Steatsline K
De Helder - Amsterdam
Steatsline K op de kaart
Totale lingte80,8 / 83,3 km
Spoarwiidtenormaalspoar 1435 mm
Oanlein trochSteat fan de Nederlannen
Iepene
De Helder - Alkmar: 20 desimber 1865
Alkmar - Uitgeest: 1 maaie 1867
Uitgeest - Saandam: 1 novimber 1869
Saandam - Amsterdam Willemspoarte: 15 maaie 1870
A'dam Willemspoarte - A'dam S.: 15 oktober 1887
hjoeddeistige statusyn gebrûk
Elektrifisearre
De Helder - Alkmar: 1958
Alkmar - Amsterdam: 1931
Tal spoaren
De Helder - Skagen: 1
Skagen - Saandam: 2
Saandam - Amsterdam Sloterdijk: 3
Amsterdam Sloterdijk - Amsterdam Sintraal: 2
Baanfakfaasje
De Helder - Hearhugowaard: 140 km/o
Hearhugowaard - Amsterdam: 130 km/o
Befeiliging of treinbeynfloedingATB EG
Treintsjinst trochNS
Trajekt
dexKBHFa 0,0 De Helder oant 1958
dKBHFxa 0,6 De Helder fan 1958 ôf
deABZgl Raccordement De Helder Haven tot 2010
dSBRÜCKE Waddenzeestraat
dBHF 3,4 De Helder Súd
deHST 7,1 Koegras
dhSKRZ-G2a N9
dhKRZWe 7,2 Koegrasbrêge
Noardhollânsk Kanaal
deHST 8,6 Breezand
dBHF 12,1 Anna Paulowna
dSBRÜCKE N249 Anna Paulownaweg
deHST 16,0 Oudesluis
dSTRo 19,5 N248 Kanaalweg
dWBRÜCKE1 19,5 Skagerkoggekanaal
evSHI2gl-
vBHF-exDST 21,3 Skagen
+
uexv-STRl + evSHI2g+l-
tramwei nei v Ewijcksluis
tramwei nei Wognum opbr.
demABZgr tramwei nei Alkmar opbr.
deHST 25,0 Skagerwaard
deHST 26,7 Zijdewind
exdKBSTav-STRd Noard Skarwâlde dorp grientefeiling
exdWBRÜCKE1dWASSERqdWBRÜCKE1d 29,3 Kanaal Alkmar (Omval)-Kolhorn
exvSTR-dBRÜCKE1d 29,3 N242
exvSTR-edBHFd 30,0 Noard Skarwâlde
exvSHI4l-edSHI4g+rd oanslúting Noard Skarwâlde dorp opbr.
dSTRo 37,1 N194 Kamerlingh Onnesweg
dABZg+l spoar fan Hoarn
exdKBSTaqeABZgr frachtspoar Hearhugowaard opbr.
dBHF 35,2 Hearhugowaard
dSTRo 37,1 N242 Westerweg
dWBRÜCKE1 37,2 Bolbrêge oer Kanaal Alkmar (Omval)-Kolhorn
deABZg+r spoar fan Broek op Langedijk opbr.
deHST 39,0 St. Pancras
dSKRZ-Ao N508 Nollenweg
dBHF 40,2 Alkmar Noard
dv-STRexdKBSTa Huiswaard
evSHI2g+l-
dhKRZWae 41,5 Spoarbrêge oer it Noardhollânsk Kanaal
dSTRexdENDEa frachtspoar Kanaalkade
dSTRexdWBRÜCKE Geestersingel
dxvSTRuexdKHSTa Alkmar Abri
uexdABZq+remdKRZexmdKRZuexdABZgr tramwei fan Bergen aan Zee
