.19 (CEST)

OfbyldenBewurkje

Graach dien. Ik bin altyd bliid dat jo de artikels dy’t ik meitsje nei sjogge op staveringsflaters. Groet Jelle 20 okt 2007, 12.08 (CEST)

keppelings om utensBewurkje

Hoi Kees,

Ik sjoch jo hawwe op de side oar Achtkarspelen de keppeling feroare fan Webstee fan de gemeente yn [2] - Webstee fan de gemeente.
No haw ik jo sjoen dat jo de keppelings meast op de earste manier delsette, ik haw der wolris ien oanpast om't wy neffens my de keppelings meastal op de twadde manier delsetten.
De twadde manier fyn ik persoanlik moaier en ek dúdliker en je hoege net sa presys mei de mús te mikken. Ek haw ik it idee dat dit op de measte wiki's de meast brûkte foarm is foar keppelings is, sa at jo hy opskriuwe sjoch ik dat eins nearne oars.
At jo fan doel binne om alle keppelings fan de twadde foarm yn de earste te feroarjen tink ik dat it better is om der earst op de Oerlisside minsken wat kans te jaan om harren miening dêroer te jaan. Theun 22 okt 2007, 22.03 (CEST)

stavering Fryske rykBewurkje

Jûn Kees, ik haw noch in nij stikje tafoege en wat feroare yn it artikel oer it Fryske ryk. Soe sto hjir noch ris by del rinne wolle? Groetnis --Geoffrey 26 okt 2007, 20.03 (CEST)

Dankewol--Geoffrey 26 okt 2007, 21.01 (CEST)

Slûs as slúsBewurkje

Hoi Kees,

Jo hawwe lêsten de side oer de R.J. Cleveringsluzen werneam't nei slûzen. No haw ik it idee dat beide mei neffens it wurdboek. Teminste slûs as slús kinne je beide brûke. No brûk ik altiten it wurd slús en dat is tink ik yn it meartal sluzen. Is miskien wol wat frjemd want wy sizze hjir wol hûs ynstee fan hús.
No wie ik eins noch fan doel de kearen dat ik slûzen brûkt hawwe yn gearstallings yn it artikel noch oan te passen om't myn staveringshifker slûzen net goed fynt en sluzen wol. Mar goed doe hiene jo de side al werneamd, en ik woe dochs efkes neifreegje wat jo idee dêrby is. Ik haw it idee dat foar beide foarmen plak wêze kin. En eins woe ik op de side dy't ik skreaun haw slúz/sluzen brûke.

Noch wat oer it programma en de struktuer op de wiki.
No hawwe jo de Redirect ek werneamt. Dit is eins net de bedoeling, sa krije je 4 Redirects op in rige, at je dan op Lauwerssluzen sykje komme je net fuortendalik op de side dy't je sjen wolle. Redirects moatte eins altiten fuortendalik op de goeie side útkomme, is soms wat oppassen mei werneamen. At je in side werneame, moatte je eins efkens kontrolearje at der ek Redirects binne en dizze ek oanpasse. Der is ek in side ûnder de Bysûndere siden, de Dûbelde synonimen om dit nei te rinnen en oan te passen. Theun 27 okt 2007, 20.50 (CEST)

Altiten lêstich te bepalen wat goed is en wat net. Ik moat oars noch ris by de Willem Loréslús del. Bin benijd wat dêr op stiet, slús as slûs. Ik sil ek wol wat in frjemde foarm fan it frysk prate as Waldpyk op de klaai. Theun 27 okt 2007, 21.22 (CEST)
Ik tink dat de staveringshifker wat te koart troch de bocht giet. Hy twingt nei in foarkar foar sluzen, mar salang't in wurdboek folgjend is bestiet der romte om sawol slûzen as sluzen as meartal te brûken. Dat regioferskaat is de rykdom fan in noch net standerisearre taal.Yn 'e Wâlden 28 okt 2007, 13.51 (CET)
Ik wol ek net sizze dat it sluzen wêze moat. Ik woe allinne sizze dat ik sels slús brûk. Bin hjoed krekt by de Willem Loréslús delriden. Dêr stiet it dus as slûs stavere. Dan moat dy side mar werneamt wurde, wy moatte der mar al fan út gien at earne in fryske namme opstiet dat wy it yn dy foarm brûke. Theun 28 okt 2007, 14.46 (CET)
Dat lêste is fansels altiten in goed útgongspunt. Ik sit ek gauris mei it ferskaat oan taalkleur, mar ferskaat yn taalkleur is de rykdom fan de taal. Ik bin net in Wâldfries op 'e klaai, mar in Klaaifries...Yn 'e Wâlden 31 okt 2007, 11.09 (CET)

