Abe Lenstra Stadion

It Abe Lenstra Stadion is in fuotbalstadion op It Hearrenfean, it is neamd nei âld-fuotballer Abe Lenstra. It stadion wurdt meast brûkt troch de profesjonele fuotbalklup SK It Hearrenfean. It stadion stiet oan de eastkant fan It Hearrenfean oan de Rykswei 32, op likernôch fyftjin minuten rinnen fan it Stasjon It Hearrenfean en fiif minuten rinnen fan it sintrum. Yn it stadion is plak foar 26.100 minsken en is in ûnderdiel fan Sportstêd It Hearrenfean.[1]

Abe Lenstra Stadion
  stadion
Eastside fan it stadion.
Eastside fan it stadion.
lokaasje
lân Nederlân
provinsje Fryslân
gemeente It Hearrenfean
plak It Hearrenfean
koördinaten 52° 57' NB 5° 56' EL
algemiene ynformaasje
type fuotbalstadion
teams SC It Hearrenfean
kapasiteit 26.100[1]
type oerflak gers
eigner SK It Hearrenfean (diels)
bou
boubegjin 1 oktober 1993
iepening 20 augustus 1994
boukosten ƒ22.000.000 (1993)[2]
arsjitekt Alynia Architecten [3][4]
kaart
Abe Lenstra Stadion (It Hearrenfean)
Abe Lenstra Stadion
Lokaasje fan it Abe Lenstra Stadion
De earste stien foar it stadion waard op 14 maart 1994 lein troch foarsitter Riemer van der Velde.
Stânbyld fan Abe Lenstra by de haadyngong fan it stadion. Oanbean troch Batavus.
Eastkant fan it Abe Lenstra stadion.
Haadyngong fan it stadion.
Westkant fan it stadion.

Yn 1990 ûntstienen op It Hearrenfean de earste plannen foar in nij te bouwen fuotbalstadion doe't de gemeente mei plannen kaam om op it plak fan Sportpark Noard in psychiatrysk sikehûs te bouwen.[5] Dy plannen kamen SK It Hearrenfean net ferkeard út. Troch de groei fan de klup fan begjin jierren tachtich ôf op kommersjeel flak, mar ek troch it stiigjende tal besikers, wie de need foar it renovearjen en ferbouwen fan it sportpark hieltyd grutter wurden.[5]

Twa jier letter leinen de earste plannen al op tafel. Oan de eastkant fan de Rykswei 32 (sûnt 2000, doe't de dyk fjouwerbaans waard leit it stadion oan de westkant fan de Rykswei) moast it nije stadion komme.[4] It plan fan de arsjitekten, dy't ideeën opdien hienen yn it honkbalstadion fan de New York Yankees, bestie út in stadion mei fjouwer losse tribunes, dus mei iepen hoeken.[6][4] By de gearkomste fan de gemeenterie op 6 april 1993 stimde de rie fan It Hearrenfean yn mei it nij te bouwen stadion, dat yn totaal 13.800 sitplakken te ferjaan krige.[4] Op 1 oktober fan dat selde jier gie de earste peal de grûn yn.[5]

Noch ûnder de bou waarden de plannen foar it stadion alwer oanpast. Guon minsken fûnen dat ek de hoeken tichtboud wurde moasten. De klup sels hie de sinten dêr net foar, dat in groep sakelju, besteande út SK It Hearrenfean-foarsitter Riemer van der Velde en de sponsors Lippe Lap, Klaas Oenema en Klaas de Leeuw, soarge derfoar dat de sinten der kamen.[4] Yn totaal gie it om in ekstra bedrach fan 2,4 miljoen gûne (likernôch 1 miljoen euro) dat troch de sakemannen bylein waard.[2] Mei dizze sinten kamen de totale kosten foar it stadion op rom 22 miljoen gûne (likernôch 10 miljoen euro).[2] Dat jild kaam ûnder oare byelkoar troch de ferkeap fan de grûn fan Sportpark Noard foar 4 miljoen gûne, 3 miljoen fan de gemeente, 4 miljoen fan bedriuwen en partikulieren en de klup sels betelle 3 miljoen gûne mei.[2]

Op 1 oktober 1993 waard de earste peal slein troch Jos Staatsen, doedestiids foarsitter fan de KNVB, en op 14 maart 1994 waard de earste stien lein troch foarsitter fan SK It Hearrenfean, Riemer van der Velde.[2] Troch de treflike organisaasje fan de bou koe it stadion al op 15 july yn plak fan op 1 oktober oplevere wurde troch boubedriuw Van Wijnen.[6]

