It Bjirmsk is de foarm fan it Klaaifrysk sa't dat sprutsen wurdt yn rûchwei de eardere gemeente Barradiel, oan 'e Waadkust benoarden Harns.

Bjirmsk
algemien
eigen namme Bjirmsk
lânseigen yn Nederlân
tal sprekkers ±5.000
skrift Latynsk alfabet
taalbesibskip
taalfamylje Yndo-Jeropeesk
  ● Germaansk
    ● Westgermaansk
      ● Noardwestgermaansk
        ● Frysk
          ● Westerlauwersk Frysk
            ● Klaaifrysk
              ● Bjirmsk
dialekten gjint

Dizze taalfariant tanket syn namme oan 'e trije "Bjirmen" (Seisbierrum, Pitersbierrum en Easterbierrum), mar wurdt likegoed sprutsen yn Winaam, Kleaster-Lidlum, Tsjummearum en Furdgum, wylst Minnertsgea in oergongsposysje ynnimt.

It Bjirmsk ûnderskiedt him fan 'e rest fan it Klaaifrysk troch û.m. de klankferskowings fan [o:] nei [a.ṷ], yn wurden as "do" (de fûgel) en "ko" (dy't dus útsprutsen wurde as dau en kau), en fan [ɛ:] nei [ɪ] yn in wurd as "rêch" (dat dus útsprutsen wurdt as rich).

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Boelens, K., et al., Twataligens: Ynlieding yn Underskate Aspekten fan de Twataligens, Ljouwert, 1981 (Fryske Akademy), ISBN 9 06 27 30 086.
  • Haan, G.J. de, Frisian Grammar, Grins, (sûnder jier).
  • Jansma, Klaas, Friesland en Zijn 44 Gemeenten, Ljouwert, 1981 (Frysk Deiblêd), ISBN 9 06 48 00 154.
Talen en Dialekten yn Fryslân
Frysk Aastersk ● Hylpersk ● Klaaifrysk (Bjirmsk) ● Molkwardersk † ● Noardhoeksk (Eastnoardhoeksk • Westnoardhoeksk) ● Skiermûntseagersk ● Skylgersk ● Súdwesthoeksk (Lemsterlânsk) ● Wâldfrysk (Westereindersk)
Hollânsk Hollânsk-Frysk Amelânsk (Eastamelânsk • Westamelânsk) ● Biltsk (Eastbiltsk • Westbiltsk) ● Midslânsk ● Stedsk (Boalsertersk • Dokkumersk • Feanstersk † • Frjentsjertersk • Harnzersk • Kollumersk • Ljouwertersk • Snitsersk • Starumersk)
Westfrysk            Flylânsk †
Nedersaksysk   Kleastersk ● Pompstersk ● Stellingwerfsk (Eaststellingwerfsk • Haadstellingwerfsk • Kúndersk • Westhoeksk) ● Westerkertiersk (Kollumerlânsk)