Alde LunenBewurkje

Hoi Kees,

Ik sjoch jo hawwe op de list fan Fryske wetters Alde Lunen fuorthelle. No hie ik hjir al ris nei sjoen, neffens de list fan fryske wetters moast dizze op 46/47 wêze. No is de namme dêr net te finen, ik nim oan dat dat jo reden wie om dizze namme te wiskjen. No is de namme Ald Lune my wol bekend en stie neffens my foar dy lêste bocht dy't op de kaart Ald Dokkumerdjip hiet, op dat plak stie eartiids ek in fersterkt hús/fort dat Huis Terluin/Ter luyne as soksawat hiet. Myn buorman hie it ek wol ris oer de Alde Lunen yn meartal. Ik sil him ris freegje wat hy hjir krekt ûnder ferstiet, ik haw it fermoeden dat dy namme Alde Lunen yn meartal stiet foar de alde bochten yn it Dokkumer Djip dy't ôfsnien binne. Theun 31 okt 2007, 17.17 (CET)

It stiet dochs dúdlik yn de pdf wêrnei ûnder op de side ferwiisd wurdt, tusken Alde Lune en Alde Molkfeart. Dêr hie ik ek sjoen dat it neffens de list op side 46/47 fan de atlas lizze moast. Ik tocht dat jo dy siden yn de atlas hielendal útpluze hiene. Theun 31 okt 2007, 17.44 (CET)
Alde Lunen. Aliter 1 nov 2007, 03.35 (CET)

OostfarderBewurkje

At dy Oostfarder 1200 om de gruttens net op de helling fan Oost boud wurde kin, stiet yn dat artikel dan ek wêr at er al boud wurdt? Aliter 1 nov 2007, 03.35 (CET)

HardridersgrachtBewurkje

Hoi Swarte Kees,

Ik seach jo bydrage oan de Hardridersgracht en no haw ik dochs wol in pear fragen.

 1. Soe it net gewoan Hurdridersgracht wêze moatte, op de offisjele wetternammelist stiet wol Hardridersgracht mar ik nim oan dat dit yn it stedskfrysk is. Mar goed dêr kinne de mienings oer ferskille.
 2. Ik freegje my wol ôf wêrom at je stelle dat dit in part fan de Suderie is. Wat is jo boarne hjirfan? Neffens my is it gewoan in groeven stedsgrêft. Ik nim oan dat it wetterke binnen de omwalling dat tsjinoer it hjoeddeiske begjin fan de Suderie leit in part fan de eardere rin is, ik miende dat ik dêr ek ris wat oer lêzen hie mar wit net mear wêr.
 3. Doe haw ik ek efkes op de side oer de Suderie sjoen en dêr seach ik in pear oanpassing troch in anonym [3] wêrfan ik tink dat jo it wiene sûnder dat jo oanmeld wiene. It giet om it stikje oer de Noarder Ie en de Suderie, neffens my rinne de saken hjir wat trochinoar hinne.
 • De hjoeddeiske Dokkumer Ie tusken Ljouwert en Dokkum is ûntstien troch it ferbinen fan twa seeslinken by Tergreft. Hoe at dy slinken/rivierkes hjitten hawwe witte wy net.
 • De Suderie rint fan Dokkum nei it Lauwersmar en leit sekers net súd fan de Dokkumer Ie. Der wurdt ek wol stelt dat de Peazens de ûntbrekkende Noarder Ie is. Theun 1 nov 2007, 20.21 (CET)