tramwei fan Skagen opbr.
uxmdSHI2g+ldSHI2glrxdSHI2g+ruexdSTR
dv-DSTvBHFuexdHST 42,1 Alkmar
dSHI2gldSHI2g+lrdSHI2ruexdABZgl tramwei nei Steenen Brug opbr.
+
uexvSTR-+c2 + vENDEe-STR
uexv-STR3 +
+
uexvABZg+1- + v-STR
uexSTRc4 +
uexdSTRrdSTR tramwei nei Egmond aan Zee opbr.
dSKRZ-Ao N9 Heilooër Tolweg
dBHF 48,0 Heiloo
deHST 48,9 Onze Lieve Vrouwe ter Nood
dSBRÜCKE N513 Zeeweg
demABZg+r tramwei fan Psychiatrysk sikehûs Duin en Bosch
dBHF 53,9 Castricum
demKRZ tramwei Haarlim - Alkmar opbr.
v-SHI2gr
vBHF 57,7 Uitgeest
vÜST
vSTRr-STR spoar nei Haarlim
dSKRZ-Au A9
deHST 61,1 Den Ham
dBHF 62,3 Krommenie-Assendelft
fan 2008 ôf
deBHF 62,9 Krommenie-Assendelft
oant 2008
dWBRÜCKE1 Nauernasche Vaart
dSBRÜCKE N8 N246
xvSTR-ENDEa
xvÜSTxr
vBHF-exSTR 65,1 Wormerveer
xvSTR-ENDEe Saankade
dBUE N515 Guisweg
dBHF 67,7 Saandyk-Saanske Skâns
dSKRZ-Au A8
dBHF 68,8 Koog oan de Saan
vSTR-STR+l spoar fan Inkhuzen
vÜSTu+r
vBHF 71,2 Saandam
xvÜSTr
dSTRexdHST 71,5 Noorder IJdijk
dtdSTRaexvSHI2gl-
dtdSTRexvHST-STR 73,3 Hembrug
dtdKRZWexdWBRÜCKEexdWBRÜCKE Hemtunnel en -brêgen
Noardseekanaal
dtdSTReexv-SHI2g+r
v-STRexv-HST 75,0 Amsterdam Petroleumhaven
v-SHI2grv-KDSTxa Amsterdam Westhaven
vABZg+r-STRv-STR van Amsterdam Houtrakpolder
vSTRl-STRodSTRqdABZgr
v-SHI2grv-STR
ddSTR+rvÜSTorv-STR spoar fan Rotterdam Sintraal fan 1985 ôf
ddTBHFuvSHI2rv-STR Amsterdam Sloterdijk
Hemboog
dvTBHFuv-STR+rdSTR 78,9 Amsterdam Sloterdijk
lijn van Skiphol
dmvTBHFuudSTR+rvSTR Amsterdam Sloterdijk
Metroline  50 
dvSKRZ-AuumvSKRZ-AudSKRZ-Au A10E22
dvSTRudHSTvÜST Isolatorweg
dvSTRudENDEevSTR-eHST 78,1 Spaarndammerdijk-Houthaven
ddSHI2gldSHI2gl+rdSHI2+rvSTR-DST Wurkplak Saanstrjitte
dedABZg+rdSTR+c2d-KRZ3+1odSHI2rdSTR spoar fan Rotterdam Sintraal oant 1985
v-STRdABZg+1dKRZc4ov-STR
v-STRdSTRdSHI4g+lv-SHI4r
dWBRÜCKEdWBRÜCKEdWBRÜCKEd 79,3 Singelgrachtbrêge
Singelgracht
mdKRZomdKRZomdKRZod tram  3 
v-STRvSHI2ldSHI2+rexdKBSTa Westerdoksdijk opbr.
v-STRvKBSTa-STRevSHI2g+l- opstelterrein
dSTRvÜSTrdSTR
evHSTvSTR Amsterdam Willemspoarte
evHSTvSTR Amsterdam Westerdok
vÜSTvÜST
vBHF-LvBHF-R
80,8
83,3
Amsterdam Sintraal
vÜSTvSHI2g+l- spoar nei Elten
vSTR spoar nei Sutfen

