Tramwei Ljouwert - Sint-Jabik

Tramwei Ljouwert - Sint-Jabik
Tramwei Ljouwert - Sint-Jabik op de kaart
Spoarwiidtenormaalspoar 1435 mm
Oanlein trochNTM
Iepene
Ljouwert - Frouwepoartsbrêge: 1901
Frouwepoartsbrêge - Moaie Peal: 2 jannewaris 1899
Moaie Peal - Sint-Jabik: 2 july 1899
Opheffing
treintsjinst
15 maaie 1939
hjoeddeistige statusopbrutsen
Elektrifisearrenee
Traject
dvSHI2gl- spoar fan Bad Nijeskâns
uexvWSLaexdSTRc2edABZg3dSTR oant 1927
uexdSTRuexdSHI2g+lexdSTR3+1-evSTR+c4
uexdSTRuexdBHFdKBHFa-LvBHF-R 0,0 Ljouwert
uexvSTRdDSTvÜST wurkplak Stadler Rail
uexvSTRvÜSTrdSTR
uexvSTRvSTR-ABZgldABZql+xr spoar nei Arnhim Sintraal
uexvSTRvSTRexdENDEe stamlijn de Swette opbr.
uexvSTRvSTR-STRld spoar nei Harns Haven
spoar naar Starum
uexvSTRxdABZglENDEeq
uexdSTRuexdSHI2lexmdSHI2g+r
uexhKRZWaeexhKRZWae Harnzer Trekfeart
uexSTRexABZglexENDEeq oansl. Philips opbr.
uexBHFexSTR Frouwepoartsbrêge
uexmKRZ + exlHST~L
exABZmgr + exlHST~R
+
Ljouwert Halte
spoar nei Eanjum opbr.
uexKRWluexKRWg+r oant 1927
uexBHF Marsum
uexABZgl tramwei nei Frjentsjer opbr.
uexHST Dyk - Ingelum
uexHST Dyksterhuzen
uexHST Bitgummole
uexHST Bitgum
uexENDEaquexABZgr Molkfabryk De Lijempf Berltsum
uexABZgluexENDEeq Grientefeiling Berltsum
uexABZg+r tramwei fan Sint-Anne opbr.
uexBHF Berltsum
uexHST Wier
uexBHF Moaie Peal
uexSTRexSTR+l spoar fan Harns opbr.
+
exKRWl + uexSTR
exKRWg+r +
Moaie Peal oansl.
uexKBHFeexBHF Sint-Jabik
exSTR spoar nei Stiens opbr.

De tramwei Ljouwert - Sint-Jabik bestie fan 1901 oant 1939.

Skiednis bewurkje seksje

De line waard yn parten iepene troch de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) Fan Frouwepoartsbrêge Ljouwert oant Moaie Peal op 2 jannewaris 1889 en op 2 july fan itselde jier ferlinge ta Sint-Jabik. Yn 1901 kaam der in ferbining fan it tramstasjon Frouwepoartsbrêge maaie stasjon Ljouwert. In ôfstân fan sa'n 17 km. Yn 1927 waard dizze ferbining wer opheft neidat der in oansluting realisearre wie fia de spoarline Ljouwert - Eanjum wêrby 't de trams gebrûk makken fan de spoarbrêge oer de Harnzer Trekfeart. Der waard op dit trajekt riden maaie steamtrams. Nei it opheffen fan it reizgersferfier en it sluten fan it stik tusken Ljouwert en Bitgummole yn 1939 waard der ta hichte fan Moaie Peal in ferbiningsbôge lein maaie de spoarline Stiens - Harns om it molkfabryk De Lijempf en de grientefeiling betsjinje te kinnen. Yn 1966 waard ek dit stik fan de line sletten en dêrnei opbrutsen.

Haltes bewurkje seksje

(net folslein)

 • Stasjon Ljouwert
 • Frouwepoartsbrêge - Ljouwert
 • Marsum
 • Dyk - Ingelum
 • Dyksterhuzen
 • Kafee Groot Terhorne - Bitgummole
 • Bitgum
 • Molkfabryk De Lijempf - Berltsum
 • Grientefeiling - Berltsum
 • Berltsum
 • Wier
 • Moaie Peal - Minnertsgea
 • Sint Jabik