Op 22 augustus 1994 spile SK It Hearrenfean de iepeningswedstriid tsjin PSV út Eindhoven. It wie de earste wedstriid fan it Brazyljaanske talint Ronaldo op Europeeske boaiem.[7] Foar de oefenwedstriid, dy't yn 0-0 einigje soe, ferrjochte de doedestiids noch Prins Willem-Alexander de ôftraap. As tank waard de prins in pear klompen en in flesse Bearenburch oanbean.[8]

By de iepening fan it nije fuotbalstadion fan SK It Hearrenfean waard ek it stânbyld fan Abe Lenstra troch syn frou Hil Lenstra en dochters Metteke en Janneke ûntbleate. It stânbyld waard troch haadsponsor Batavus oanbean.[4]

De earste offisjele wedstriid wie op 26 augustus 1994 tsjin FK Grins. Tom Sier, ferdigener by It Hearrenfean, hie de ear om it earste doelpunt te setten yn it nije stadion.[9] De wedstriid waard úteinlik mei 2-0 wûn troch It Hearrenfean, de oare doelpuntemakker wie Erik Regtop.[10]

It Abe Lenstra Stadion hat troch de jierren hinne al in stikmannich ferbouwings ûnderfûn. De earste ferbouwing hie einliks al by de bou plak troch it ticht meitsjen fan de hoeken fan it stadion. Yn 1996, 1997 en 2000 fûnen der ferbouwings plak om de kommersjele romten grutter te meitsjen.[11] Hjirtroch naam ik tal plakken ta oant likernôch 14.300 yn 2001.[12] By de ferbouwing fan 1996 waarden de haadtribune en it gebou foar it stadion útwreide. Njonken it ekstra tal skyboksen koe ek de KNVB-Noard, in ôfdieling fan de KNVB dy't it amateurfuotbal yn it distrikt Noard regelet, har haadkantoar hjir fêstigje.[5] Nei de ferbouwing fan 1997 wie der ek romte foar de Pronkkeamer, it museum fan SK It Hearrenfean.[11]

Yn 2004 waard yn it ramt fan Sportstêd It Hearrenfean begûn mei in grutte ferbou, en om it stadion hinne nijbou, fan it Abe Lenstra Stadion. Yn ferskate fazen waard it stadion stadichoan útwreide fan likernôch 14.500 plakken nei yn totaal 25.5000 plakken.[11] Mei it slaan fan de earste peal troch Kommissaris fan de Keninginne Ed Nijpels op 19 juny 2003 waard begûn mei de earste faze, it útwreidzjen fan de eastkant fan it stadion.[13] De twadde faze bestie út it útwreidzjen fan de súdtribune en as lêste waard de noardtribune útwreide. Der kamen yn totaal 1.500 plakken foar sponsors by en 9.500 foar de supporters.[11]

Dêrnei waarden yn 2007 en 2008 yn de hoeken oan de westkant fan it stadion noch lytse oanpassings dien, wêrtroch de ynhâld fan it stadion tanaam oant 26.100 plakken.[11] By de lêste ferbouwing yn 2008 ferhuze de romte foar minsken mei yn beheining fan de súdwesthoeke nei de grêft oan de westkant fan it stadion, njonken de dug-outs.[14]

Op 8 novimber 2007 sette SK It Hearrenfean in artikel op syn webstee oer it mooglik noch fierder útwreidzjen fan it stadion.[15] Dat yn it ramt fan it WK fuotbal yn 2018 wêr't Nederlân en Belgje harren kandidaat foar stelle woenen. De KNVB hie de Sportklup en de gemeente It Hearrenfean al frege hoe't dy partijen tsjinoer de plannen stienen. Mocht it WK fuotbal fan 2018 dan oan Nederlân en Belgje tawiisd wurde dan soe it stadion útwreide wurde moatte nei likernôch 43.000 sitplakken.