eigenskipwurdBewurkje

Jûn Kees, ik woe dy frege oer stavering. Hooplik begrypst my. De staveringregel seit: Yn de kobinaasje fan in besitlik foarnamwurd mei in ûnsidich wurd wurdt it eigenskipswurd net bûgd. B.g.: 'Mijn nieuwe overhemd staat mij erg goed' wurdt yn it Frysk: Myn nij boesgroen stiet my goed.

Dat yn gedachten hawwend, haw ik skreaun yn myn artikel: Oer syn ier libben witte wy neat. Mar do makkest der wer fan: Oer syn iere libben witte wy neat. Hoe moat it no skreaun wurde? Groetnis Geoffrey 16 nov 2007, 19.45 (CET)

Tanke foar dyn antwurd. Ik besykje hiel fanatyk us stavering eigen te meitsjen, mar it bliuwt dreech. Foaral ast heal frysk-ljouwertersk praatst sa as ik it doch. --Geoffrey 16 nov 2007, 20.16 (CET)

StrjittenBewurkje

Dêr hawwe wy noch foar jierren skriuwwurk oan, al dy strjitten. Mar, doe't ik mei de gemeenten begûn haw ik ek fan de losse rigen besocht foar de doarpen, en ik bin dochs útkaam op in sin mei komma's en in "en" op 'e ein. Soe dat foar dy strjitten ek pasje? Dan koenen wy it wat itselde hâlde. Aliter 17 nov 2007, 03.02 (CET)

Ja, ik kin begripe dat it mei oernimmen gau mei in oare opmaak komt. Wat oars al noch koe wie dat jo earst alles wat jo op in dei oernimme wolle earst yn in tekstbewurker sette, en dan yn ien kear alle ' |' feroarje ta ','. Mar it betsjut dan fansels al dat it twa kear oernaam wurde moat. Alteast, ik wit net hoe't jo dy strjitten út dat webstee helje: at jo dochs al in tuskenstep hawwe dan soe dit der ienfâldig tuskentroch kinne. Aliter 18 nov 2007, 23.31 (CET)

Binne dy strjitten nuttich? In list fan strjitten sûnder kaart om se te finen kinst neat mei - soks moast op Google Earth sette! Om my kinst dy strjitten better weilitte, want it fertelt neat oer it doarp sels. DDurk 21 nov 2007, 11.26 (CET)

Jo hâlde fêst oan jo strjitte-projekt, en ik fyn jo argumintaasje om it te dwaan mar meager. Nijsgjirrigens nei strjitnammen sil fêst foarkomme, mar at de measte strjitnammen 'De buorren', 'Tsjerkeleane', fûgelnammen as oare 'simpele' betsjuttings ha sil dy nijsgjirrigens gau bekuolje. En at der earne in 'Master Kuperusstrjitte' is, betsjut dit dat elk drekst útsykje wol hokker geweldige learaar dit wol net wie? Ik tink it net. En sadree't de list lang is silst dy echt net trochlêze op syk nei dy iene nijsgjirrige strjitte (en in list is al gau lang ast it bygelyks oer Ljouwert hast - of wurdt dy oerslein?!). It is earliksein mar frjemd om earne in hiele list fan strjitnammen te sjen, it seit gewoan neat oer in doarp. At der al in nijsgjirrige strjitnamme is, neam dat dan yn de skiednis, bygelyks ast it oer Master Kuperus en syn fertsjinsten hast. Dan hat immen wat oan strjitnammen, mar sa echt net! DDurk 4 des 2007, 21.00 (CET)

