List fan provinsjes nei ynwennertal

Wikimedia-list

List fan provinsjes nei ynwennertal (2004)

1 Súd-Hollân 3.452.000 21,2 % 3403 km2 1225 ynwenners/km2
2 Noard-Hollân 2.587.000 15,9 % 4092 km2 969 ynwenners/km2
3 Noard-Brabân 2.407.000 14,8 % 5082 km2 489 ynwenners/km2
4 Gelderlân 1.967.000 12,1 % 5137 km2 395 ynwenners/km2
5 Utert 1.162.000 7,1 % 1449 km2 838 ynwenners/km2
6 Limboarch 1.139.000 7,0 % 2209 km2 529 ynwenners/km2
7 Oerisel 1.106.000 6,8 % 3421 km2 332 ynwenners/km2
8 Fryslân 642.000 3,9 % 5741 km2 192 ynwenners/km2
9 Grinslân 574.000 3,5 % 2968 km2 246 ynwenners/km2
10 Drinte 482.000 2,9 % 2680 km2 183 ynwenners/km2
11 Seelân 379.000 2,3 % 2934 km2 212 ynwenners/km2
12 Flevolân 360.000 2,2 % 2412 km2 254 ynwenners/km2
totaal: 16.258.000 100 % 41528 km2 481 ynwenners/km2

0