Op 28 july 2009 makke de fuotbalklup bekend it stadion fierder útwreidzje te wollen mei 6.000 plakken oant 32.100.[16] By de nije ferbouwing soe rekkenskip hâlden wurde mei it mooglik noch fierder útwreidzjen oant 44.000 sitplakken foar it WK fan 2018. De ferbou soe plak fine moatte oan de westkant fan it stadion.[17] Begjin 2010 wie de gemeente It Hearrenfean al útein setten mei de prosedueres foar de útbou en yn it foarjier fan 2010 soe de ferbou begjinne kinne.[18][19] Uteinlik liet de klup de ferbouwing net troch gean. Op 28 oktober 2010 makke SK It Hearrenfean op harren eigen hiemside bekend dat de ferbou fan it stadion útsteld waard. Neffens de klup is dy kar makke fanwegen de ekonomyske sitewaasje fan dy tiid, de swierrichheden yn it Nederlânske betelle fuotbal en de finansjele sitewaasje fan de klup sels.[20]

Yn maart 2012 makke Hearrenfean-foarsitter Robert Veenstra by Omrop Fryslân bekend dat yn de simmer fan 2012 de grêft oan de eastkant fan it stadion tichtboud wurde soe.[21] Dit soe 1.000 ekstra plakken opsmite moatte. Dêrnei soene ek de grêften by de noard- en súdtribune tichtboud wurde. Oant no ta hat de ferbou noch net plak hân.

Sûnt de ferbouwing fan it Abe Lenstra Stadion yn it ramt fan Sportstêd It Hearrenfean is der ek in steanfek yn it stadion. Dat fek is tawiisd oan de supportersferiening Nij Noard. It steanfek bestie yn it fuotbalseizoen 2005/2006 út it âlde útfek, it fek foar de oanhing fan de útklup.[22] Doe't dat útfek ferhuze nei de oare kant koe Nij Noard dêr in skoft gebrûk fan meitsje. Letter, doe't de ferbou fan it stadion folslein klear wie, ferhuze it steanfek nei de boppekant fan de noardtribune, rjocht efter de goal.

Yn it steanfek is plak foar 1.200 minsken.[23]

Troch de jierren hinne hawwe der troch ûnder oare alch en onkrûd in soad problemen west mei it gersfjild yn it Abe Lenstra stadion.[24] Oarsaken binne ûnder oare it waar, de grutte belesting fan it fjild troch wedstriden en trenings en de hege tribunes om it fjild hinne wêrtroch it gers net op alle plakken genôch ljocht krijt.[25][26]

Om dy redenen waard yn 2000 koart nei mekoar twa kear it fjild ferfongen. By de twadde kear waard in saneamd Grass-Master-fjild oanlein, in kombinaasje fan keunst- en natuergers.[27]

By de ferbouwings yn it ramt fan Sportstêd waarden de tribunes heger makke, dêrtroch krige it gers te min ljocht om goed te waaksen.[26] Om it gers sûn te hâlden hat SK It Hearrenfean doe besocht om mei assimilaasjebeljochting it fjild yn in bettere steat te krijen.[26] Dêrby wurdt it gers ekstra beljochte mei keunstljocht. Dizze technyk wurdt hjoed de dei noch hieltyd brûkt yn it Abe Lenstra stadion.[28]

Yn de simmer fan 2008 krige it fjild fan it Abe Lenstra stadion in grutte renovaasje.[29] Doe waard 80 sintimeter grûn fuort helle en waarden ûnder oare de bereiningsynstallaasje en de drainaazje ferfongen.[29][30] Yn 2009 en 2010 krige it Abe Lenstra stadion in nije gersmatte neidat Guus Meeuwis yn de simmer fan dy jierren inkele konserten jûn hie yn it stadion.[29][30]

De VVCS (Vereniging van Contractspelers), it bûn foar profesjonele fuotballers, hâldt alle jierren in fjildekompetysje. Dêrby jouwe de oanfierders fan de fuotbalklups yn de Earedifyzje in sifer fan 1 oant en my 5 oan de fuotbalfjilden. Yn de tuskenstân fan 14 maart 2013 stiet it fjild fan it Abe Lenstra stadion op it 8e plak.[31]

Panorama fan it Abe Lenstra stadion, sjoen fan de súdtribune ôf.

Yn de rin fan de tiid is it Abe Lenstra Stadion net allinnich brûkt troch SK It Hearrenfean. Ek de KNVB hat it stadion meardere kearen brûkt foar it spyljen fan ynterlannen foar benammen de ûnder 21 ploech. Dêrnjonken hawwe ek artysten en teäterselskippen gebrûk makke fan it stadion.

