Frijheidswyk

De Frijheidswyk is in wenwyk fan 64 ha. yn it noardeasten fan de stêd Ljouwert mei sa'n 3.500 ynwenners.

Frijheidswyk

In grut diel fan de wyk is sloopt en hat romte meitsje moatten foar nijbou/renovearring. Busline 8 ferbynt de Frijheidswyk mei it sintraal stasjon. De wyk is boud yn de jierren 60 fan de 20e iuw. In soad strjitnammen yn de wyk hawwe mei de Twadde Wrâldoarloch te krijen. Yn de wyk steane foar it meastepart rychjeshuzen.

Eartiids hiet dizze wyk "Lekkumerein". Mar it image fan de wyk wie troch kriminaliteit ein jierren tachtich sa negatyf, dat de destiidske bestjoerders de namme feroare hawwe yn Frijheidswyk.