Meidogger oerlis:Ieneach fan 'e Esk/argyf1

Nij mêd
Rinnend oerlis

Foar nijer spul, sjoch: Meidogger oerlis:Ieneach fan 'e Esk


Wikipedia-logo-v2-fy.svg
Wolkom by Wikipedy, de Fryske ferzje fan Wikipedia. Ynformaasje op Wikipedy is frij en fergees te brûken. Foar jo gemak stiet rjochtsboppe in sykfunksje. Jo kinne ek Google brûke om op Wikipedy te sykjen.

Wikipedy jout gjin garânsjes foar de krektens fan de ynformaasje dy't jo fine, omdat elts frij is om ynformaasje ta te foegjen en te feroarjen. As jo sels kennis op hokfoar mêd dan ek diele wolle mei oare Friezen, dan kinne jo dy hjir spuie! Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside. De Fryske Wikipedy hat op it stuit 47.203 siden.

Help mei oan Wikipedy. Hoe? Klik hjir!


Lisa AnnBewurkje

Ik sjoch dat jo sels al útfûn hawwe hoe't dat mei dy ynterwiky's giet. Groetenis, Drewes (talk) 27 des 2012, 21.38 (CET)

StaveringBewurkje

Bêste IfE. Dat kopke wie mear bedoeld as in reminder foar mysels. Ik haw it fergetten en siet in pear dagen sûnder ynternetferbining. Jo Frysk is goed (better as dat fan my) en jo staverjen hoecht gjin ekstra omtinken. Ik bin oars bliid mei jo stikken. Groetn. Drewes (talk) 11 jan 2013, 13.24 (CET)

InterwikisBewurkje

Bêste IfE. Please do not change the order of interwikis everywhere. Thank you. Groetn. ErikvanB (talk) 19 jan 2013, 04.24 (CET)

WolkomBewurkje

Beste Ieneach fan 'e Esk, ik winkje dy wolkom op de Fryske Wikipedy. Ik rin hjirre al wer wat jierren mei en it liket dat ik aardich Frysk skriuw, mar dat is skyn hear. By gebrek oan better bin ik destiids behearder hjir wurden. Ik bin mei it Ljouwerters grutbrocht en praat mear Nederlânsk as Frysk. De staveringskontrole stiet by my op Frysk en sadwaande helje ik tikflaters fan oaren út de tekst. Hiel faak wit ik net op hokker wize dingen yn it Frysk sein of skreaun wurde. Swarte Kees dy't spitergenôch ophâlden is, rûn altiten de artikels del dêr't ik mei útein set wie. Mar ik ken wol in soad artikels op de Fryske Wikipedy. Fan in protte artikels kin de namme op meardere wizen skreaun wurde. At je dan in read triedsje tsjin komme, en je witte dat wy al oer it artikel beskikke dan kinne je dat oplosse troch in redirect oan te meitsje of bring in wiziging oan. Wy kinne meiwurkers dy't goed ûnderlein binne yn de Fryske taal hjir goed brûke. In soad wille tawinske. Gr. --Geoffrey (talk) 19 jan 2013, 22.09 (CET)

LofBewurkje

 
Fjouwer sigaren foar jo prestaasjes!

Drewes (talk) 22 jan 2013, 20.40 (CET)

"read triedsje"Bewurkje

Nee, dat fan dy Balearen wie net tafallich. Dat hie fansels folle earder al moatten. Jo skerpens kinne wy hjir wol brûke! Sjoch ek rêstich myn stikjes nei. 195.85.146.131 23 jan 2013, 18.12 (CET) (Drewes om utens) PS: ik haw wer gedoch mei de pc, dat ik wit net wannear't ik wer oan't wurk kin.

UnthalzgeBewurkje

Wis en waarachtich wol, wy hawwe Kop-hals-romppleats. It is nuver, mar de Encyclopedie van Friesland hat it lemma net. Drewes (talk) 24 jan 2013, 18.26 (CET)

BistenammenBewurkje

Marterhûn ---> waskbearhûn, soe samar better wêze kinne. Ik haw gjin sprút ferstân fan dizze saken. It oare kom ik noch oer te praat. Drewes (talk) 28 jan 2013, 15.46 (CET)

UtopiaBewurkje

No problemo, wy dogge it meielkoar. Groetenis, Drewes (talk) 28 feb 2013, 17.53 (CET)

Kening Richard IIIBewurkje

Kening Richard III kin samar net wiske wurde. Jo hawwe ommers mei dy titel trochferwiisd nei Richard III. Drewes (talk) 1 mrt 2013, 18.55 (CET)

Bêste Ieneach. Der is gjin trochferwiisside Kening Richard III dy't ferskate betsjuttings jout. Jo hawwe de side Kening Richard III omneamd ta Richard III. Ik soe it sa mar gewurde litte. At der noch in side oer de man komt wurdt dat ommers Richard III fan Ingelân. Ta jo tsjinst. Drewes (talk) 2 mrt 2013, 17.33 (CET)

PlotbedjerBewurkje

Lit mar moai stean yn De Hobbit, haw it net mei opset sin feroare. Gr. Drewes (talk) 5 mrt 2013, 11.30 (CET)

YnterwikysBewurkje

Goeie Ieneach. Ik haw deselde ûnderfinings as jo mei it nije yw-systeem. Ik woe it mar efkes ôfwachtsje; faaks binne it bernesyktes, mar ik bin ek frijwat digisloech, dat... Gr. Drewes (talk) 8 mrt 2013, 19.38 (CET)

KomplimintenBewurkje

Myn kompliminten foar de stikken dy't jo hjir sa oanmakke hawwe. Ik mei se graach lêze. Groetnis, J'88 (talk) 16 mrt 2013, 12.25 (CET)

EsopetBewurkje

Esopet omneame nei Sa Bist haw ik gjin beswier tsjin. Gr. Drewes (talk) 23 mrt 2013, 14.45 (CET)

SeureBewurkje

Bliksem Pybe! Dat is net sa moai, fral foar W. Ik sels sjoch syn stikken op syn fersyk alline mar nei. Ik bin bang dat jo it by it rjochte ein hawwe, it moat gjin tiidwurd wêze. Ik sil jo geëamel op W syn side sette. Gr Drewes (talk) 24 mrt 2013, 22.53 (CET)

O'jee ha we dochs in flater makke? Hjoed dan earst mar troch gean mei it oanfoljen fan 1952 en dan de siden mar werneame. Wikiice (talk) 25 mrt 2013, 09.01 (CET)

Seure 2Bewurkje

Goeie IfE. Sille wy Clonfert‎ mar ferfryskje ta Klonfert? Groetn. Drewes (talk) 11 apr 2013, 17.13 (CEST)

Wytging: ferfryskjen = pineholle! Drewes (talk) 12 apr 2013, 18.25 (CEST)

Berneboek/JeugdliteratuerBewurkje

Smyt mar op ien bulte Ieneach. Oare wikipdys jouwe ek gjin sekuere definysje. Gr. Drewes (talk) 17 apr 2013, 17.01 (CEST)

Suzanne (apokryf bibelboek)Bewurkje

Ik hie mei opsetsin net sein dat Suzanne in apokryf boek is, om't it ferhaal yn 'e Katlike Bibel net apokryf is, en ek net in boek. Aliter (talk) 4 maaie 2013, 18.26 (CEST)

Ik bin it mei jo iens dat it skipperjen is, mar dat hie ik yn de gearfetting ek al sein. Op 'e side hawwe wy lykwols alle romte om sokke saken út te skriuwen, bygelyks ûnder in kopke Apokryf boek. Mar it hat gjin doel en begjin de side mei eat dêr't wy fan witte dat it net krekt is. En it liket ek net nedich om soks yn de titel op te nimmen. Ik soe hast sizze dat it oarsom is: Mei sa'n spesifike titel koe it lykje as wienen wy fan doel ek in side Suzanne (kanonyk bibelboek) te skriuwen. Aliter (talk) 4 maaie 2013, 18.53 (CEST)

Suzanne is net mear de titel fan de side oer it bibelferhaal om't der mear as ien side is dy't dy titel brûke koe; de side hat no de trochferwizings. Mar ik fyn net dat ik, sa't jo sizze wat trochslane nei it polityk korrekte; ik besykje allinnich jo wat by te stjoeren, dêr't it stânpunten oanbelanget. It is net slim in side yn earstoan wat út de eigen sitewaasje beskreaun is, mar it doel bliuwt om objektyF te skriuwen. Aliter (talk) 5 maaie 2013, 19.38 (CEST)


No gong it my net spesifyk om de sidetitel, ek de side en de betsjuttingsside sizze no dat it ferhaal apokryf is. Mar de grûn om "Ald Testamint" as ûnderskie te brûken wie allinnich dat der ek in Suzanne yn it Nije Testamint is. En om't dat alle rjochtings dizze Suzanna beskôgje as Ald Testamintêr - part fan it Ald Testamint of fan de apokrive boeken by it Ald Testamint - wie dat wol dúdlik.

