Suderdúntsjes is in lyts waadeilantsje tusken Rottumereach en it Grinslanner fêstelân. Dit súdlike oerbliuwsel fan in destiids folle grutter Rottummereach is amperoan in eilân te neamen, sjoen de grutte. Mar it eilaantsje is wier al begroeid. Der komme allinnich seehûnen en fûgels. It eilantsje is yn besit fan Steatsboskbehear en heart by de provinsje Grinslân.

De Suderdúntsjes yn 2011
 
Fryske eilannen

Westfryske eilannen:
Noarderheaks - Teksel - Flylân - de Richel - it Gryn - Skylge - It Amelân - de Kalkman - Rif - Skiermûntseach - Simenssân - Rottumerplaat - Rottumereach - Suderdúntsjes
Eastfryske eilannen:
Boarkum - Kachelotplate - Lütje Hörn - Memmert - Júst - Norderney - Baltrum - Langereach - Spikereach - Wangereach - Minsener Each - Mellum
Noardfryske eilannen:
Helgolân - Jongnammensân - Knyp - Japsân - Sudereachsân - Noardereachsân - Noardstrân - de Halligen - Pälweerm - Oomram - Feer - Uthörn - Söl - Koardesân - Jordsân - Romeach - Mandeach - Faaneach - Langli
Ferdwûn: Bant - Bosk - Buise