Provinsjale wei 393

(Trochwiisd fan N393)
Rin fan de N393

De provinsjale wei 393 of N393 is in provinsjale wei tusken Harns en Stiens. De wei wurdt ek wol Middelwei neamd. De N393 ûntstie yn 'e rin fan 'e 20e iuw troch opwurdearring fan besteande weidielen.

De wei rint fan Harns oer Pitersbierrum, Seisbierrum, Easterbierrum, Tsjummearum, Minnertsgea, Sint Jabik, Sint Anne en Froubuorren nei Stiens.