At wy skriuwe dat Suzanne apokryf is om't dat yn Fryslân sa is, dan moatte wy ek skriuwe dat mear as 90% persint fan de minsken (wat) Frysk ferstean kin, dat der gjin heger punt bestiet as it Fjoerbotsdún, gjin skever toer is as de Aldehou, dat it meastepart fan de tsjerken Nikelstsjerken binne, dat der alve stêden besteane, dat der gjin leger plak, of stee, is as Warkum ...

Of der net ien in probleem mei hawwe sil dat wy yn part fan de bibel as in "ferhaal" oantsjutte, dêr bin ik noch net wis fan, mar hoe ek feroaret it feroarjen fan de titel de siden noch net. Wy kinne it ferskynsel apokrive boeken of apokryf boek goed op in side apart útskriuwe, mar dan noch kin ús side net begjinne mei te sizzen dat Suzanne apokryf is, likemin as de side Moanne seit dat de ienichste moanne om de Ierde draait.

Suzanne (foarnamme) wie yndie krekt wat ik brûkt hie. It is fanwege dat der mear as ien Suzanne is dat der ferlet is fan in betsjuttingsside. Dat jildt fansels foar mear bibelske figueren, om't harren nammen gauris ta foarnammen wurde binne dy't ek yn it Frysk brûkt wurde. Aliter (talk) 4 jun 2013, 22.32 (CEST)


StaveringswizigingBewurkje

Ik wol leaver net foar of tsjin de staveringswiziging wêze. Wol is yn it ferline ôfpraat dat wy it Frysk op Wikipedy geef Frysk brûke en dat wy it dialektferskaat yn eare hâlde. Fansels moatte wy earst de offisjele besluten en ynfierdatum fan de staveringswiziging ôfwachtsje. Asto oare ideeën hast hear ik it graach. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 11 maaie 2013, 12.06 (CEST)

Translation requestBewurkje

Could you please translate this into Frisian?

Welcome to the Ido Wikipedia. Ido was first known as reformed Esperanto and was created in 1907 after seven years of deliberation by a committee of professors and linguists. You may notice that Ido looks somewhat like Esperanto, but with a number of differences including a complete lack of diacritical marks, the use of the letter 'q', along with many of the words themselves. If you are studying Ido and want to write for our Wikipedia, feel free! There are people here to correct your Ido should you make a mistake. Just use the Berjocht:Revizo tag whenever you think your article could use some grammatical revision. The main site for the Ido language is located here, Ido publications are located here, and the English Wikipedia article on Ido is located here. A complete list of sites in Ido on the internet is located here. Lastly, the main reasons for choosing Ido over the more well-known Esperanto are summed up in this article.

If you want to get any article translated into Ido, Spanish, Catalan or Asturian, tell it in here, please and I'll be very glad to do it for you.

Thanks for your help. --Chabi1 (talk) 14 maaie 2013, 18.26 (CEST)

Wolkom by de Wikipedy yn it Ido. Ido stie oarspronklik bekend as herfoarme Esperanto, en waard yn 1907 skepen nei sân jier fan oerlis troch in komitee fan perfesters en taalkundigen. It falt jo miskien op dat Ido wat op Esperanto liket, mar mei in stikmannich ferskillen, lykas in folslein brekme oan diakrityske tekens en it gebrûk fan de letter 'q', wylst der somtiden hiel oare wurdfoarmen foarkomme. As jo Ido oan it learen binne, en foar ús Wikipedy skriuwe wolle, fiel jo dêr dan frij ta! Der binne hjir wol lju dy't jo Ido ferbetterje kinne as jo alris in flater meitsje. Brûk gewoan mar de Berjocht:Revizo tafoeging eltse kear as jo tinke dat jo artikel wol wat grammatikale korreksje brûke kin. It haadwebstee fan 'e Ido-taal befynt him hjirre, útjeften yn it Ido befine har hjirre, en it artikel oer it Ido yn de Ingelske Wikipedy befynt him hjirre. In folsleine list fan websiden yn it Ido kin hjirre fûn wurde. De wichtichste redens om it Ido te ferkiezen boppe it bekendere Esperanto wurde, ta ein beslút, yn dit artikel op 't aljemint brocht.
There it is, man. I hope you like it. Ieneach fan 'e Esk (talk) 14 maaie 2013, 18.55 (CEST)

Thanks for your help. --Chabi1 (talk) 14 maaie 2013, 19.55 (CEST)

StreekjeguodBewurkje

Goeie IfE. Orkneyeilannen as Orkney-eilannen. Drewes (talk) 23 maaie 2013, 18.20 (CEST)

Hmm.. Orkaden, doch mar net. Ik kom jo yn'e mjitte mei in streekje. Drewes (talk) 28 maaie 2013, 17.06 (CEST)

Gjin spulBewurkje

Wy hawwe no De Lawei (teater), teater en jo hiene it okkerdeis oer teäter. Myn wurdboeken jouwe teater. Groetn. Drewes (talk) 11 jun 2013, 18.09 (CEST)

F.B. Dijkstra-en-dyBewurkje

Tanke foar jo wiidweidich útlis. Ik hie it al wol yn it snotsje, mar Zantema/Visser is by ús jierrenlang de mjitlatte foar de stavering west. It wurk hjir is nea dien. Ik sil it ien en oar feroarje. Gr. Drewes (talk) 11 jun 2013, 20.17 (CEST)

ThrillerBewurkje

Goedei IfE. No leau ik dat der in Frysk wurd foar thriller betocht is. Witte jo it? Groetnis, Drewes (talk) 17 jun 2013, 16.34 (CEST)

Skriller soe kinne. Drewes (talk) 17 jun 2013, 17.00 (CEST)
Skriller is in besteand wurd no't ik neamd haw. Der skimeret my wol wat yn de holle dat de Fryske Akademy it earder betocht hawwe kin.

Drewes (talk)

Korea!Bewurkje

No haw ik krekt oan Drewes skeaun dat dat is hoe't it yn de List fan Ierdrykskundige Nammen stiet, en as reaksje wurdt it fuorthelle? Is der neifraach dien by de FA, of is der in oare grûn dy't wy noch lêze sille? Mysha (talk)

No hoopje ik ien ding, dat de 'ferplichte' standertwurdlist dy't de FA op priemmen hat te stean guon aansens net oanstriid jout om fannijs omstaverje te wollen. At dy kâns der yn liket te sitten, so ik it earst mar gewurde litte. Ik bin it oars wol mei jo iens yn it gefal fa Samoä en Koreä. Drewes (talk) 21 jun 2013, 15.44 (CEST)

H. DijkstraBewurkje

IfE, Ik kom yn jo stikken hieltyd drs. H. Dijkstra tsjin. Wa is dat? Wat is syn foarnamme? Fertsjinnet er hjir in lemma? Drewes (talk) 21 jun 2013, 17.43 (CEST)

ûnbekinde meidoggerBewurkje

IfE. Bestiet der in 'ûnbekinde meidogger-berjocht'? Ik kin it net fine en kin ek net by de tekst op de oerlisside komme. Gr. Drewes (talk) 28 jul 2013, 17.26 (CEST)

BlinderBewurkje

Tige tank foar jo skerpens. Drewes (talk) 28 jul 2013, 18.25 (CEST)

BoarnenBewurkje

Bêste Ieneach. By alle wurdearring dy't ik haw foar it wurk dat jo hjir oan'e kant set hawwe en noch fersette, haw ik ien kanttekening: ik mis faak de boarnefernijing by jo stikken.... En dat is dochs wol wichtich foar de lêzer. Eltse healwizeling kin ommers wol wat roppe? Wat tinkt jo hjirfan? Drewes (talk) 28 jul 2013, 18.58 (CEST)

Ik kin jo kommentaar op myn oerlisside goed folgje en bin it foar it grutste part mei jo iens. Ik bin sels net sûnder sûnden op it mêd, lykwols noch ditte:
 • In ensyklopedysk artikel is net mear wurdich as syn boarnen.
 • Oft der oait noch ien nei sjocht, de muoite nimt om de boarnen te kontrolearjen en meidoggerkrapte docht net ta de saak. Wy binne lyts (mar krigel), mar moatte de saak wol serieus nimme.
 • De grutte Wikpedyen dy't eltse bewearing skoarje mei in aparte noat dogge it goed.
 • De oplossing dy't jo útstelle (slûprûte), ferwizing nei boarnen fan it korrespondearjende artikels yn oare Wikipedys, liket my skoan ta! Haw ik eartiids ek wol dien (eltsenien fûn it doe ek net nedich) en it nimt suver gjin tiid. Wat ek kin is dit: sis gewoan dat it artikel, hielendal as foar in part, oerset is út dy en dy taal.

