Stasjon De Westereen

Stasjon De Westereen is it stasjon fan De Westereen. It leit oan it spoar fan Ljouwert nei Grins (Line B), en wurdt betsjinne troch Arriva.

Sûnt maaie 1902 hat De Westereen in stasjon. Foar dy tiid stoppen der sûnt 1885 wol twa kear deis in trein, mar yn 1902 waard it in offisjeel stasjon.

Sûnt 1885 stie der in ienfâldich stasjonsgeboutsje, dat yn 1902 ferfongen waard troch in echt stasjonsgebou, sloopt yn 1952. Yn 1955 waard in nij gebou set nei in ûntwerp fan spoorarsjitekt Koen van der Gaast, dat lykwols yn 2003 sloopt waard en ferfongen troch in abry.

Ein fan de 20e iuw is it spoar ferdûbele en lizze de perrons foar elkoar oer. It stasjonsgebou is sloopt en sûnt inkele jierren wurdt de line eksploaitearre troch Arriva dy't der mei de Stadler GTW's rydt