Ik kontrolearje efkes at der ek fandalisme west hat en sjoch dat jo no begûn binne om alle strjittelisten op in aparte side te setten. Dit liket my no wer net handich, moai of wat ek mar. At de list grutter wurdt as de rest fan de side hat it miskien doel mar fan al dy lytse doarpkes soe ik it net dwaan. Theun 7 des 2007, 08.19 (CET)
Ik soe de grins by in rigel as 6 hâlde, sa as fan Aldebiltsyl mei om my wol op de side sels stean bliuwe. Theun 7 des 2007, 12.51 (CET)
Noch in pear oanmerkings, it is tink wol wiis om op de siden mei strjitten in ferwizing nei it plak wêr't dy strjitten lizze op te nimmen. Ek by de kategory is it better om derfoar te soargjen dat de siden op alfabet fan it plak oardere wurde. Troch bygelyks [[Kategory:Strjitten|Aldebiltsyl]] te brûken yn stee fan [[Kategory:Strjitten]] , oars steane se allegear ûnder de S ;) . Theun 7 des 2007, 17.13 (CET)

DûbeltBewurkje

Hoi Kees,

Ik nim oan dat it net jo bedoeling is twa kear deselde side hjir oan te meitsjen, De Linde en Linde? Theun 17 nov 2007, 20.24 (CET)

Ik haw der mar in Redirekt fan makke, kin dêr ek net mei fersin wêr oanmakke wurde. Theun 18 nov 2007, 15.42 (CET)

SkillaerdBewurkje

Hallo,

Ja, Skillaard is fansels al konsekwint, mar ik sjoch al altiten Skillaerd as Fryske stavering. Soe dit krekt sa wêze as Raerd? Mysha

Ja, dat koe best wol ris sa wêze.Swarte Kees 23 nov 2007, 12.47 (CET)

meartalsfoarm fan wurden dy't op ing einigeBewurkje

Hoi Kees, ik sjoch dast yn in artikel, fan in oantal wurden de meartalsfoarm feroare hast fan -s yn -en. Mar is de staveringsregel net sa dat wurden dy't op ing einige as meartalsfoarm in -s krije?--Geoffrey 24 nov 2007, 16.32 (CET)

SleatBewurkje

Sjoen dat wy al ferskate keppelings hawwe nei feart en kanaal, bin ik al fan doel dy in kear te skriuwen, dat dan komt sleat (wetter) grif ek. Aliter 26 nov 2007, 04.29 (CET)

StrjittenammenBewurkje

Hoi Kees,

Ik sjoch jo hawwe op de side fan De Trieme it stikje oar de strjitnammen ferfong troch jo list en de ynformaasje dy't dêr oer de twa strjitten stie op aparte siden opnaam. No liket it my better om soksoarte fan útlis krekt yn it stikje oer de strjittenammen past op de side oer it doarp sels. De Migchelbrinkwei en Van Hanecrootsingel lykje my no net fuortendalik strjitten dy't in aparte side nedich binne. Theun 2 des 2007, 12.38 (CET)

Ik haw sels efkes wat besocht, it stjikje oer de nammejouwing haw ik apart by de strjitnammen tafoegt, it stikje oer de Van Hanecrootsingel haw ik in ferwizing makke nei in side oer dy man, wêr't ik fierders neat oer fine kin. Ik hoopje dat jo jo dêr ek yn fine kinne. Theun 2 des 2007, 15.19 (CET)

GratitudeBewurkje

Thankyou very very much Swarte Kees for your top quality translation help and effort!

The Frisian language is indeed unique and honourable.

May you succeed and prosper in life! --Jose77 5 des 2007, 20.51 (CET)

NijesylBewurkje

Hallo, Binne jo der wis fan dat der yn Drylts in strjitte is dy't "Nijesyl" hjit? It is sa, de buorskip Nijesyl heart by Easthim, sadwaande. Mysha

It soe kinne dat dit is stikje is dat oan de Dryltserkant nei de Nijesyl, de brêge sels, ta rint. Ik wit net hoefolle huzen der dan oan steane; dat soe der fanôfhingje hoe fier de Súdwesthoekwei trochrint. Mar der stiet dêr ien rygje en wat fabryksgebouwen en soks dy't wat âlder binne as de hûzen east dêrfan, dat it soe goed kinne dat dat ek by de buorskip Nijesyl hearde, doe't it noch net oan Drylts fêstsiet. Mysha