Groetnis.

Ju-deaBewurkje

Bêste Ieneach. Wikipedy hat no Judea (hm..), Judéa en Judeä. De lêste liket my de goede. Groetnis.

side fan de deiBewurkje

Hoi Ieneach, asto der ek aardichheid oan hast om siden foar te dragen, soenen wy wat my oangiet yn 2015 ek wol oer kinne nei alle dagen in nije side. Dan ha wy in jier de tiid foar de tarieding en dan bou ik it wol. Eltsenien mei siden foardragen en wy kinne ek siden brûke dy't earder brûkt binne foar siden fan 'e wike. Wat tinkst?--Geoffrey (talk) 20 aug 2013, 17.50 (CEST)

Dat wurde dan 365 siden. Dat is wol in hiel soad. En ik freegje my ôf oft de Fryske wikipedy sa drok besocht wurdt dat dat yn dit gefal de muoite leannet. It is net dat ik daliks nee sizze wol, mar ik hâld al even in slach om 'e earm. Litte wy oars earst ris in side meitsje dêr't wy ynventarisearje kinne hokker siden oft hjir eventueel foar yn oanmerking komme soene (en dan ûnderferdield yn kategoryen, lykas Fryslân, skiednis, literatuer, geografy, ensfh.). Dan kinne wy ris sjen hoefier't wy komme en ûnderwilens oaren, lykas Drewes, derby belûke. Ieneach fan 'e Esk (talk) 20 aug 2013, 21.39 (CEST)
Dêr hast lyk yn, lykwols binne der wol siden dy't protte besocht wurde, bygelyks in side as de Feriene Steaten, sjoch hjir [1]. --Geoffrey (talk) 20 aug 2013, 23.22 (CEST)
Tsja. Mar it giet fansels om 'e haadside. As ik dy dêr yn 'e pleats fan 'e Feriene Steaten yntyp, wol dy site hawwe dat de haadside fan 'e Fryske wikipedy yn augustus 6 kear besocht is. Dat kin fansels net; mei jo, ik, Yn 'e Wâlden, Drewes, Kening Aldgilles en MeinRei sitte wy dêr al op.
Mar goed, myn stânpunt is (nei't ik der in pear dagen oer neiprakkesearre haw) dat jo gelyk hawwe as jo sizze dat in side fan 'e wike eins wat te lang "yn byld" is (sa sil ik it mar neame) mar in side fan 'e dei fyn ik eins wer wat te flechtich. Nei myn miening soe it ideaal wêze as wy om 'e twa of trije dagen in oar artikel op 'e haadside beljochtsje koene. Mar ik wit net oft dat technysk sjoen ta de mooglikheden beheart. Ieneach fan 'e Esk (talk) 23 aug 2013, 18.13 (CEST)
Hoe it ek komt, foarlopich hâlde wy it gewoan op in side fan 'e wike, foar folgjend jier haw wy it no klear. --Geoffrey (talk) 23 aug 2013, 21.14 (CEST)
Mei iens! Ieneach fan 'e Esk (talk) 23 aug 2013, 21.16 (CEST)

Ek mei iens. Drewes (talk) 7 sep 2013, 19.27 (CEST)

Ferkearde haadsideBewurkje

Bêste Ieneach. Nuver, dat moat oars, mar ik soe net witte hoe. Drewes (talk) 1 sep 2013, 17.16 (CEST)

Hawwe jo de oplossing al fûn? Drewes (talk) 7 sep 2013, 19.24 (CEST)
Besykje dit: Helje de besteande Wikipedyferwizing fan jo blêderbalke. Gean nei de Wikihaadside fan hjoed. Heakje dy fannijs ta oan de favoriten fan jo blêder. Sa haw ik it dien en it wie klear. Drewes (talk) 7 sep 2013, 19.37 (CEST)

FammeboarchBewurkje

Bêste Ieneach. Wat tinkt jo fan Magdeburg as Fryske oersetting fan Magdeburg? Gr. Drewes (talk) 3 sep 2013, 18.42 (CEST)

Judeä as JudéaBewurkje

Judeä as Judéa Drewes (talk) 5 sep 2013, 19.53 (CEST)

Klaas BruinsmaBewurkje

Jo soene Bruinsma ris freegje kinne om in foto. Drewes (talk) 6 sep 2013, 21.35 (CEST)

Ik sil ris sjen wat ik dwaan kin. Drewes (talk) 6 sep 2013, 21.44 (CEST)
Wilens wit ik wêr't er húsmannet. Dat. Drewes (talk) 11 des 2013, 22.49 (CET)

OpskuorBewurkje

Muiterij komt yn myn wurdboeken net foar. Dat sadwaande. Drewes (talk) 19 sep 2013, 20.51 (CEST)

Copyright ôfbyldenBewurkje

Bêste Ieneach. It liket der yndie wol op dat de Ingelske Wikipedy ûnder likernôch deselde betingsten tafoege binne, mar 'qualifies as fair use under United States copyright law. Any other uses of this image, on Wikipedia or elsewhere, may be copyright infringement". It fette, dêr sit de oast tink ik. Dit soarte ôfbylden wurde nammentlik nea oernaam troch hokker Wikepedy ek. Wat dat logo oanbelanget, it is faaks gewoan dieverij fan my, mar nimmen dy't him der drok om makket! Ik haw it wol faker dien, mar helje sa'n plaatsje fan de side sa gau as der in legaal alternatyf is, sa as yn it gefal fan de Gebroeders Luden en de Insulinde. Dat, ik soe it net oernimme. Drewes (talk) 26 sep 2013, 16.33 (CEST)

KritykBewurkje

Bêste Ieneach. Jo binne net ferfelend meidat jo krityk (meast) doocht. Fiel jo frij en ferbetterje my. Drewes (talk) 7 okt 2013, 20.04 (CEST)

NetsjesBewurkje

Dy ® by Rohypnol seit dat it in registrearre hannelsmerk is. Flunitrazepam is de stofnamme. Copyright hat it neat mei de meitsjen. It is netsjes, mear net. Drewes (talk) 12 okt 2013, 20.29 (CEST)

OarlochsferkrêftingBewurkje

Bêste Ieneach. Der sille wol plaatsjes fan foaroansteande keunstners te finen wêze dy't jin net sa yn it moed reitsje, mar ik soe dochs dizze foto by it stikje sette wolle:  . Sprekkender kin hast net tocht ik. Wat tinke jo? Drewes (talk) 14 okt 2013, 21.19 (CEST)

FandaalberjochtBewurkje

Goeie IfE. Wat tinke jo hjirfan? Drewes (talk) 15 nov 2013, 18.03 (CET)

Amerikaansk akteurBewurkje

Fiel jo frij. Drewes (talk) 21 nov 2013, 19.52 (CET)

KneppelfreedBewurkje

Bêste 'Ieneach fan'e Esk'. Tige tanke foar jo advys. Nee jo ha my net fuortjeit. Ik stel it tige op priis dat jo of in oare meidogger myn foutsjes eefkes ferbetterje. Sa kenne wy mei syn allen in bettere Fryske wikipedia meitsje.Gr.Kneppelfreed

Tige tanke. Sa wurd ik eltse dei wat wizer, haha Kneppelfreed (talk) 23 nov 2013, 04.40 (CET)

KoördinatenBewurkje

Goeie. Halssaak? Nee sa slim is't net, mar it berjocht koördinaten is in link dy't ferwiisd nei tal fan kaarten, plaatsjes en feiten oer it plak dat it oanbelanget. Groetn. en keep up the good work! Drewes (talk) 27 nov 2013, 15.57 (CET)

Dy koördinaten helje ik meast fan de nl:, mar ek wol fan de:. Knippe en plakke, sa simpel is't. Drewes (talk) 28 nov 2013, 18.17 (CET)

Humalda/EysingaBewurkje

Tjaard Anne Marius Albert Humalda van Eysinga syn namme komt op ynternet ek foar mei 'van' foar Humalda, sa as hjir en ek op oare plakken wol. Om fersin foar te kommen sil ik it stikje earst mar oanpasse. Drewes (talk) 29 nov 2013, 19.51 (CET)

EvF 1958 jout ek in van foar Humalda. De lemma's begjinne mei Eysinga. Omneame liket op syn plak. Drewes (talk) 30 nov 2013, 15.34 (CET)

Hiene wy Ynje noch marBewurkje

Wy hawwe oeral Yndoneezje, mar Visser/Zantema jout Yndonesië en dy lêste liket my korrekt. Wat jo? (Smyt wol wer in bealch fol wurk op fansels at wy beslute it te feroarjen.) Drewes (talk) 5 des 2013, 00.35 (CET)