Yn 1995 waard, yn it ramt fan it Frysk Festival, it toanielstik Abe! troch Tryater opfierd yn it stadion.[32] Yn it toanielstik waard ûnder oare de legindaryske wedstriid tusken SK It Hearrenfean en Ajax fan 7 maaie 1950 neispile.[32] Yn dy wedstriid stie It Hearrenfean nei in oere mei 1-5 efter, mar wisten hja dochs noch mei 6-5 te winnen.[33] De rol fan de jonge Abe waard spile troch Ronnie Pander, dy't yn dy tiid by de jongerein fan It Hearrenfean spile.[34]

Op 6 juny 1997 hâlde popgroep De Kast in konsert yn it stadion. Likernôch 12.000 minsken wienen by it barren oanwêzich.[35]

Yn 2009 organisearret Guus Meeuwis, yn it ramt fan syn Groots met een zacht G-konserterige, twa optredens yn it Abe Lenstra stadion. Ek yn 2010 hâldt Meeuwis hjir in konsert yn syn rige konserten fan dat jier.[36][37]

EK Fuotbal -21

bewurkje seksje

Yn 2007 waard it stadion brûkt foar it EK foar spilers ûnder de 21 jier en guon kwalifikaasjewedstriden dêrfan. Yn ûndersteande tabel steane de wedstriden wêryn it Abe Lenstra stadion foar dit evenemint brûkt waard:

Datum Lannen Einstân Wedstriidtype Jier
7 septimber 2004 Jong Oranje - Jong Tsjechje 0-0 kwalifikaasje omgong EK ûnder 21 2006
15 novimber 2005 Jong Oranje - Jong Sloveenje 2-0 play off omgong EK ûnder 21 jaar 2006
10 juny 2007 Jong Oranje - Jong Israel 1-0 EK ûnder 21 2007
13 juny 2007 Jong Belgje - Jong Israel 1-0 EK ûnder 21 2007
16 juny 2007 Jong Belgje - Jong Oranje 2-2 EK ûnder 21 2007
20 juny 2007 Jong Oranje - Jong Ingelân 1-1 (winst oranje nei strafskoppen) EK ûnder 21 2007

Op 18 novimber 2009 waard der foar de earste kear en oant no ta ienige kear in ynterlân spile fan it Nederlânsk alvetal yn it Abe Lenstra Stadion.[38] It Nederlânsk alvetal spile dy jûn tsjin Paraguay, de wedstriid einige yn 0-0 en der wienen 25.000 minsken oanwêzich.[38][39] It hat net de earste kear west dat der in ynterlân spile waard op It Hearrenfean. Op 4 septimber 1985, twa dagen nei de dea fan Abe Lenstra, spile Oranje op Sportpark Noard tsjin Bulgarije, doe waard it 1-0 foar Nederlân.[40]

Wrâldkampioenskip Fuotbal 2018

bewurkje seksje

Yn 2006 ûntstienen der plannen om it Wrâldkampioenskip Fuotbal fan 2018 yn Nederlân en Belgje te hâlden.[41] It Abe Lenstra stadion soe dan ien fan de stadions wêze wêr't wedstriden foar it wrâldkampioenskip spile wurde soenen.[42] It stadion soe dan yn 2017 útwreide wurde nei in kapasiteit fan 42.450 sitplakken.[42] Mar op 2 desimber 2010 waard bekend dat it evenemint net yn Nederlân en Belgje, mar yn Ruslân spile wurde sil.

Fasiliteiten

bewurkje seksje

Under de easttribune fan it stadion is Fryslân Fean Plaza fêstige. Dat is de supportersromte fan Sportklup It Hearrenfean en is likernôch 1.500 kante meter grut.[43] Yn dizze romte kin de oanhing foar en nei wedstriden fan It Hearrenfean gearkomme. Ek kinne hjir feestlike en saaklike gearkomsten hâlden wurde.

It Fryslân Fean Plaza is oanklaaid mei ferskate skaaimerken út de Fryske kultuer. Tocht kin wurde oan it skûtsje, de Snitser wetterpoarte en in kop-hals-romppleats.[43]

Oan de westkant fan it Abe Lenstrastadion binne de Feansjop en de Pronkkeamer fêstige. Yn de Feansjop wurde fanartikels ferkocht. Tocht moat wurde oan T-sjirts, sjalen, mûtsen, ensfh.[44] De Pronkkeamer is it museum fan SK It Hearrenfean en waard 11 novimber 1997 troch Freek de Jonge iepene.[45] Hjir is ûnder oare de KNVB-beker dy’t yn 2009 wûn waard te besjen en binne de fuotbalskuon fan Abe Lenstra te pronk setten.