Steatsline K is de neffens de "Wet op de Oanlis van Steatsspoarwegen" fan 18 augustus 1860 troch de Steat fan de Nederlannen oanleine spoarwei tusken de stêden De HelderAlkmarUitgeestSaandamAmsterdam. De spoarline hat trije spoarbrêgen oer wichtige kanalen: de Koegersbrêge oer it Noardhollânsk Kanaal by Koegras en by Alkmar (1865) en oer it Noardseekanaal by Saandam (Hembrêge, 1878). Lêstneamde brêge waard yn 1983 ferfongen troch de Hemtunnel. maaie it iepenstellen fan de Hemtunnel waard tusken Saandam en Amsterdam Westerdok in hiel nij trasee yn gebrûk naam, de âlde line waard súd fan it Noardseekanaal behâlden as havenspoarline.

Skiednis bewurkje seksje

De wichtichste redenen foar de oanlis fan de line wiene de befoarrieding fan de marinehaven yn De Helder en it ferfier fan fracht sadree 't it Noardhollânsk Kanaal yn de wintermoannen beferzen wie. Plannen foar in spoarline nei De Helder wiene der al langer, mar waarden net útfierd om 't de oerbrêging fan it IJ by Amsterdam te djoer achte waard. De spoarline waard úteinlik as ûnderdiel fan 'e earste steatsoanlis troch de Steat oanlein. De ferbining waard lykwols, yn tsjinstelling ta de oare steatslinen, net eksploitearre troch Steatsspoarwegen, mar troch de HSM.

De spoarline waard yn fjouwer fazen iepene:

Datum Trajekt Tuskenstasjons
20 desimber 1865 De Helder - Alkmar De Helder Súd, Anna Paulowna, Skagen, Hearhugowaard,
Alkmar Noard
1 maaie 1867 Alkmar - Uitgeest Heiloo, Castricum
1 novimber 1869 Uitgeest - Saandam Krommenie-Assendelft, Wormerveer,
Saandyk-Saanske Skâns, Koog oan de Saan
15 maaie 1870 Saandam - Amsterdam Willemspoarte Amsterdam Sloterdijk

Om't de brêge oer it IJ, ûnder oare troch de oanlis fan it Noardseekanaal, langer op him wachtsje liet, lei de HSM in spoarline oan tusken Uitgeest en Haarlim. Sa wie der fia de Alde line al yn 1867 treinferkear mooglik tusken De Helder en Amsterdam. De earste Hembrêge wie yn 1878 klear. Dat jier waard de spoarweiferbining tusken Amsterdam en Saandam yn gebrûk naam. De treinen tusken De Helder en Amsterdam bleaunen lykwols noch jierrenlang fan beide ferbiningen gebrûk meitsjen.

De spoarline tusken Amsterdam en Alkmar waard al yn 1931 elektrifisearre. It trajekt Alkmar - De Helder folge pas yn 1958. Mei de elektrifikaasje naam ek it tal streekrjochte treinen oer de hiele steatsline wer ta. Yn 1983 waard de hembrêge ferfongen troch de Hemtunnel. Hjirmei hearde wie in wichtich obstakel yn it skipfeart- en spoarweiferkear yn Amsterdam ta it ferline. De spoarline waard oer in lingte fan 8,5 kilometer ferlein. It âlde trasee oan Amsterdamske kant is noch altyd yn gebrûk as havenspoarline. It part oan de Saanske kant is opbrutsen. Yn 1996 is it tal spoaren op trajekt Skagen - Hearhugowaard fan ien nei twa ferdûbele. Tusken De Helder en Skagen leit noch altyd inkeldspoar, mei krusingsmooglikheden op elk stasjon.

Stasjonsgebouwen bewurkje seksje

By it âldste part fan 'e spoarline lâns ferskynden, krekt as by de oare steatslinen út 'e earste oanlisperioade, de standertstasjons fan de Steatsspoarwegen. Alle stasjons ha de Twadde Wrâldkriich trochstien mar binne op it stasjon fan Alkmar nei, dochs allegear ôfbrutsen. Wichtige oarsaken wiene de hege ûnderhâldskosten en in weromrinnend tal aktiviteiten binnen sa 'n grut gebou. It stasjon fan Alkmar waard dan net ôfbrútsen mar is al meardere kearen yngreven ferboud.

