Spoarstasjons yn Fryslân

De Spoarstasjons yn Fryslân lizze oan seis spoarlinen, wêrfan de trije noardlike spoaren bûten gebrûk steld binne en foar in part sloopt.

Stasjon Wolvegea (4e klasse)

De spoarstasjons binne foar in grut part yn de 19e iuw oanlein. Der binne spoarlinen fan de Maatskippij ta Eksploitaasje fan Steatsspoarwegen (SS), Hollânske Izeren Spoarwei-Maatskippij (HSM) en de Noard-Fryske Lokaalspoarwei-Maatskippij (NFLS).

Maatskippij ta Eksploitaasje fan Steatsspoarwegen

bewurkje seksje
 
Plakette Stasjon It Hearrenfean ta gelegenheid fan de elektrifikaasje fan de spoarline Swol - Ljouwert, 17 maaie 1952.

Hollânske Izeren Spoarwei-Maatskippij

bewurkje seksje

Noard-Fryske Lokaalspoarwei-Maatskippij

bewurkje seksje

Arsjitektuer

bewurkje seksje

De Spoarweimaatskippijen lieten spoarstasjons bouwe dy't yndield waardem neffens in bepaalde klasse.

 
Ljouwert, Jugendstil tegeltableaus (1904)

Maatskippij ta Eksploitaasje fan Steatsspoarwegen

bewurkje seksje

De stasjonsgebouwen waarden meestal neffens in standaardtype boud:

  • 3e klasse: Harns, It Hearrenfean en Ljouwert (letter wizige)
  • 4e klasse: Bûtenpost, Frjentsjer, Feanwâlden en Wolvegea
  • 5e klasse:
    • normaal type: Dronryp, Grijpskerk en Hurdegaryp
    • grut type: Akkrum, Grou-Jirnsum

Allinnich de stasjonsgebouwen fan Ljouwert, Harns en Wolvegea bestean noch. De oare gebouwen binne sloopt en waarden ferfongen troch in wachthok. Op It Hearrenfean kaam wol in nij stasjonsgebou.

Noard-Fryske Lokaalspoar-Maatskippij

bewurkje seksje
  • 1e klasse: Sint Jabik, Stiens, Tsjummearum
  • 2e klasse: Blije, Ternaard
  • 3e klasse: Doanjum, Hijum, Ljussens, Mitselwier, Froubuorstermole, Winaam

List fan hjoeddeiske stasjons

bewurkje seksje
Stasjon Jier Ald bouwurk Nij bouwurk
Akkrum 1868
 
 
Bûtenpost 1866
 
 
Deinum
 
 
Dronryp 1863
 
 
Drylts 1885
 
Drylts
 
Drylts
Feanwâlden 1866
 
 
Frjentsjer 1863
 
 
Grou-Jirnsum 1868
 
 
Harns 1863
 
n.f.t.
Harns Haven 1863
 
It Hearrenfean 1868
 
 
It Hearrenfean
Hylpen 1885
 
Hylpen
 
Hylpen
Hurdegaryp 1866
 
 
Koudum-Molkwar 1885
 
Ljouwert 1863
 
Ljouwert
n.f.t.
Ljouwert-Kammingabuorren 1991 n.f.t.
 
Mantgum 1883
 
 
Snits 1883
 
Snits
n.f.t.
Snits Noard 1973 n.f.t.
 
Stasjon Starum 1885
 
 
Starum
Stasjon Warkum 1885
 
 
Warkum
De Westereen 1866 n.f.t.
Stasjon Wolvegea 1868
 
Wolvegea
n.f.t.

List fan eardere stasjons

bewurkje seksje
Stasjon Jier Ofbyld
Achter de Hoven 1915-2018
 
Aldegea 1885-1938
Alddeel 1915-1947
Aldskoat 1868-1970
 
Blije
 
Bears 1883-1938
Boazum 1883-1938
Britsum 1901-1940
Buerstermûne 1902 - 1940
 
Dokkum-Ealsum 1901
 
Doanjum
Eanjum 1909
 
Easterbierrum
Feankleaster-Twizel 1921-1938
Ferwert 1901 - 1940
 
Feinsum 1901 - 1932
 
Frjentsjer Halte 1903 - 1933
 
Froubuorren 1902 - 1940
Hallum 1901-1940
 
Hantum 1901-1940
 
Hijum 1901 - 1940
 
Holwert 1901 - 1940
 
Idaerd-Reduzum 1868-1938
It Hearrenfean Iisstadion 1975-2015
 
It Hearrenfean Iisstadion
Jellum-Boksum 1883-1938
 
Jorwert 1883-1938
Kaldewei 1904-1940
Koarnjum 1901-1930
Kotille 1904-1935
Marrum-Westernijtsjerk 1901
 
Marrum-Westernijtsjerk
Mitselwier 1901 - 1935
 
Mullum-Hjerbeam 1903-1935
Minnertsgea 1902-1940
 
Moarre-Ljussens 1913-1935
 
Nijhuzum 1895-1934
Pepergea 1868 - 1938
 
Seisbierrum-Pitersbierrum 1903-1935
 
Sint Anne 1902-1940
 
Skearnegoutum 1883-1938
Snits (Frachtstasjon) 1883 - 1984
Stobbegat 1924-1935
Stasjon Stiens 1901-1940
 
Stiens
Sint Jabik 1902-1960
Ternaard 1901-1940
 
Tsjummearum 1902-1940
 
Tytsjerk 1915-1947
 
Warns 1885-1938
Winaam 1903-1935
Wiuwert 1883-1938
Wurdum 1868-1938
Wyldpaad 1885-1887
  Spoarstasjons yn Fryslân  
Hjoeddeiske stasjons: Akkrum | Bûtenpost | Deinum | Drylts | Dronryp | Feanwâlden | Frjentsjer | Grou-Jirnsum | Harns | Harns-Haven | It Hearrenfean | Hylpen | Hurdegaryp | Koudum-Molkwar | Ljouwert | Ljouwert-Kammingabuorren | Mantgum | Snits | Snits-Noard | Starum | Warkum | De Westereen | Wolvegea
Eardere stasjons (Steatslinen): Ljouwert - Achter de Hoven | It Hearrenfean-Iisstadion
Takomstige stasjons (Steatslinen): Ljouwert-Werpsterhoeke
  ·   ·