Freulepartij 2006

De Freulepartij 2006 is op woansdei 9 augustus ferkeatst. Op de list stiene 51 partoer. It wie de 102de edysje fan de wichtichste jongeskeatspartij fan it jier. Der soene neffens saakkundigen sa'n 7 of 8 partoeren kânshawwer foar de oerwinning wêze. De generale foar de Freulepartij wie wûn troch Easterlittens, mar dat partoer mei as motor Feiko Broersma, sneuvele al yn de 1e omloop, wêrnei it partoer fan Hijum/Feinsum mei Martijn Olijnsma as sterke man it paad frij like te hawwen. It degelik keatsende Dronryp sette harren lykwols yn de heale finale de foet dwers, dêrby holpen troch Martijn dy't twa kear op seis gelyk in opslachmisser hie. De oare finalist wie Goaiïngea dat yn de heale finale Grou nei it tredde plak ferwiisde. Yn de finale koe Goaiïngea noch oant 2-2 by bliuwe, mar dêrnei pakte Dronryp, mei Johan Diertens as foar bêst opslagger en efterynse yn de haadrol, troch: 5-5 (6-2). It wie foar Dronryp de 4e winst fan dizze klassike keatspartij.

De priiswinnende partoeren op de Freule fan 2006

bewurkje seksje

5e priis: Berltsum (Jelle Harm Kooistra, Hilbrand Stoffers en Frederik van der Meij), Easterein (Jelte Pieter Dijkstra, Ewout de Boer en Sietse Kooistra) en Boalsert (Peter Nieuwenhuis, Arjan Breeuwsma en Thomas van Zuiden); 3e priis: Hijum/Feinsum (Martijn Olijnsma, Helmer Hofman en Gerrit Steegstra) en Grou (Jorrit de Groot, Niels Heitbrink en Jan Brandt Wiersma); 2e priis: Goaiïngea (Thomas Sijbesma, Sibe Wijbrandi en Sietse Kuipers); 1e priis: Dronryp (Sjoerd van der Meer, Rutger Diertens en Johan Diertens).

De dielnimmerslist foar de Freulepartij fan 2006

bewurkje seksje
1 Wommels Cees de Boer
Eeltje Postma
Jort Strikwerda
2 Boazum Lars Hornstra
Sjoerd de Boer
3 Berltsum Jelle Harm Kooistra
Hilbrand Stoffers
Frederik v.d. Meij
4 Gytsjerk Hedman Tjibbe Lei
Kees Bos
Peter Talsma
5 Ysbrechtum Hendrik Heerschop
Gido Bos
Egbert Heins
6 Folsgeare Fonger Beers
Cor Goeman
Jelle ten Kate
7 Wolsum Auke Attema
Wiebe Brandsma
Jos Terpstra
8 Arum Hendrik Appelman
Tim Jaarsma
Jouke Tolsma
9 Burchwert Sjoerd Hettinga
Hylke Rijpma
Teake Posthumus
10 Lollum -
Waaksens
Germ Sieperda
Jan R. Mulder
Harm de Vries
11 Tsjummearum Arnold Zijlstra
Steven de Bruin
Hans Wassenaar
12 Damwâld Sjouke Hellinga
Bouke Sake Swart
Johan van Kammen
13 Goaiïngea Thomas Sijbesma
Sibe Wijbrandi
Sietse Kuipers
14 Itens Peter Stuiver
Johannes W. Heeg
Klaas S. v.d. Brug
15 Peins Anne Wind
Jouke Visser
Gerrit H. Folkertsma
16 Wytmarsum Sander Zaagemans
Bert Haitsma
Klaas de Vries
17 Sint Anne Geert Jan de Jong
Pieter Jan Plat
Frank Oosterhaven
18 Frjentsjer Patrick Scheepstra
Cor Boonstra
Chris Outhuijse
19 Ferwert Erwin Braaksma
Haije de Jong
Jelco Steegstra
20 Easterein Jelte Pieter Dijkstra
Ewout de Boer
Sietse Kooistra
21 Easterlittens Grietzen Broersma
Knilles van der Burg
Feiko Broersma
22 Hartwert Frans Bekema
Gerrit-Jan Duiven
Sjoerd Teake Kooistra
23 Jelsum Aron Hansma
Gosse Beeksma
Peter Rijpstra
24 Grou Jorrit de Groot
Niels Heitbrink
Jan Brandt Wiersma
25 Tsjom Sietse W. Greidanus
Klaas Meinsma
Frits Hoekstra
26 Harns Sven Helvrich
Bas Schoot
Jurjen Breimer
27 Baard Wouter Buren
Edze Buren
Kay Jongsma
28 Raerd Raouf Leeraar
Jort Oving
Jesse Koldijk
29 Aldebiltsyl Remko Keizer
Jan Koelmans
Jelmer-Jan Faber
30 Alde Leie Thomas Pollema
Arjen Overman
Glenn Quarree
31 Eanjum Wiebe Wessel Bos
Sievert Krol
Albert Jan Kingma
32 Weidum Jacob Fokkens
Teun Bouma
Jan Boersma
33 Eksmoarre Dennis Wijnalda
Martijn Ypma
Willem J. Postma
34 Wjelsryp Jouke Bosje
Siebe Greidanus
Jelmer Hofstee
35 Boalsert Peter Nieuwenhuis
Arjan Breeuwsma
Thomas van Zuiden
36 Jirnsum Ruurd Schaap
Klaas de Jong
Peter Kant
37 Makkum Rienk Veltman
Steven van Gorssel
Theo Nota
38 Skettens -
Longerhou
Titus Witteveen
Bart Gietema
Albert Reinsma
39 Koarnwert Feike Melchers
Cor Politiek
Jouke Douwe Tilstra
40 Hijum /
Feinsum
Martijn Olijnsma
Helmer Hofman
Gerrit Steegstra
41 Bûtenpost Herman Pilat
Sake v.d. Bij
Wouter v.d. Meer
42 Winaam Tsjerk Elsinga
Tjeerd Juckema
Jitze de Jong
43 Minnertsgea Ulbe Geertsma
Jilke Terpstra
Bart Stroosma
44 Froubuorren Christian v.d. Mossel
Eelco Voolstra
Richard Torensma
45 Kimswert Sjoerd Atze de Jong
Bauke de Boer
Sybren B. de Jong
46 Sint Jabik Alwin Poortstra
Bauke Triemstra
Steven Hogendorp
47 Goutum Ronald Steffens
Jitse Miedema
Kenneth v.d. Bij
48 Stiens Peter Jan Schuts
Aron Postma
Yvar Dijkstra
49 Broeksterwâld Freerk Haisma
Wiemer Visbeek
50 Dronryp Sjoerd van der Meer
Rutger Diertens
Johan Diertens
51 Reahûs-
Turns
Siebren Poelsma
Wytze Hofstee
Cornelis Cnossen