Tige tank foar de ferdútsing. Yndoneezje hâld ik oan. Drewes (talk) 9 des 2013, 18.41 (CET)

UndernimmingBewurkje

Wy hawwe tsientallen siden yn de Kategory:Ûndernimmer (oeps), dat ik soe ûndernimmer mar oanhâlde. Sakeman hie ek kind fansels. Gr. Drewes (talk) 11 des 2013, 22.06 (CET)

Goed. Smyt de sakelju mar op de bulte ûndernimmers, mar never-nea-ea in kapke op in haadletter. Drewes (talk) 11 des 2013, 22.48 (CET)

DCBewurkje

Wy hiene al "Distrikt Kolumbia". Distrikt fan Kolumbia kin hjir net. Drewes (talk) 16 des 2013, 18.34 (CET)

VisualEditorBewurkje

Dear, Ieneach fan 'e Esk, I would be grateful if you could have a look at this note on interface changes I left on monday. It is a significant software change and I think it would be better to be able to do him in the right language. The traditional Fryst translators haven't been active for years. Thank you and best regards, --JEissfeldt (WMF) (talk) 20 des 2013, 13.25 (CET)

Dearest Ieneach. De man wol graach dat jo it stikje VisualEditor op de oerlisside yn it Frysk oersette, oars neat. Liket my in moai putsje foar jo ta! Drewes (talk) 20 des 2013, 17.13 (CET)
Ho ho! Wy witte net wat dat nije systeem ynhâldt, faaks is it wol in ferbettering. Ik haw ek gjin nocht oan it oersetten fan it stik, haw al in skoftke de oare kant útsjoen, mar it is net perfoast nedich: wy kinne it sa ek wol folgje. Drewes (talk) 20 des 2013, 17.46 (CET)
Thank you, Ieneach fan 'e Esk. Deciding this issue is not an administrative question (so you don't have to be an admin) but surely one you, Drewes, and Kening Aldgilles are better placed to decide than anyone else. Thus, if you all agree that it would be better to deploy the Dutch interface than to translate it into Frysk, there are two options: a) I recommend a Dutch deployment to WMF Tech or b)you make this point to them yourself in one of their upcoming IRC office hours. The related documents are - as can be seen on the pages I linked on the village pump- already available in their Dutch translations alongside their English master files. What I am quite keen on is that the question is - if possibly - locally decided by this community and not globally. Best regards and happy holidays --Jan (WMF) (talk) 28 des 2013, 23.52 (CET)
Hello, we've discussed this issue on the Frisian Wikipedia several times before and each time the majority voted for English as our 'fallback language'. I've tried to translate about 200 lines from English to Frisian, still roughly 16.000 (or something) to go. I'm willing to do something for this Wikipedia, but 16.000 lines is like translating a whole book. Kind regards --Kening Aldgilles (talk) 29 des 2013, 21.46 (CET)
we've discussed this issue on the Frisian Wikipedia several times before and each time the majority voted for English as our 'fallback language'. Wist ik net, mar bin der bliid mei! Ik kin ommers ek mar op in intermediate level Ingelsk bydrage.Drewes (talk) 29 des 2013, 22.00 (CET)
It wie my ek ûnbekend, sa't út myn reäksje oan Eisfeldt wol blykt. Ieneach fan 'e Esk (talk) 29 des 2013, 22.08 (CET)

I am o.k. with making the case for a deployment of the English VE interface on your behalf, too. You can then in due course examine both the software, its uses, and potential translations as you judge best. As I said, what was important to me personally was having you being heard on the question: which language? I will prepare an email to WMF Tech concerning the English version and keep you updated in the new year :) Thank you and best regards, --Jan (WMF) (talk) 30 des 2013, 19.54 (CET)

YnfoboksBewurkje

Goeie Ieneach, soene jo witte hoe't ik ynfoboksen fan de Amerikaanske county's meitsje kin. Dan sjocht it der ek in bytsje oersichtliker út. It wol my dochs net rjocht slagje. Tige tank dêrfoar. Groetnis Kneppelfreed (talk) 24 des 2013, 03.14 (CET)

Tige tankBewurkje

Goeie, Ieneach. No dy ynfoboks sjocht der bêst genôch út. Tige tank dêrfoar. Ik haw besocht, mar woe mei mar net slagje. No kinne wy wer in ein foarút. Ja ik haw ik noch gjin flaggen en wapens sjoen, ik tink net dat de measte county's ien hawwe, útsein foar de gruttere. Foar jo ek noch in noflike Kryst en in goed útein. Kneppelfreed (talk) 25 des 2013, 20.48 (CET)

Ho hynder!Bewurkje

Goeie Ieneach. [Kategory:koreograaf] hawwe wy al. Gr. Drewes (talk) 6 jan 2014, 17.34 (CET)

Artsen sûnder GrinzenBewurkje

Goeie IfE. Dokters sûnder Grinzen kin om my ek wol. Drewes (talk) 13 jan 2014, 18.30 (CET)

Edit sourceBewurkje

Sintrale kompjûter mei pineholle? Drewes (talk) 13 jan 2014, 20.26 (CET)

Amearika'sBewurkje

Ferjit Súd-Amearika net! Drewes (talk) 3 feb 2014, 19.53 (CET)

KloateBewurkje

Mei jo goedbedoelde bewurking is myn oanfolling fan Hoffmann folslein nei de kloaten gien. Drewes (talk) 4 feb 2014, 18.59 (CET)

Untskuldiging akseptearre. 4 feb 2014, 19.10 (CET)

Olympyske en Paralympyske WinterspullenBewurkje

Goeiemiddei Ieneach fan 'e Esk,

De Siden foar de Olympyske Winterspullen 2014 en Paralympyske Winterspullen 2014 steane klear (hjir en dêr moat de stavering noch hifke wurde), no mar hoopje op moaie prestaasjes fan de Fryske en Nederlânske sporters. As jo tidens de spullen in útslach tsjikomme dy't noch net ynfolle is fyl jo frij om it yn te foljen.

Wikiice (talk) 5 feb 2014, 16.40 (CET)

(Benei) ferlerne soanBewurkje

Goeie IfE. Ik bin benijd nei jo 'pear hûndert siden'. Ik haw jo stikken en kommentaar bot mist. Drewes (talk) 2 jun 2014, 00.18 (CEST)

FoechBewurkje

Goeie IfE. In fraach: wurdt it starichoan gjin tiid dat jo behearder wurde by de Wikipedy? Jo hawwe it dûbel en dwers fertsjinne! Drewes (talk) 7 jun 2014, 19.19 (CEST)

In behearder kin beskate dingen dwaan dy't oare meidoggers net dwaan kinne. Yn it bysûnder kin in behearder:
 • In IP-adres útslute fan immen dy't skea oan it projekt tabringt;
 • In side hielendal wiskje (d.w.s. mei de sideskiednis en al);
 • In side skoattelje (dan kinne allinnich behearders dy feroarje) en wer frij jaan.

Wikimedia Foundationburokrasy is in saak foar rjochtebehearders. Drewes (talk) 7 jun 2014, 20.46 (CEST)

Ja. Jo hawwe fierders gjin burokrasy-argewaasje (at jo net wolle) en hoege net alle dagen yn't spier op fy:. Nochris, jo betûftens en produksje rjochtfeardigeje it behearderwêzen. Drewes (talk) 7 jun 2014, 21.02 (CEST)
Ik haw der gjin probleem mei dat jo aansten samar in pear moanne efterinoar neat fan jo hearre litte (al soe it better wêze fan net). Drewes (talk) 7 jun 2014, 21.14 (CEST)

Tavo BuratBewurkje

Hi Ieneach fan 'e Esk, how are you?

I made this new page, and please, I ask 5 minutes of your time to read the page and to translate the 3 lines in English I put.

Thanks a lot for your help!

Rei Momo (talk) 10 jun 2014, 16.28 (CEST)

Dien. Drewes (talk) 10 jun 2014, 17.10 (CEST)

BirmeeskBewurkje

Ho Ieneach, Myanmareesk is mear by de tiid! Drewes (talk) 11 jun 2014, 21.51 (CEST)

Us tinken docht der net ta. Politike lading docht der net ta. De demokratyske opposysje hat noch gjin foech. Dizze Wikipedy hat as lânsnamme Birma docht er net ta. Myanma Naingngandaw is op heden de offisjele namme fan it lân. Drewes (talk) 11 jun 2014, 22.26 (CEST)
"Myanmareesk" in brekpunt. Mei it mes yn de bûse?
Hoi Ieneach. Ik haw tafallich kunde oan in Myanmareesk persoan en him de saak efkes foarlein. Hy fertelde dat de ferskate minderheden yn it lân it mier hawwe oan de namme Myanmar meidat dy namme allinne rjocht docht oan it Myanmareeske folk dat fral ûnder it militêr rezjym bot foarlutsen is (in soarte fan Hollân-Nederlânferhaal) en slimmer dat de minderheden sels ferfolge en deltwong waarden en wurde. Mei oare wurden: jo hawwe gelyk, Birma moat it bliuwe. Drewes (talk) 12 jun 2014, 17.50 (CEST)
B i r m a moat it wurde, heite! Drewes (talk) 12 jun 2014, 19.48 (CEST)

Tavo BuratBewurkje

Hi, dear Ieneach fan 'e Esk, how are you?

