It eilân Mandø leit oan de westkust fan Denemark (Jutlân) tusken de eilannen Romeach en Faaneach. It is mei likernôch 60 minsken it lytste bewenne Deenske Waadseeeilân. De westkant fan it eilân is op in natuerlike wize, mei in dunerige, beskerme tsjin de see. Oant de oanlis fan de seedyk yn 1837 wie it eilân in terp.

Lokaasje
Ebbewei nei Mandeach

It eilân wurdt it earst neamd yn 1231. Yn 1558 waard it doetiidske eilân oerspield, en bruts yn twaen. It haadplek fan doe, oan de noardkant fan it eilân ferdwûn. Op it eilân wurdt ferteld dat alle bewenners ferdronken, útsein sân man dy op de fêstewâl oan it wurk wienen, dy't bosken oan froulju út de omkriten en harren te wenjen setten op it súdlike part fan de twa parten. Dat waard it hjoeddeiske Mandeach.

It eilân kin berikt wurde oer in twa ebbewegen. De âlde Mandeach Ebbewei is lykwols net mear as in rûte oer it waad, dat yn 1978 is der in nije wei oanlein, dêr't elk slach ferkear oerhinne kin.

Yn de simmer wurde toeristen mei in trekker nei Koardesân riden.

Fryske eilannen
 
 

Westfryske eilannen:
Noarderheaks - Teksel - Flylân - de Richel - it Gryn - Skylge - It Amelân - de Kalkman - Rif - Skiermûntseach - Simenssân - Rottumerplaat - Rottumereach - Suderdúntsjes
Eastfryske eilannen:
Boarkum - Kachelotplate - Lütje Hörn - Memmert - Júst - Norderney - Baltrum - Langereach - Spikereach - Wangereach - Minsener Each - Mellum
Noardfryske eilannen:
Helgolân - Jongnammensân - Knyp - Japsân - Sudereachsân - Noardereachsân - Noardstrân - de Halligen - Pälweerm - Oomram - Feer - Uthörn - Söl - Koardesân - Jordsân - Romeach - Mandeach - Faaneach - Langli
Ferdwûn: Bant - Bosk - Buise

  ·   ·