De Richel is in sânplaat op it waad, east fan Flylân. De Richel leit in kilometer east-súdeast fan de eastein fan Flylân, op 53°17'30"N - 5°8'E.

Lokaasje

De plaat wurdt begrinzge troch

Lykas alles op it waad, feroarje de balchen en streamen om de plaat lykwols hieltiid fan foarm. Sa stie de Flylander Balch yn de tachtiger jierren fan de 20e iuw yn ferbining mei it Frânske Gatsje, mar yn de 21e iuw hat de Richel in ferbining nei it suden mei de Waardgrûnen. It is dizze ferbining dy't by it Waadrinnen nei de Richel brûkt wurdt. Ek yn de 19e iuw wie der in ferbining, mar doe wie dy direkter en westliker. Tusken de Flylander balch en de Flysleat troch wie der doe in ferbining mei it Flylânske waad.

De ôfstân tusken Flylân en de Richel hat yn it ferline minder west, en de plaat hat ek grutter west. Yn de 19e iuw wie oan de noardkant fan de Richel it súdlike part fan de eardere Rezineplaat fêstgroeid. Dêrtroch lei de noardpunt fan de Richel fierder de Noardsee yn as Flylân. Om op Flylân te kommen moast in skip om de Richel hinne de Suder Stoartemelk yn om by de tagong ta de Flysleat te kommen. Der wie yn de Flystream ek in Flyree, east fan de Richel. De gruttere omfang fan de Richel soarge dêr foar beskutting tsjin de seeën út de Noardsee, wat it plak brûkber makke as ree foar Flylân.

Ek hjoed moat it fear út Harns noch om de Richel hinne draaie om by it oanlisplak op Flylân te kommen. Dêrby kinne de toeristen op it skip dan faak de koloanje Grize Seehûnnen sjen dy't op de Richel en de Jabiksriggen libje.

Fryske eilannen
 
 

Westfryske eilannen:
Noarderheaks - Teksel - Flylân - de Richel - it Gryn - Skylge - It Amelân - de Kalkman - Rif - Skiermûntseach - Simenssân - Rottumerplaat - Rottumereach - Suderdúntsjes
Eastfryske eilannen:
Boarkum - Kachelotplate - Lütje Hörn - Memmert - Júst - Norderney - Baltrum - Langereach - Spikereach - Wangereach - Minsener Each - Mellum
Noardfryske eilannen:
Helgolân - Jongnammensân - Knyp - Japsân - Sudereachsân - Noardereachsân - Noardstrân - de Halligen - Pälweerm - Oomram - Feer - Uthörn - Söl - Koardesân - Jordsân - Romeach - Mandeach - Faaneach - Langli
Ferdwûn: Bant - Bosk - Buise

  ·   ·