I would like to thank you for your help in this page!

See you soon

Rei Momo (talk) 13 jun 2014, 00.14 (CEST)

BeheardersrjochtenBewurkje

Bêste Ieneach fan 'e Esk,

Do bist no behearder fan de Frysktalige Wikipedy. Dêrmei kinsto ûnder oaren siden fuorthelje en fandalisten (tydlik) útslute. Der sitte fierders gjin ferplichtingen oan fêst. Ik fyn datsto de rjochten dik fertsjinne hast mei al dyn moaie wurk foar dit projekt. Ik bin sels wat op 'e eftergrûn dwaande mei systeemteksten en oare technyske dingen. Asto (technyske) fragen hast wol ik der altyd wol graach nei sjen. Lykwols, ik krij der ek net foar betelle, dat soms bin ik ek even in pear dagen mei wat oars dwaande. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 15 jun 2014, 11.13 (CEST)

Lokwinske! Drewes (talk) 15 jun 2014, 22.49 (CEST)

OarlochBewurkje

Bêste Ieneach. Faaks hawwe jo wat oan ús Ynfoboks militêr konflikt foar dy Yndianekrigen. Gr., Drewes (talk) 16 jul 2014, 17.32 (CEST)

RoteilânBewurkje

Hoi Ieneach, wat sizze jo hjirfan? Drewes (talk) 1 sep 2014, 22.01 (CEST)

Bestannen oanbiede, Wizard uploade?Bewurkje

Hello! Sorry for writing in English. As you're an administrator here, please check the message I left on MediaWiki talk:Licenses and the village pump. Thanks, Nemo 18 sep 2014, 21.23 (CEST)

Ik stypje jo aksje.Drewes (talk) 22 sep 2014, 16.11 (CEST)
My ek. --Geoffrey (talk) 22 sep 2014, 21.47 (CEST)

Siden fan 'e wike fan takom jierBewurkje

Hallo Ieneach. Jo meie it fan my wol dwaan. Ik wol jo wol assistearje at it moat, om in kar te meitsjen bg. De technyske kant fan de saak haw ik lykwols gjin kl..t..n ferstân fan. Itselde jildt foar it meitsjen fan ynfoboksen. Gr. Drewes (talk) 27 sep 2014, 18.05 (CEST)

False licensesBewurkje

Hello, please don't label unfree files with free licenses tags. Example: [2] (I don't know what template to use to report such an error, forgive me if I used the wrong one). --Nemo bis (talk) 2 okt 2014, 08.41 (CEST)

Ik krige itselde te hearren oer de foto fan Franca Treur. Lykwols hat sy én de makker Corbino tastimming jûn foar gebrûk op Wikipedy. Drewes (talk) 2 okt 2014, 17.17 (CEST)
@Nemo bis: Are you familiar with article 15a of the Auteurswet, the Dutch copyright law?
I am now. The problem is that at fywiki we have really to few options under which to upload images. I have stumbled over this many times; you want to upload an image but there are no options in the menu that accurately describe what the situation is with the image in question. My sollution has always been to choose the option that seems to be closest to what is actually going on and be done with it. Also, I do not speak legalese, so I have no idea what the difference really is between "de Creative Commons Nammefermelding-Lyk diele Lisinsje, ferzje 3.0 of letter, en/of de GNU Iepen Dokumintaasje Lisinsje, ferzje 1.3 of letter"; "GNU-lisinsje foar iepen dokumintaasje, ferzje 1.2, as eltse lettere ferzje útjûn troch de Free Software Foundation"; and "Troch it oanbieden fan it ôfbyld hat de meidogger ferklearre dizze ôfbylding beskikber te stellen ûnder de betingsten fan de GNU Frije Dokumentaasje Lisinsje (GNU/GFDL)". It seems all pretty much the same to me.
About Mariah Carey's picture, though, are you telling me that it is alright to use it if I refer to article 15a of the Auteurswet? Ieneach fan 'e Esk (talk) 4 okt 2014, 21.14 (CEST)
Fierder: it probleem mei it plaatsje fan Frou Carey is, dat dat fan de Ingelske wiki wei komt (sjoch hjir) en dêr yndied net frijjûn is ûnder ien fan de lisensjes dy't op fy:wiki neamd wurde: op en:wiki wurdt sein dat de foto dêr brûkt wurde mei ûnder de doktrine fan de fair use. Foar it Nederlânske rjochtsgebiet kin yn dat ferbân in berop dien wurde op it hjirboppe al oanhelle wetlik fêstleine sitaatrjocht. Dat soe efkes by it plaatsje op dizze wiki setten moatte wurde.
Wat it plaatsje fan Frou Treur oanbelanget: as it yndied sa is dat Corbino tastimming jûn hat, liket my fanwege in man in man, in wurd in wurd net dat it hjir fuort moat, wat se der fierder op Commons ek oer tinke meie, mar it soe al moai wêze as dy tastimming earne út blykt. Wutsje 4 okt 2014, 20.51 (CEST)
Sa't ik hjirboppe al sein haw, haw ik totaal gjin ferstân fan copyrightwetjouwing, behalven dan dat yn Nederlân auteursrjochten foar 70 jier nei it ferstjerren fan 'e persoan yn kwestje jilde, wat ik idioat lang fyn. Ik bin der altyd mar fan útgien dat as in foto op 'e Ingelske Wikipedy toant wurde mei (wat úteinlik in ynternasjonale side is, mei de FS, GB, Kan., Austr., Nij-Seelân, Ierlân ensfh.), dat it dan yn Nederlân ek wol goed sitte sil. Ieneach fan 'e Esk (talk) 4 okt 2014, 21.14 (CEST)

Oblasten fan RuslânBewurkje

Ieneach. Soene jo it staveringsech ris gean litte wolle oer dy ferhipte blasten dêr yn Ruslân? Yn't foar tanke wol. Drewes (talk) 8 okt 2014, 18.00 (CEST)

HaxelsteadBewurkje

Ieneach, ik haw Grouwedouwe oanskreaun, sjoch hjir. Drewes (talk) 25 okt 2014, 19.43 (CEST)

Op it aljemint...Bewurkje

Opper, neder krij ik starichoan pine'holle fan. It hie fan'e oafang ôf oars moatten. It sil no wol te let foar feroarings wêze. Drewes (talk) 5 nov 2014, 21.39 (CET)

Tankje yn't foarBewurkje

[3] Drewes (talk) 26 okt 2014, 22.24 (CET)

Hiest dit al sjoen?Bewurkje

A goeie. Alderearst moat ik sizze datst goed dwaande bist! Hiesto dit berjocht tafallich al sjoen? Dat is faaks wol nijsgjirrich. Fansels de dei sels, mar ek it ferfolch: de bedoeling fan Tresoar is om struktureel te wurkjen oan soks. Groetnis, MeinRei (talk) 18 nov 2014, 22.41 (CET)

PoalebalBewurkje

Soene jo it each ris gean litte wolle oer Polandball. It hat mei it ynternet te krijen. Ik bin heal-digibeet. Drewes (talk) 22 des 2014, 20.14 (CET)

F yn telefyzjeBewurkje

Dei Ieneach,

Soene jo by it meitsjen fan nije kategoryen telefyzje/tillefyzje skriuwe wolle?Yn 'e Wâlden (talk) 9 jan 2015, 17.50 (CET)

e as iBewurkje

Ieneach, is it Waldenzen as Waldinzen (de religieuze groep)? Drewes (talk) 10 jan 2015, 16.54 (CET)

Tocht ik al wol, mar efkes tsjekke by ús staveringshifker yn eigen persoan kin gjin kwea. Drewes (talk) 10 jan 2015, 17.14 (CET)

U, û of oe?Bewurkje

Ieneach, ik bin it mei jo iens dat it better moat. De Syrillyske, 'û' komt ús û toch it tichste by tink ik. Us 'u' stiet it fierst fan de útspraak ôf. At jo ús 'oe' konsekwint as twalûd útsprekke sit je der ek neist liket my. Der is oars gjin mins dy't dat docht yn Poetin as Chroestjov, mar goed. Dat ik bin foar û.

