Ljouwert-Binnenstêd

Ljouwert-Binnenstêd is de wyk fan Ljouwert dy't bestiet út it winkelsintrum en it Stasjonskertier dat krekt bûten de âlde stêdswâlen leit. De binnenstêd hat ± 4700 ynwenners.

KarakteristikenBewurkje

De binnenstêd wurdt karakterisearre troch in griemmank fan âlde en nije bebouwing. Under de âlde gebouwen binne in soad monuminten. Skyline-bepalende gebouwen binne de kantoargebouwen Achmeatoer, it markante koepelgebou fan de Friesland Bank en de âlde, skeansakke Aldehou. De Prinsetún is it stêdspark dat oan de noardside fan de wyk leit.

Yn it útgeanssintrum stiet skouboarch, 'De Harmonie', bioskopen, restaurants, kafees en winkels. Prostitúsje yn Ljouwwert sit sawat yn it hert fan it sintrum, oan de Weaze.

It ekonomysk belang foar Ljouwert hat syn swiertepunt yn de binnenstêd.

KriminaliteitBewurkje

De Ljouwerter binnenstêd hat in hege ûnfeilichheidsgraad. Der wurdt dan ek preventyf fûljearre sûnt 2004. Boppedat jildt in saneamd 'messeferbod' dat him benammen rjochtet op junks en alkoholisten. Alle wapens dy't yn de gemeente ynnomd binne waarden oantroffen yn de binnenstêd.

Ynsidinten Binnenstêd 2004 2005 2006
iepentlike geweldpleging 12 29 ± 32
bedrigingen 92 105 ± 77
strjitrôven 53 89 ± 36
mishanneling 266 319 ± 288
wapenhannel 39 43 ± 43

WenjeBewurkje

Yn de jierren '70 binne inkele kompleksen mei goedkeape huzen boud. Der binne ek in soad lytse wennings en keamers foar studinten. Mar der binne om de iuwwikseling hinne lúksere wenningen komd mei bg. priveeparkeargelegenheid om oanbod te kreëaren foar de midden- en hege ynkommens.

De gemeente hat him rjochte op it kreëaren fan in oangenamere leefklimaat dêr't it winkelsintrum nij libben by ynblaasd wurde moat. Der wurdt ek omtinken jûn oan de histoaryske kant fan de grêftegurdle troch werynrjochting mei nije strjitstiennen, restauraasje fan de kades, beamoanplant en stedsbankjes.