Strjitten yn Wynjewâld

Wikimedia-list
(Trochferwiisd fan Strjitten fan Wynjewâld)

De Strjitten yn Wynjewâld:

Register: A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y

A bewurkje seksje

 • Ald Duerswâld - Hjir stienen fanâlds alle pleatsen fan it eardere Duerswâld.

B bewurkje seksje

 • Biskopsreed - Hat nei alle gedachten te krijen mei de tocht fan de biskop fan Munster (Bommen Bearend) dy't yn 1672 opluts tsjin de stêd Grins ( Grinzer ûntset ein augustus). De biskop ferlear, Grins waard ûntset. De tocht fan de biskop gie oer de Biskopsreed.
 • Breeberchspaad - wei nei Breeberchskâns ûnder Donkerbroek (ein 16e iuw ynkertiering fan soldaten)
 • Bremerheide - Bremerheide is in heideplant.
 • Bûtewei - wei bûten de beboude kom.

D bewurkje seksje

 • Dopheide - Nederlânske namme foar skrobberheide.
 • Duerswâld - nei it eardere doarp Duerswâld (Djurre as jongesnamme komt fan djoer=treflik + wâld, dus 'de bosk fan Djurre'.)

F bewurkje seksje

 • Finne - in finne is in stik greidlân

G bewurkje seksje

 • Gentiaan - de Gentiaan (Gentiana) as plantenamme

H bewurkje seksje

 • Hagerank - heideplant
 • Hege Heide - Heechlizzende heidegrûn (flakby Weinterper Skar)

J bewurkje seksje

I bewurkje seksje

 • It Skjer - it Skar as oandiel yn de mienskiplike greide.

K bewurkje seksje

 • Kompanjonsfeart - Wei lâns de Opsterlânske Kompanjonsfeart (kompanjons binne sakefreonen dy't grutte stikken fean yn Opsterlân ûntginne lieten en dêrta in feart grave lieten)
 • Kraalheide - kraalheide is in heidesoarte

L bewurkje seksje

 • Lyts Grins - nei it buorskip Lyts Grins. Yn de 17e iuw kamen in soad arbeiders út Grinslân en Drinte nei de feanen om It Hearrenfean.
 • Leidyk - Dyk om it fean dy't it wetter fan hegere streken opkeare moat.
 • Loksleane - Bakker Lok wenne eartiids oan dizze strjitte.

M bewurkje seksje

 • Master Geertswei - nei fersetsstrider Albert Geerts
 • Merkebuorren - eardere strjitte foar merk, no mei in soad winkels
 • Moskouwei - nei buorskip Moskou dat foar Petersburch oer leit.
 • Mûneleane - oan de leane stie earder in mûne

N bewurkje seksje

 • Nije Heawei - nije heawei nei de healannen.
 • Noormanstrjitte - nei de pleatslike kommandant fan it ferset; is nei de oarloch siik út it konsintraasjekamp komd en dêrnei troch deselde sykte stoarn.

O bewurkje seksje

 • Opperbuorren - nei it buorskip Opperbuorren, súd fan de haadstrjitte (Weinterp-Merkebuorren), útrinnend op de strjitte Opper Haudmare.
 • Opperhaudmare - Haudmare is in âld wurd foar de namme Opsterlân (Haudmare = haadstream, te witten Ald Djip of Keningsdjip)

P bewurkje seksje

R bewurkje seksje

 • Russchenreed - Oan dizze wei wenne earder in famylje Russchen.

S bewurkje seksje

 • Stripe - in stripe is in smel stik lân
 • Strûkheide - namme fan in heideplant.

T bewurkje seksje

 • Te Nijenhuiswei - Klaas te Nijenhuis wie in fersetsstrider.
 • Tjalling Harkeswei - Tjalling Harkes hat syn him ynsetten foar de oanlis fan dizze wei lâns de Opsterlânske Kompanjonsfeart
 • Tolleane - Yn de buert fan dizze wei moat eartiids in tolhûs stien hawwe.
 • Tsjerkereed - tagongswei nei de tsjerke

W bewurkje seksje

 • Weinterp - nei it eardere doarp Weinterp, in heger lizzend stik lân (terp).
 • Welfingstrjitte - nei fersetsstrider Jan Welfing
 • Wolverlei -