Oars wat. De V foar en yn Russyske nammen is earder in sêfte W' as in V, mar oan de ein fan de namme wol in V. At wy dêr ek wurk fan meitsje wolle jout dat wer in ekstra bealch fol wurk. Drewes (talk) 11 jan 2015, 14.13 (CET)

Tsja dy ferhipte 'gewoane' oe. Hat de nije stavering ek noch konsekwinsjes yn dizze saak? Ik sil de Wâldman ek noch rieplachtsje. Lit de v-w-f kant mar gewurde. Drewes (talk) 11 jan 2015, 14.52 (CET)

It kommentaar fan Yn'e Wâlden: Wat dy /u(:)/ of /oe/ lûden oanbelanget, soe ik sa ticht mooglik by de ynternasjonale fonetyk bliuwe. Ik sykje sels altiten efkes op de Ingelske en Frânske Wiky. In pear foarbylden fan my: Pûtin, Pûsjkin, Bûlgakov, Krûsjtsjov, Toergenjev. De lêste soe ik leaver mei û skriuwe, mar dat is yn it Frysk hast net út te sprekken. Ik brûk faker de Fryske û en allinne as de Frânsman in twalûd oe makket, gean ik dêryn mei. Nammen kinne jo sjen as frjemde wurden en dy wurde foar it ienlûd stavere mei û. Ik bin it der fierhinne mei iens yn gefal fan it Syrillysk ticht by it IPA te bliuwen. K foar Chr nimme bin ik net foar, Toergenjev kin om my ek mei in û. At alternative stavering like goed lyket, dan net te lang stinne en meitsje in trochferwizing. Kinne jo hjir mei út'e fuotten? Drewes (talk) 12 jan 2015, 15.27 (CET)

Ik haw sa fluch gjin beswier om Georgyske en Armeenske nammen ek op dizze wize te behanneljen. Wy sille noch wol faker yn petear moatte oer staveringsproblemen bin'k bang. Drewes (talk) 12 jan 2015, 16.29 (CET)

Eastfrysk - East-FryskBewurkje

 
East-Fryslân en Eastfryslân

Goeie. It ferskil komt fuort út it ferskil tusken East-Fryslân en Eastfryslân dat yndertiid makke is. Ik haw dêr noait yngeand mei dwaande west. Grammatika is fansels wat oars, jo hawwe der mear ferstân fan as ik. De koartste klap is en skreau Kening Algilles efkes oan oer dizze saak. Groetn. Drewes (talk) 20 jan 2015, 12.34 (CET)

Bêste Ieneach,
Der is wol in ferskil tusken ‘East-Fryslân’ en ‘Eastfryslân’:
 1. East-Fryslân (kaart oranje + ljochtblau + donkerblau) is in geografyske oantsjutting foar in gebiet dat rûchwei yn it Reiderlân begjint en yn Lân Wûrsten einiget.
 2. Eastfryslân (kaart oranje) wie de namme fan it histoaryske greefskip dat hjoed-de-dei rûchwei de Landkreisen Lier, Wytmûn, Emden en Auwerk omfiemet. Dizze regio wurdt hjoed-de-dei noch hieltyd as ien regio oantsjut.
East-Fryslân omfiemet dus it âlde greefskip Eastfryslân + it Sealterlân, Landkreis Friesland (leit eastlik fan Eastfryslân!), Wilhelmshaven,Rustringen (= it noardlike diel fan Landkreis Wesermarsch ) en it Lân Wûrsten. De rest fan de Landkreisen Cuxhaven en Wesermarsch soenen dêr yn bredere sin ek noch ta rekkene wurde kinne.
Wy sille dy twa gebieten dus los fan elkoar behannelje moatte yn dizze Wiky. De eigenskipswurden (adjektiven) alsa ek. Ik hoopje dat ik sa in bytsje antwurd jûn haw op dyn fraach. Op de siden sels stiet ek noch wat ynformaasje. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 22 jan 2015, 18.00 (CET)
Jûn Ieneach, moai dat it kaartsje fertuten dien hat. It ûnderskie liket yndie wat keunstmjittich, mar der is wol sprake fan twa ferskillende gebieten. De definysje fan Eastfryslân (it greefskip) is trouwens frij dúdlik. East-Fryslân (de gruttere regio) wurdt de iene kear wat breder, de oare kear wat smeller ynterpretearre. Somtiden wurdt it fan oarsprong net-Fryske Ammerlân der ek ta rekkene. Hawar, dyn oplossing mei it adjektyf "Eastfrysk" fyn ik in goede greep. Mar dwaan dus. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 24 jan 2015, 20.44 (CET)
Ik hie it al sjoen. Moaie oplossing. Drewes (talk) 24 jan 2015, 21.50 (CET)
Jûn Ieneach, tanke wol. Prima ek mei dy kategory Fryslânsk persoan. Groetnis --Kening Aldgilles (talk) 26 jan 2015, 19.11 (CET)

OargelenistBewurkje

Goeie IfE. Graach jo omtinken foar dit. Wat dy 'nazylidmaatskippen' oanbelanget: prima. Drewes (talk) 21 jan 2015, 17.03 (CET)

Myn Zantema/Visser jout foar organist - organist en foar orgelist - oargelist. Jo 'oargenist' liket my wier net goed ta. Drewes (talk) 21 jan 2015, 17.24 (CET)

PingBewurkje

Hawwe jo dit al? Drewes (talk) 21 jan 2015, 20.20 (CET)

UkraïneBewurkje

Op de Oerlis:Ukraïne komme en Drewes en iksels ta de konklúsje dat wy ynternasjonaal fonetysk better Ukraïne staverje kinne. Soene jo soks op in goed momint yn de kategoryen trochfiere wolle?Yn 'e Wâlden (talk) 23 jan 2015, 15.58 (CET)

skoatteleBewurkje

Bêste Ieneach, jo seinen dat ik mei de Ukraïne myn gong gean koe. Ik wie dan ek tige ferbaasd, dat der in skoattel op siet. Wolle jo dy skoattel - al is it mar foar in dei - derôf helje. Groetnis, Yn 'e Wâlden (talk) 25 jan 2015, 18.41 (CET)

De skoattel kin der wer op!Yn 'e Wâlden (talk) 25 jan 2015, 19.06 (CET)
Ik tink dat dat eigenskipswurd der fout op stien hat. Ik haw allinne de OE yn U feroare, mar ik sil derop lette.Yn 'e Wâlden (talk) 25 jan 2015, 19.24 (CET)

Berne yn FryslânBewurkje

Goeie Ieneach. Prima idee. Ik sil jo der út en troch by helpe. Drewes (talk) 26 jan 2015, 16.38 (CET)

Rottefalle, bin ik net wis fan. It is in lytse kat., dat lit earst sa mar. Drewes (talk) 26 jan 2015, 17.26 (CET)
Tige tank. De earste trije gleskes ha'k al op. Drewes (talk) 28 jan 2015, 22.40 (CET)

Ik tink dat it offisjeel 'Op De Rottefalle' is, mar ik hear om my hinne allinne mar 'yn Rottefalle' (ik wenje yn de krite). Drewes (talk) 29 jan 2015, 17.33 (CET)

Its my likefolle at de ko .... as de bolle. Drewes (talk) 29 jan 2015, 17.37 (CET)

UthoekenBewurkje

Feluwsk persoan? Betuwsk- Twintsk- Sallânsk- Efterhoeksk- Goaisk persoan? Is dat wol nedich? Drewes (talk) 29 jan 2015, 00.32 (CET)

Hmm.. Jo hawwe my net oertsjûge. Goaisk is oars ek in dialekt. En dan: Persoan nei etnisiteit foar Drinten en Twinten? Drewes (talk) 29 jan 2015, 01.14 (CET)

VegterBewurkje

Ieneach, Nee, Jo en Johannes binne ien en deselde. In fersin, tanke foar jo skerpens. Drewes (talk) 29 jan 2015, 17.31 (CET)

Keppeling oan oare talenBewurkje

Bêste IfE, ik besocht om myn nije stikjes oer Mariûpol en The Dalles, Oregon oan oare talen te keppeljen, mar dat slagget no ynienen net mear, ik krij in hiel oare side as foarhinne. Wite jo oars hoe't dat no moat? Tige tanke Kneppelfreed (talk) 30 jan 2015, 08.46 (CET)

Komôf of berneBewurkje

By Jacoba fan Beieren ensfh. begûn ik nei te tinken oer it begryp komôf. Is komôf net jo bloedline? As jo in Hongaarske heit en in Joadske mem hawwe, dan tink ik dat it maksimale foar komôf in Hongaarsk-Joadsk komôf wêze kin. Of begryp ik soks ferkeard?Yn 'e Wâlden (talk) 2 feb 2015, 11.57 (CET)