It Abe Lenstra stadion biedt ferskate mooglikheden foar bedriuwen en partikulieren om gearkomsten te hâlden. Dit kin yn de gearkomsteromten yn it stadion. Yn de Amstel Lounge is it mooglik in feest te organisearen. Ek is it stadion in offisjele troulokaasje, wêrtroch it mooglik is om op it fjild fan de Sportklup te boaskjen.[43]

Yn it stadion sit ek it restaurant 'De Ambiance' fêstige.[46]

Taskôgersoantallen

bewurkje seksje
 
In stuit krekt foar de wedstriid tusken SK It Hearrenfean en VVV Venlo op 4 oktober 2010.

De trochsneed taskôgersoantallen fan it Abe Lenstra stadion by kompetysjewedstriden fan SK It Hearrenfean sûnt 1994.[47][48]

Jier Taskôgers
1994/1995 12.724
1995/1996 13.724
1996/1997 13.279
1997/1998 13.608
1998/1999 13.768
1999/2000 13.813
2000/2001 14.188
2001/2002 14.235
2002/2003 14.258
2003/2004 14.678
2004/2005 14.678
Jier Taskôgers
2005/2006 20.494
2006/2007 25.470
2007/2008 25.223
2008/2009 25.617
2009/2010 25.691
2010/2011 25.787
2011/2012 25.241
2012/2013 24.732
2013/2014 23.105
2014/2015 24.012*

* Bywurke oant 7 febrewaris 2015.

Nijsgjirrich

bewurkje seksje

De neikommende sifers binne fan tapassing op it Abe Lenstra stadion.[49]

 • 24.900 sitplakken
 • 1.200 steaplakken
 • 21 sealen
 • 51 sakeromtes
 • 3.800 parkearplakken

