De Saksen wienen in Germaansk folk út it noarden fan Jeropa, út it tsjintwurdige Dútslân en it eastlike diel fan it tsjintwurdige Nederlân.

Thúsgebiet fan de Saksen tusken de Weser, Eider en Elbe.

Oan it begjin fan de 5e iuw stuts in part fan de Saksen it Kanaal oer en foel it tsjintwurdige Grut-Brittanje binnen, tegearre mei de Angelen, Friezen en de Juten. De Saksen dy't yn Dútslân efter bleaunen holden noch lang fêst oan har Germaanske godstsjinst, mar waarden troch de Franken, ûnder lieding fan Karel de Grutte, bekeard ta it Kristendom. Fangefolgen waarden se opnommen yn it Frankyske Ryk. In wichtich lieder fan de Saksen yn de striid tsjin Karel de Grutte wie Widukind. Yn de Midsiuwen waarden de Saksen in wichtich part fan it Hillige Roomske Ryk.

Yn Grinslân, Drinte, Oerisel, de Efterhoeke en Noard-Dútslân binne de Nedersaksyske dialekten, dy't besibbe binne oan de taal fan de Saksen, hieltyd noch de wichtichste streektaal.

Germaanske folken feroarje
Allemannen · Ambroanen · Ampsivaren · Angelen · Angrivaarjers · Asdingen · Bajuwaren · Bataven · Boergonden · Bruktearen · Chasuarii · Dulgubnii · Fandalen · Fangionen · Fisigoaten · Fosy · Franken · Frisii · Gamaven . Gepiden · Goaten · Harii · Helisjers · Hermunduren · Herulen · Juten · Kananefaten · Kimbren · Kwaden · Lakringen · Langobarden · Lemovjers · Lugjers · Manimjers · Markomannen · Marobudui · Mattiakken · Naharvalen · Nemeten · Nervjers · Ostrogoaten · Rugjers · Saksen · Semnoanen · Silingen · Sitones · Sjamaven · Sjatten · Sjauken · Sjerusken · Skieren · Suëven · Sugambren · Suiones · Tenktearen · Teutoanen · Toksandrjers · Treveary · Triboken · Tubanten · Tudry · Ubjers · Usipeten · Volcae · Warnen