OverlegBewurkje

Goeie Ieneach. Krije jo de sydbalke lofts njonken de siden en oare navigaasjedingen ek yn it Nederlânsk? Drewes (talk) 2 feb 2015, 18.56 (CET)

AlfabettisearringBewurkje

Hee Ieneach, tige tanke foar de kompliminten. Dus dy alfabettisearring jildt allinnich foar persoanen? Ja dy wikidata slagge my no wer. Earst slagge my it ek altyd op de manier dy't jo it útlein ha. Mar do't ik de siden fan Mariûpol en The Dalles, Oregon keppelje woe, kaam der ynienen in oare side te foarskyn dy woe dat ik 'koades' ynfolje moast fan dizze siden. Dat hie ik net earder sa sjoen. Ik haw it doe noch in stikmannich kearen besocht, mar eltse kear kaam dizze side wer te foarskyn, sa ik tocht dat it miskien feroare wie. Dus dêrom hie ik jo mar eefkes frege. Noch tige tank derfoar. Miskien lei it oan myn kompjûter. Ik haw dernei myn iPad brûkt en dêr slagge it wol wer gewoan mei. Ik sil it no werris mei myn kompjûter besykje. Freonlike groetnis Kneppelfreed (talk) 5 feb 2015, 03.49 (CET)

Ja dat is yndie de side wêr't ik it oer hie. Ik moat dan 'site ID' en 'site link' ynfolje. Dus de folgjende kear as dizze side wêr komt sil Ik it besykje hoe jo it útsein ha. Bysûnder is dat dizze side allinnich op myn PC ferskynt en net op myn iPad. Noch tige tank Kneppelfreed (talk) 10 feb 2015, 07.37 (CET)

Tastimming fotoosBewurkje

Goeie, Ieneach. Ik leau net dat der spesjale side foar is. Sels haw ik yndertiid tastimming krigen fan it Joadsk Histoarysk Museum en de behearder fan Spanvis.nl om de plaatsjes fan harren siden te brûken. Swarte Kees hie in selde soarte ôfspraak mei Tresoar foar it brûken fan plaatsjes fan foar 1940 en mei Jan Leemburg fan States en stinzen yn Fryslân. Wy hawwe dat op ús oerlisside set en alle kearen by it opladen fan in plaatsje fernijd. Ik tink dat it sa moat. 'Ynternsjonaal' binne se der mien ik net sa bliid mei. Oplade yn commons kin sadwaande net. Gr. Drewes (talk) 5 feb 2015, 19.13 (CET)

BewegeBewurkje

Hoe is dit yn 'e goedichheid in "Frysk" persoan??? Ik fernim dat jo gjin 'Frysk beweger' binne. Oars hiene jo wol witten dat sokken alle Fryslannen oer ien line lûke. Ha! Drewes (talk) 14 feb 2015, 18.46 (CET)

GernierBewurkje

Goeie Ieneach. It Frysk hat ek keuter- en keutelboer, lyts gernier en lyts komelker.... Op nl: hawwe se alinne keuterboer. In gernier wie faaks net ien op ien itselde as in keuterboer, mar sille wy dy link ochs mar meitsje? Drewes (talk) 19 feb 2015, 15.25 (CET)

JakkesBewurkje

Sjoen, okee. Drewes (talk) 21 feb 2015, 22.34 (CET)

gjin foutive ferbinings meitsjeBewurkje

Dei Ieneach,

Ik haw in tal ferbinings wer opheft. It hat gjin doel om foar no en de takomst foutive ferbinings mei ieu te meitsjen. Ek ferbinings mei wurden as spoek ensfh. hearre net mear troch te ferbinen. It soe de bern mar op de ferkearde foet sette.Yn 'e Wâlden (talk) 26 feb 2015, 20.01 (CET)

Ja, en ik haw jo opheffings wer ûngedien makke. Wat miene jo no, dat jo hjir even fertelle sille wat al en net trochwiisd wurde moat? It stiet in elk frij om 'e oanpaste stavering wol of net te brûken, en wy moatte derfoar soargje dat ek sokke keppelings nei de juste side trochwize. Dat is no krekt it hiele doel fan trochwizings. Ieneach fan 'e Esk (talk) 27 feb 2015, 15.15 (CET)
Fansels haw ik ien en oar weromsetten. Jo snappe de redirect hielendal net. En as jo it al snappe dan binne jo te beroerd om der nei te hanneljen. In redirect - ik haw soks nochris neilêzen - is bedoeld yn sitewaasjes as tillefoan redirect telefoan en in Ingelsk wurd redirect nei in Frysk wurd. En perfoarst net om fout stavere wurden te hanthavenjen. Wy ferwize hjir ek net fan wurden mei ae-stavering dy mei aa-stavering. Ik hie jo tûker hawwe wold, mar ik haw my fergist. Miskien soene jo ris wat echte stikjes skriuwe moatte ynstee fan dy ûnsinnige kategoryen mei ien Wiky deryn. In kategory soe op syn minst trije of fjouwer wikys betsjinje moatte.Yn 'e Wâlden (talk) 27 feb 2015, 16.14 (CET)

Earen waskje en mûle útspiele.Bewurkje

 • Us wikypedy moat frij fan ‘’Hollânske tastannen’’ bliuwe. Skelle hoecht net, fatsoenlik bliuwe. It soe samar kinne dat ik tenei de skelwurden dy’t ik tsjinkom wiskje.
 • De nije Fryske stavering is de noarm. Wy sille ús hâlde moatte oan de offisjele stavering fan de Fryske Akademy, ek at ús dat net noasket .
 • It is fansels dat der in redirect makke wurde moat fan in sykwurd as kategory yn de âlde stavering nei it nij stavere wurd as kategory. Ik leau net dat in ferwizing nei de List fan omstavere wurden/toponimen allinne foldwaan sil.
 • Eltsenien is frij om in nije kategory oan te meisjen, ek at der mar ien lemma ûnder falt.
 • Der binne gjin oanwizigings dat wy hjir behearders hawwe dy’t graach skoattelje as wiskje foar de kik. Wy hawwe allinnich serieuze meidoggers.
 • Der binne gjin redenen om te tinken dat wy hjir fêste meidoggers hawwe dy’t fandalisme bedriuwe. Drewes (talk) 28 feb 2015, 23.07 (CET)

Link FABewurkje

Goejûn Ieneach. Link FA en oare links haw ik gjin ferstân fan. Nije berjochten en ynfoboksen: gjin aan. Ik bin mar in ienfâldich meidogger. Drewes (talk) 2 mrt 2015, 19.36 (CET)

en wat tinke jo fan Meidogger:Sjoerco syn bydragen? Drewes (talk) 3 mrt 2015, 17.09 (CET)

PûtinBewurkje

Ieneach. Is de hear Pûtin wol in echte ditator? Drewes (talk) 4 mrt 2015, 14.19 (CET)

Skiednis fan de FriezenBewurkje

Goeie Ieneach. Ik haw nochris nei Skiednis fan de Friezen sjoen meidat ik dat Sjoerdco tasein hie, mar der is gjin begjinnen oan en sykje út wat wol as net doocht. Wiskje! Mei iens? Drewes (oerlis) 8 mrt 2015, 16.52 (CET)

DichterBewurkje

Ieneach, ik bin it net iens mei jo ferwizings fan lietsjeskriuwer en songwriter nei dichter. In songwriter kin wol in dichter wêze, in sjongtekst kin wol poëzy wêze, mar ik soe dochs ûnderskie meitsje wolle. Om no Vader Abraham en Sjonnie Hoes op ien bulte te smiten mei in Vasalis of William Butler Yeats giet my wier te fier. Drewes (oerlis) 15 mrt 2015, 19.07 (CET)

universele ynfoboksBewurkje

Ieneach, dy universele ynfoboks akteur liket der op. Drewes (oerlis) 18 mrt 2015, 23.39 (CET)

Pyter PresysBewurkje

Goeie Ieneach. Dat jo in mylde foarm fan Asperger hawwe is my ûntkaam, of ik haw it fergetten. Ik mar tinke dat persoanlikheidssteurnis en rêchpûdsje yn de staverings-striidskriuwerij figuerlik as iroanysk bedoeld wie. Spylje op'e persoan is altyd swak.