Stasjon Type gebou Opmerkingen
  De Helder type SS tredde klasse gebou ôfbrutsen yn 1958, en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt G.J. van der Grinten, om't it gemeente bestjoer it stasjon 600 meter woe ferpleatse sadat de stêd net langer yn yn twaen dield waard troch it spoar.
  De Helder Súd NS, Abry
Koegras Lyts gebouke Stasjon sletten yn 1938
Breezand Lyts gebouke gebou ôfbrutsen yn 1970, stasjon sletten yn 1938
Anna Paulowna type SS fiifde klasse 1e stasjonsgebou yn 1971 ôfbrutsen en ferfongen troch in standerttype Douma
Oudesluis Lyts gebouke gebou ôfbrutsen yn 1950, stasjon sletten yn 1938
  Skagen type SS fiifde klasse 1e stasjonsgebou yn 1967 ôfbrutsen en ferfongen troch in standerttype Douma.
Skagerwaard Lyts gebouke gebou ôfbrutsen yn 1932, stasjon sletten yn 1931
Zijdewind Lyts gebouke gebou ôfbrutsen yn 1970, stasjon sletten yn 1938
Noard Skarwâlde type SS fiifde klasse gebou ôfbrutsen yn 1954, stasjon sletten yn 1938
  Hearhugowaard type SS fiifde klasse 1e stasjonsgebou yn 1967 ôfbrutsen en ferfongen troch in standerttype Douma. 2e stasjonsgebou yn 1989 bûten gebrûk steld en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt R.M.J.A. Steenhuis. 2e stasjonsgebou is hjoeddedei yn gebrûk as snackbar.
St. Pancras Lyts gebouke gebou ôfbrutsen yn 1968, stasjon sletten yn 1938
  Alkmar Noard unyk ûntwerp
  Alkmar type SS tredde klasse Meardere kearen yngreven ferboud
Heiloo lyts gebouke 1e stasjonsgebou yn 1930 ôfbrutsen, 2e stasjonsgebou yn 1978 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma.
  Onze Lieve Vrouwe ter Nood Gjin stasjon sletten yn 2013
  Castricum type SS fiifde klasse 1e stasjonsgebou yn 1969 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma. 2e stasjonsgebou yn 2020 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp.
Uitgeest Unyk projekt 1e stasjonsgebou yn 1969 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma. 2e stasjonsgebou yn 2003 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp.
Den Ham Gjin Stasjon sletten yn 1887
  Krommenie-Assendelft type Hoogezand 1e stasjonsgebou yn 1930 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt H.G.J. Schelling. 2e stasjonsgebou yn 1975 ôfbrutsen en ferfongen troch in ûntwerp fan arsjitekt C. Douma, yn 2008 ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt J. Eulderink, om't it stasjon 400 meter is ferpleatst. 3e stasjonsgebou is hjoeddedei yn gebrûk as cafe.
  Wormerveer type Hoogezand 1e stasjonsgebou yn 1978 ôfbrutsen en ferfongen troch in ûntwerp fan arsjitekt C. Douma fergelikber mei Stasjon Krommenie-Assendelft.
Saandyk-Saanske Skâns type Hoogezand 1e stasjonsgebou yn 1930 ôfbrutsen en ferfongen troch in ûntwerp fan arsjitekt H.G.J. Schelling. 2e stasjonsgebou yn 1976 ofbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt C. Douma.
  Koog oan de Saan Standerttype Vierlingsbeek 1e stasjonsgebou yn 1986 ôfbrutsen en ferfongen troch in ûntwerp fan arsjitekt C. Douma.
  Saandam type Hoogezand 1e stasjonsgebou yn 1983 ôfbrutsen en ferfongen troch in unyk ûntwerp fan arsjitekt P.A.M. Kilsdonk, om't it stasjon 300 meter is ferpleatst.
Noorder IJdijk Gjin stasjon sletten yn 1909
Hembrug Lyts gebouke stasjon sletten yn 1982, gebou ferpleatst en wurd hjoededei brûkt has túnhûs.
Amsterdam Petroleumhaven Gjin stasjon sletten yn 1902
Spaarndammerdijk-Houthaven Gjin stasjon sletten yn 1900
  Amsterdam Sloterdijk unyk ûntwerp
  Amsterdam Willemspoarte unyk ûntwerp gebou ôfbrutsen yn 1878, stasjon sletten yn 1878
  Amsterdam Westerdok Houten gebou gebou ôfbrutsen yn 1889, stasjon sletten yn 1889
  Amsterdam Sintraal unyk ûntwerp

Sjoch ek bewurkje seksje

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:


 
Steatslinen
 

Steatsline A (Arnhim - Ljouwert) | Steatsline B (Harns Haven - Bad Nijeskâns) | Steatsline C (Meppel - Grins) | Steatsline D (Sutfen - Glanerbrug) | Steatsline E (Breda - Maastricht) | Steatsline F (Roosendaal - Flissingen) | Steatsline G (Venlo - Kaldenkirchen) | Steatsline H (Utert Sintraal - Boxtel) | Steatsline I (Breda - Rotterdam DP/Sintraal) | Steatsline K (De Helder - Amsterdam Sintraal)

wizigje