Jezus (histoarysk)

Jezus oan it krús
troch Diego Velázquez, 1630

Jezus fan Nazaret is de persoan dêr't de figuer fan Jezus Kristus op bassearre is. At dit in histoarysk persoan west hat, of dat it in fiktive figuer is, is net dúdlik.

Der binne net in soad feiten oer de histoaryske figuer. Neffens de histoaryske feiten neamd yn de Bibel, soe Jezus fan Nazaret berne wêze moatte tusken 7 en 4 f.Kr. yn Betlehem. Nei syn namme moat er lykwols fan Nazaret west hawwe. Op deselde wize wurdt ôflaat dat er yn 30, 31 of 33 yn Jeruzalem krusige wêze moat.

Sjoch ekBewurkje