Faaks binne de lege nûmers de nûmers fan de strjitte Nijseyl yn de buorskip Nijesyl fan Easthim, oan de oare kant fan de brêge. Ik freegje it nei by de gemeente. Mysha

De PeazensBewurkje

Hoi Kees,

Ik seach jo hiene in side oer De Peazens (wetter), ik fûn dat wol wat nûver want dy hiene wy neffens my allang. Mar dy hiet fan Peazens (wetter). No is de sidenamme De Peazens (wetter) net nêdich om't De Peazens gjin betiizing jaan kin mei Peazens as doarp. Ik soe dan ek foarstelle om de side De Peazens (wetter) te wiskjen en fan De Peazens in Redirect te meitsjen nei Peazens (wetter) as oarsom. Theun 7 des 2007, 19.02 (CET)

Geert KnolBewurkje

Jûn Kees, do skriuwt yn it artikel oer Geert Knol, "dat trije omkomd binne", moat dat net omkommen wêze of is it dialektisk fariant?--Geoffrey 8 des 2007, 20.35 (CET)

Bedankt foar dyn antwurd. Ik falt my ôf om de stavering goed eigen te meitsjen, it bliuwt dreech, benammen us tiidwurden en fan al dy lûden yn it Frysk wurst ek tureleurs.--Geoffrey 8 des 2007, 20.51 (CET)


SânfeartBewurkje

Tank foar jo korreksje. Spitigernôch hjit dat buorskip wier sa, dat de namme soe werom set wurde moatte. En it lidwurd oan it begjin fan in namme lyts te skriuwen at it yn in sin brûkt wurdt, dat wurdt ek mear dien. Aliter 17 des 2007, 01.18 (CET)

Ferbûgd en Van PanhusBewurkje

Jûn Kees, do hast fansels lyk. Foar my bliuwt de stavering in dreech keuntsje, dat ik noch lang net yn'e fingers haw. Ik hie by bûge de stavering rigel net goed yn'e smiesen. Ja en dat it yn it Frysk op ferskate manieren kin makket it der ek net makliker op. Mar wy jouwe de moed net op--Geoffrey 23 des 2007, 19.33 (CET)

Kategory:Plak yn FryslânBewurkje

Hoi Kees,

Jo hawwe in Kategory:Plak yn Fryslân oanmakke en der ferskate siden yn set. No wurd de kategorisaazje der sa net dúdliker op tinkt my. Der steane doarpen, buorskippen en ek wetters yn. No hawwe wy al in kategorisaazje per gemeente, de doarpen en ek buorskippen steane meast wol yn de kategory fan de gemeente wêr't se yn hearre.
Dizze kategory fyn ik wol wat oerstallich, wy hawwe bygelyks ek de side Fryske doarpen dy't aardich kompleet is. Yn dizze foarm liket my dizze kategory net goed. Under in plak sa at wy it no brûke ferstean wy meast dochs in offisjeel wenplak (doarp as stêd). Dizze kategory soe wol kinne mar dan soe it better wêze dat dizze de katgegoryen fan "Plak yn .....diel" fan alle gemeenten. Dan komt der wat struktuer yn. Theun 26 des 2007, 09.35 (CET)

It doel fan de wikipedy is net om fan ien side mei ien klik op alle oare siden komme te kinnen (dat soe troch it syk-fjild kinne. Eltse groepering dy't je meitsje is foar de ien logysker as foar in oar persoan. It doel fan de kategorisaazje moat neffens my wêze dat troch de kategoryen je mei in pear klikken de measte siden berikke kinne. Ek is it handich it tal siden yn de kategoryen net te grut wurde te litten dat giet ten koste fan it oersjoch. Ek in hiel detailleare kategorisaazje mei mar ien as twa side it kategory makket it ek net dúdliker. Dat makket it fansels ek sa lêstich. De saak fan :nl ien op ien kopiearre wurket ek net sa moai om't we fan fryslân faak mear siden hawwe en oer oare saken folle minder. Theun 26 des 2007, 10.26 (CET)
Om my kin op eltse side fan in doarp wol in ferwizing nei de side Fryske doarpen. Ik bin ek noch dwaande om gegevens te sammeljen om de Plak-berjochten oan te meitsjen, at ik dy oan de doarpssiden taheakje kin ik dy ferwizings der ek wol by sette. Theun 26 des 2007, 11.20 (CET)

