Hoek (Ljouwert)

Hoek wie in terpdoarp dat mei Nijehou en Aldehou yn 1435 Ljouwert waard. Yn datselde jier krige Ljouwert stedsrjochten. It is no in buert yn de wyk Ljouwert-Binnenstêd.

Map NL - Leeuwarden (2007) - Hoek.PNG