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 1. 1,0 1,1 Abe Lenstra Stadion, sc-heerenveen.nl (sjoen op 6 maart 2013)
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Albert van Keimpema (1995). Een pompeblêd als voetbalhart - 75 jaar Heerenveen 1920-1995. Utjouwerij Banda. Side 11
 3. Alynia Architecten (sjoen op 6 maart 2013)
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Bouw en opening Abe Lenstra stadion, sc-heerenveen.nl (sjoen op 6 maart 2013) Sitearflater: Unjildige <ref>-oantsjutting; de namme "Bou" ferskate kearen definiearre mei oare ynhâld
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Albert van Keimpema (1995). Een pompeblêd als voetbalhart - 75 jaar Heerenveen 1920-1995. Utjouwerij Banda. Side 10
 6. 6,0 6,1 Albert van Keimpema (1995). Een pompeblêd als voetbalhart - 75 jaar Heerenveen 1920-1995. Utjouwerij Banda. Side 12
 7. Oud PSV'er Ronaldo stopt per direct, DeOndernemer.nl (sjoen op 8 maart 2013)
 8. Abe Lenstra Stadion, Feanfans.nl (sjoen op 9 maart 2013)
 9. Tom Sier, Feanonline.nl (sjoen op 9 maart 2013)
 10. sc Heerenveen - FC Groningen, VI.nl (sjoen op 9 maart 2013)
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Uitbreidingen stadion, sc-heerenveen.nl (7 maart 2013) Sitearflater: Unjildige <ref>-oantsjutting; de namme "Utwreiding" ferskate kearen definiearre mei oare ynhâld
 12. Voetbal International (2001). Voetbal International, seizoengids 2001/2002. Weekbladpers Tijdschriften, Amsterdam
 13. De historie, Sportstad.nl (sjoen op 13 maart 2013)
 14. Uitbreiding Abe Lenstra stadion, ForzaHeerenveen.nl (sjoen op 23 maart 2013)
 15. sc Heerenveen wil WK 2018 in Abe Lenstra Stadion, sc-heerenveen.nl (sjoen op 13 maart 2013)
 16. sc Heerenveen start ambitieus aan seizoen, sc-heerenveen.nl (sjoen op 13 maart 2013)
 17. Heerenveen wil Abe Lenstra Stadion uitbreiden, Trouw.nl (sjoen op 13 maart 2013)
 18. Gemeente start procedures uitbreidings Abe Lenstra stadion, HeerenveenseCourant.nl (sjoen op 8 novimber 2010)
 19. Heerenveen wil Abe Lenstra Stadion uitbreiden, Nu.nl (sjoen op 8 novimber 2010)
 20. Voorlopig geen uitbreiding Abe Lenstra stadion, sc-Heerenveen.nl (sjoen op 8 novimber 2010)
 21. Uitbreiding Abe Lenstra stadion deze zomer, Feantastisch.nl (sjoen op 15 maart 2013)
 22. Nieuw Noord Geschiedenis, NieuwNoord.org (sjoen op 15 maart 2013)
 23. Bouw Abe Lenstra stadion, sc-Heerenveen.nl (sjoen op 15 maart 2013)
 24. Onkruid wint bij Heerenveen, Ljouwerter Krante fan 14 maart 2005 (sjoen op 23 maart 2013)
 25. Groeilampen moeten grasmat redden, Ljouwerter Krante fan 14 maart 2005 (sjoen op 23 maart 2013)
 26. 26,0 26,1 26,2 Experiment met gras in het Abe Lenstra-stadion, Soccernews.nl (sjoen op 23 maart 2013)
 27. Heerenveen krijgt al weer nieuwe grasmat in stadion, Ljouwerter Krante fan 17 july 2000 (sjoen op 23 maart 2013)
 28. Heerenveen, Stadium Grow Lightning (sjoen op 23 maart 2013)
 29. 29,0 29,1 29,2 Nieuwe grasmat in Abe Lenstra stadion, sc-Heerenveen.nl (sjoen op 23 maart 2013)
 30. 30,0 30,1 Geur van gras terug in Abe Lenstra stadion, sc-Heerenveen.nl (sjoen op 23 maart 2013)
 31. Tussenstand veldencompetitie Eredivisie maart 2013, VVCS.l (sjoen op 23 maart 2013)
 32. 32,0 32,1 Voetballegende Abe Lenstra als theaterspektakel in een stadion, Trouw.nl (sjoen op 9 maart 2013)
 33. vv Heerenveen - Ajax 6-5, Feantastisch.nl (sjoen op 9 maart 2013)
 34. De 'nieuwe' Abe Lenstra moet nog flink oefenen, Trouw.nl (sjoen op 9 maart 2013)
 35. Biografie, DeKast.nl (sjoen op 9 maart 2013)
 36. Guus Meeuwis komt in Heerenveen, sc-Heerenveen.nl (sjoen op 21 maart 2013)
 37. Groots sinds 2006, Grootsmeteenzachteg.nl (sjoen op 21 maart 2013)
 38. 38,0 38,1 Interlands Nederland Elftal in het Abe Lenstra stadion, Voetbalstats.nl (sjoen op 6 maart 2013) Sitearflater: Unjildige <ref>-oantsjutting; de namme "Ynterlân" ferskate kearen definiearre mei oare ynhâld
 39. Nederland - Paraguay (18-11-2009) VI.nl (sjoen op 6 maart 2013)
 40. Oranje ontvangt Paraguay in Abe Lenstra stadion, VI.nl (sjoen op 6 maart 2013)
 41. 'België enthousiaster over WK dan wij' , VI.nl (sjoen op 20 maart 2013)
 42. 42,0 42,1 Stadions, TheHollandBelgium Bid (sjoen op 27 novimber 2010) Sitearflater: Unjildige <ref>-oantsjutting; de namme "Bid" ferskate kearen definiearre mei oare ynhâld
 43. 43,0 43,1 43,2 Faciliteiten Stadion, sc-heerenveen.nl (sjoen op 6 maart 2013)
 44. Feansjop, sc-heerenveen.nl (sjoen op 6 maart 2013)
 45. Foto week 46 Abe Lenstra, Cybercomm.nl (sjoen op 23 maart 2013)
 46. Restaurant, AbeLenstraStadion.nl (sjoen op 9 maart 2013)
 47. Voetbal International (2004). Voetbal International, seizoengids 2001/2002. WP Sport Media BV, Amsterdam
 48. Voetbal International (2012). Voetbal International, seizoengids 2012/2013. Voetbal International BV, Gouda
 49. Bouw Abe Lenstra Stadion, sc-Heerenveen.nl (sjoen op 15 maart 2013)

Keppelings om utens

bewurkje seksje