Kategory:It Hearrenfean (gemeente)Bewurkje

Hoi Kees,

Jo hawwe de Kategory:It Hearrenfean (gemeente) oanmakke. No is dizze Kategory gjin underdiel fan in oare kategory, wat eins wol de bedoeling is. It is ek sa dat der fansels al in Kategory:It Hearrenfean is neist Kategory:It Hearrenfean (plak).
At it oan my lizze soe dan mei dit allegear wol yn ien Kategory:It Hearrenfean, dy achterfoegsels fyn ik eins net sa moai, is allinne needsaaklik at je mear ûnderwerpen hawwe mei deselde namme. Dy needsaak is der neffens my by Kategoryen net sa gau wêze.
At der al beslist ferlet is fan ûnderskied dan soe ik derfoar wêze en brûk foar de gemeente Kategory:It Hearrenfean. Dat liket ek wat moaier op de siden wêr't it ûnderoan stiet, mear ynformaasje dy't net perfoarst nedich is wurket neffens my allinne mar betiizjend. Theun 29 des 2007, 15.42 (CET)

Kin om my ek wol, is wol makiliker yn te dielen. Itselde docht him trouwens ek foar by Harns, Ljouwert en Boalsert.Swarte Kees 29 des 2007, 15.44 (CET)
Noch in pear Kategoryen dy't jo oanmakke hawwe dy't eins dûbelop binne. Jo hawwe in Kategory:States en stinzen oanmakke. It belangrykste fan in kategory is dat dy ûnder in oare kategory falt. Dat is by dizze net it gefal. Wy hawwe oars ek al in Kategory:State en Kategory:Stins dy't ûnder Kategory:Bouwurk yn Fryslân falle.
In oaren wêr't itselde foar jildt. Kategory:Syl yn Fryslân bestiet al in skoftsje, jo hawwe Kategory:Slûs yn Fryslân oanmakke.
It wichtichste fan kategoryen is dat der gjin lyksoartige kategoryen neist mekoar bestean bliuwe want dan wurdt it sykjen allinne mar muoiliker, miskien is it goed dat wy de Kategory-beam mar ris by de kop pakke. Ek at je in Kategory sykje is it miskien it bêste om efkes by lyksoartige siden te sjen yn hokker Kategory dy sitte en oars de siden yn in wat algemienere Kategory sette. Dat foarkomt yn elts gefal dûbele kategoryen dy't in bytsje út it sicht reitsje. Theun 30 des 2007, 09.34 (CET)
Soe it net better wêze om de States út de Kategory:States en stinzen yn de Kategory:State te setten? Of oars moatte we alle states út de kategoryen State en Stins yn States en stinzen sette.
Dan is it fansels noch sa, wolle wy kategoryen leaver yn iental as yn meartal. Dat hat hjir fansels ek wer ynfloed op. Theun 30 des 2007, 17.24 (CET)
Tsja..en dan is der ek noch in mooglike rubryk mei Sate. It ûnderskied tusken Stins-State en Sate liket my ek net sa maklik te meitsjen..Swarte Kees 30 des 2007, 17.28 (CET)
It underskied tusken Sate en State is op himsels net sa muoilik in sate is eins gewoan in oar wurd foar in pleats. Dêr sille we hjir net gau aparte siden foar nêdich wêze tink ik as it moat al in hiel nijsgjirriche pleats wêze. Theun 31 des 2007, 17.22 (CET)
Werom nei de meidoggerside fan "Swarte Kees/Argyf2".