Sels bin ik oanhelle mei in soarte fan eangstich-depressive-narsistyske persoanlikheid, foarme yn klaai- wâldfryske grifformearde hûshâlding. Dan witte jo it wol. Ik hoopje dat jo dêr gjin misbrûk fan meitsje sille! Drewes (oerlis) 19 mrt 2015, 17.17 (CET)

Kêst 15aBewurkje

  Binne jo wis fan de rjochtlikens fan it opladen en pleatsen fan al dy moaie-mokkelfotoos? Oare Wikipedys hawwe se net. Wy moatte der letter gjin gedonder om krije. Drewes (oerlis) 25 mrt 2015, 21.05 (CET)

YnfoboksenBewurkje

Ieneach, Tige tank foar it op in rychje setten fan dy ynfoboksen. Drewes (oerlis) 8 apr 2015, 17.45 (CEST)

Joy WielkensBewurkje

Beste Ieneach. Ik haw niis krekt frou Joy Wielkens om in foto frege. Ofwachtsje mar. Gr. Drewes (oerlis) 23 apr 2015, 19.16 (CEST)

Frank Christoph SchnitzlerBewurkje

Dear Friend, Please help creation this article in your Language and start this article. Thank you very much.

Giorgio Demetrio GallaroBewurkje

Deares Ieneach fan 'e Esk, than you for the help in this page!

Have a nice day!

Rei Momo (oerlis) 24 apr 2015, 10.43 (CEST)

Thank you also for Donato Oliverio, have a nice day! Rei Momo (oerlis) 24 apr 2015, 13.46 (CEST)

No problem!!!Bewurkje

Dearest Ieneach fan 'e Esk, suuuuuure, give me 24-36 hours and I'll open the page about Fedde Schurer in Italian Wikipedia, no problem!!!

But, sorry, I don't remeber to have requested you to open the page about Frank Christoph Schnitzler on the Frisian Wikipedia, but no probem!

See you soon

Rei Momo (oerlis) 24 apr 2015, 17.21 (CEST)

At it goed beteard moatte wy dizze man yn eare hâlde. Drewes (oerlis) 24 apr 2015, 17.36 (CEST)
Well, click here, there's a suprise for you and for our friend Drewes!!! Rei Momo (oerlis) 24 apr 2015, 18.14 (CEST)
No problem, my dear! In some hours I'll opena a little stub in Portuguese. And 3-4 days in French!!!
From now, you can answer to me on my Frisian Talk page. :-) Rei Momo (oerlis) 24 apr 2015, 18.45 (CEST)
Click here, yeaaahhh!!! See you soon. Rei Momo (oerlis) 24 apr 2015, 19.24 (CEST)
No, no, my dear, for today it's stop! Thanks a lot, wait the French page, see you soon! Rei Momo (oerlis) 24 apr 2015, 19.33 (CEST)

A little surprise...Bewurkje

Good night!!! :-) Rei Momo (oerlis) 24 apr 2015, 23.44 (CEST)

We are on the same boat!!! But now, it's working our big friend Jacques   (me laisser un message), you can be sure that his work will be perfect! Rei Momo (oerlis) 24 apr 2015, 23.53 (CEST)

A little surprise... 2Bewurkje

See you soon Rei Momo (oerlis) 25 apr 2015, 00.36 (CEST)

In fact, I really don't speak! After some pages opened with the help of Google Translator, and of some Azeri Wikifriends, I heva the first-step enough to open correctly short page about journalist and actors. As the bishops in Frisk!!! Grazie mille (thanks a lot), how do you say in Frisk grazie mille? Rei Momo (oerlis) 25 apr 2015, 16.58 (CEST)
Gooood, wait sometime that a new page about Fedde Schurer will be opened! Tige tank!!! :-) Rei Momo (oerlis) 25 apr 2015, 17.12 (CEST)

A little surprise... 3Bewurkje

I've already asked to 3 Wikifriends to correct the mistakes. See you soon Rei Momo (oerlis) 25 apr 2015, 22.51 (CEST)

Yes, you are right!!! :-))) see you soon!!! Rei Momo (oerlis) 25 apr 2015, 23.14 (CEST)
Very good, so, we can wait the answer, ok? I'm not too able in the pitures section. I can guarantee only about the picture I charge, all free license!!! :-))) Rei Momo (oerlis) 26 apr 2015, 00.17 (CEST)

A little surprise... 4Bewurkje

See you soon! Rei Momo (oerlis) 27 apr 2015, 00.10 (CEST)

A little surprise... 5Bewurkje

See you soon!!! Rei Momo (oerlis) 27 apr 2015, 10.52 (CEST)

A little surprise... 6Bewurkje

Have a nice day! Rei Momo (oerlis) 28 apr 2015, 11.37 (CEST)

A little surprise... 7Bewurkje

And now.... I'm taking a little relax. See you soon!!! Rei Momo (oerlis) 28 apr 2015, 15.30 (CEST)

A little surprise... 8Bewurkje

Oh, nooooo, I found some minutes to open also this new page... :-) Rei Momo (oerlis) 28 apr 2015, 17.56 (CEST)

And now, a Russian surprise: Фэддэ СкайрерBewurkje

Yeaaahhhhhh, I sayd thanks in your name to our Chuvashian Wikifriend Viktor, I'm very happy to help you!!! Rei Momo (oerlis) 28 apr 2015, 20.49 (CEST)

Very well!Bewurkje

... but my work isn't yet ended! Rei Momo (oerlis) 30 apr 2015, 00.28 (CEST)

And now a Chuvashian surprise: Фэддэ СкайрерBewurkje

Hi, Rei Momo! Hello Frisian friends! You are welcome. Viktor (сӳтсе явни) 04:52, 29 Ака уйăхĕн 2015 (UTC)

The last surprise!!!Bewurkje

See you soon!!! Rei Momo (oerlis) 1 maaie 2015, 13.03 (CEST)

Sorry, this is the last surprise, :-)!!!Bewurkje

Dearest Ieneach fan 'e Esk, I tried to open this other page, and ask our wikifriends Massimiliano and Syrio to help us to correct it. Let's wait a little....

And sse you soon!!!

Rei Momo (oerlis) 1 maaie 2015, 16.58 (CEST)

Watse Cuperus 2Bewurkje

Hi dearest Ieneach fan 'e Esk, how are you? I continue my way... :-) Rei Momo (oerlis) 2 maaie 2015, 23.53 (CEST)

Watse Cuperus 3Bewurkje

See youuuuuuuuuuuuu Rei Momo (oerlis) 3 maaie 2015, 00.47 (CEST)

Watse Cuperus 4Bewurkje

See youuuuuuuuuuuuu Rei Momo (oerlis) 4 maaie 2015, 23.21 (CEST)

Watse Cuperus 5 and Watse Cuperus 6Bewurkje

Good morning!!! Rei Momo (oerlis) 5 maaie 2015, 09.41 (CEST)

Watse Cuperus 7Bewurkje

Have a nice week end!!! Rei Momo (oerlis) 9 maaie 2015, 17.44 (CEST)

Just something in Benedicta BoccoliBewurkje

Dearest Ieneach fan 'e Esk, how are you?

I put some news more and a new picture in this page. Please, I ask 3 minutes of your time to watch if it's all correct. Thanks a lot for your precious help.... did you see how she's so sweet? :-)

Rei Momo (oerlis) 5 maaie 2015, 12.17 (CEST)

Grazie milleeee !!! Rei Momo (oerlis) 5 maaie 2015, 14.54 (CEST)
I put 2 new pictures on this page, with permission of mrs Boccoli, please, do you have 3 minutes to translate them? Grazie mille for your precious help! Rei Momo (oerlis) 8 maaie 2015, 16.09 (CEST)

Link FABewurkje

Moin. Dexbot run and removed Link FA bagdes that already exist in Wikidata. We could not only remove it from Ukraïne because the ages is protected. Please remove the Lnk FA template from there and then delete Berjocht:Link FA so that we finish the task. Thanks! -- Magioladitis (oerlis) 11 maaie 2015, 08.02 (CEST)

Translation request for en:Radio Studio 54 Network in Frisian as well as expansion in Dutch.Bewurkje

Good evening from Calabria,

I write greeting you with all my heart. In addition to this I ask you to help me to expand in Dutch and translated into Frisian article on Radio more followed in southern Italy and the Calabrian diaspora in the world. I offer to translate in Sicilian dialect and Neapolitan Fedde Schurer. Then I would like to work with you to other future articles if you were in agreement. I would be honored to work weather permitting. otherwise thank you in advance if you accept the request, pending I offer you my warmest greetings.--Luigi Salvatore Vadacchino (oerlis) 12 maaie 2015, 20.39 (CEST)

Done! Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 maaie 2015, 16.06 (CEST)

TaksusbeamBewurkje

Goeie Ieneach. Ik haw jo stavering oanhâlden by it oanmeitsjen fan it artikel Taksusbeam fan Fortingall. Visser/Zantema jouwe lykwols Taksis en Taks. Soe dat net better wêze? Groetnis, Drewes (oerlis) 28 maa 2015, 18.40 (CEST)

Werom nei de meidoggerside fan "Ieneach fan 'e Esk/argyf1".