Sintraalspoarwei
Utert - Kampen
Sintraalspoarwei op de kaart
Totale lingte100,9 km
Spoarwiidtenormaalspoar 1435 mm
Oanlein trochNCS
Iepene
Utert - Hattemerbroek: 20 augustus 1863
Hattemerbroek - Swol: 6 juny 1864
Swol - Kampen: 10 maaie 1865
hjoeddeistige statusyn gebrûk
Elektrifisearre
Utert - Amersfoart: 1942
Amersfoart - Swol: 1952
Swol - Kampen: 2017
Tal spoaren
Utert - Spoarweiknooppunt Blauwkapel: 4
Spoarweiknooppunt Blauwkapel - Swol: 2
Swol - Kampen: 1
Baanfakfaasje
Utert - Wezep: 140 km/o (boog Harderwyk: 110 km/o)
Wezep - Swol : 130 km/o
Swol - Swol Stadshagen: 140 km/o
Swol Stadshagen - Kampen: 100 km/o
Befeiliging
Utert - Swol: ATB EG
Swol - Kampen: ATB NG
omgrinzingsprofylOPS-NL / G2
Beladingsklasse
D4 (by 100 km/o) op Utert - Swol
C2 op Swol - Kampen
Treintsjinst trochNS (Utert - Swol)
Keolis (Swol - Kampen)
Trajekt
vSTRvSTR spoar fan Elten
spoar fan Boxtel
edHSTdABZg2STRc3vSTR Utert Steatsspoar
udSTRdSTRdSTR+c1SPL+4vSTRd flugge tram  20   21   22 
udSTRvÜSTrvSTRvSTR-BSTudSTR flugge tram  20   21 
udBHFvKBHFa-LvBHF-MvBHF-MvBHF-RudBHF 0,0 Utert-Sintraal
uedKRZodBRÜCKE1rvSTRvSTRvSTRdBRÜCKE1luedKRZo tramwei  4  opbr.
udWBRÜCKEdBRÜCKE1rvSTRvSTRvSTRdBRÜCKE1ludWBRÜCKE Leienske Ryn
udSTRveBHF-STRvSTRvSTRvSTRudSTR 0,4 Utert Buertstasjon
udSTRldBRÜCKE1rdSHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2glr+ldSHI2gr+rvSHI2g+l-dBRÜCKE1luxdABZqr flugge tram  60   61 
vÜST +
vÜWBl + vSTR2-
vSTR + STRc3
v-STR +
vKDSTe- + v-STR
vSTR + STRc1
v-KRZ2+4u + vSTR2-
v-STR + STRc3
opstelterrein Landstraat
dvSTRvSTR-dKRZc1udSTR+4dSTR
v-STRvSTRv-SHI2grvÜSTo+r
v-STRvSTRvSTR-SHI2g+ldSHI2gr+ldSHI2gr
v-STRvSTRvSTRvSTRl spoar nei Rotterdam Sintraal
vSTRvSTRvKDSTe- opstelterrein Cartesiusweg
exv-STR2 + vSTR
exSTRc3 + vSTRl
+
spoar nei Amsterdam Sintraal
exSTRc1 + vSTR2
exSTRl+4 + vSTRc3
exKBSTeq +
Utert Daalsedijk
vSTRc1vSTR+4
veHST-STR 0,7 Amsterdamsche Straatweg
emvKRZ tramwei  3  opbr.
veHST-STR 1,8 Fechtbrêge
vWBRÜCKE1 Gasthuismolenbrêge
Utertske Fecht
vÜSTr
vBHF-STR 3,0 Utert Overvecht
vÜSTl
exKBSTaqveABZg+r-STR 3,8 oanslúting Gasfabryk opbr.
dSHI2gld-KRZ2+4oSTRc3 Spoarweiknooppunt Blauwkapel
xABZq2 +
ev-KRZo + vSTR+c13-
xABZq+4 +
4,2 spoar Lunetten - Hilfertsom
dSTRc1dABZg+4vSTR-
veHST-STR 4,6 Blauwkapel
vSKRZ-Au A27
vvÜSTul
vSHI2g+l-
eHSTd 6,0 Groenekansche dijk
BHFd 8,9 Bilthoven
eABZgrd spoar nei Seist opbr.
BHFd 11,7 Den Dolder
STRod N238 Nieuwe Dolderseweg
ABZgld spoar nei Baarn
SBRÜCKEd Ekopassaazje Op Hees
exdENDEaqeABZg+r oansl. Fleanbasis Soesterberg opbr.
eBHFd 15,7 Soestduinen
BUEd N413 Van Weerden Poelmanweg
exdENDEaqeABZg+r oansl. pompstasjon opbr.
dKBSTaqABZg+r De Vlasakkers
eHSTd 19,6 Stopplak De Vlasakkers
BUEd N221 Barchman Wuytierslaan
uexvSTR+r-vSTR- tramwei fan Arnhim opbr.
uexvSTR-vSTR-STR+lKDSTeq Amersfoart Bokkeduinen
uexdSTRdSTR+levKRZodABZq+ld spoar fan Amsterdam Sintraal
uexdSTRdSHI2g+ldSHI2gr+lvSHI2grd
uexdSTRdSTRvÜSTvSTR-
uexdSTRvSTRvÜSTld
uexdKHSTedBHF-LvBHF-RvDST- 20,9 Amersfoart Sintraal
dABZgrvSHI2g+ldSHI2r spoar nei Kesteren
(Ponline) fracht
edBHFvSHI2g+l-d 21,1 Amersfoart NCS
vÜST
veHST-STR 22,1 Lytse Koppel
vWBRÜCKE1 Eem
veHST-STR Bloemendaalscheweg
vWBRÜCKE1 Falleikanaal
vÜSTl
vÜSTBr
vSTRr-STR 23,6 Amersfoart.
spoar nei Sutfen
BHFd 24,2 Amersfoart Schothorst
eHSTd 24,4 Liendert
SKRZ-Aud A1E231
eHSTd 26,7 Hooglanderveen
BHFd 27,0 Amersfoart Vathorst
eHSTd 28,2 Hoevelaken
SKRZ-Aud A28E232
STR+GRZqd grins
Utert - Gelderlân
WBRÜCKE2d Laak
eHSTd 30,2 Slichtenhorst
BUEd N301 Barneveldseweg
BHFd 32,4 Nijkerk
deABZglexENDEeq havenspoar Nijkerk opbr.
eABZgrd spoar nei Ede- Wageningen opbr.
eHSTd 34,4 Diermen
eHSTd 36,1 Hooge Steeg
BUEd N798 Nijkerkerstraat
eHSTd 37,9 Bijsteren
BHFd 39,8 Putten
eHSTd 41,7 Volenbeek
BHFd 44,6 Ermelo
eHSTd 47,0 Horst-Tonsel
SKRZ-Aud A28E232
BHFd 49,1 Harderwyk
eABZgld Stamline Harderwyk Haven opbr.
SKRZ-Aud N302 Knardijk
WBRÜCKE2d Hierdenske Beek
eBHFd 55,2 Hulshorst
SBRÜCKEd Ekopassaazje Hulshorst
eHSTd 57,1 Nieuw Groeneveld
BUEd N310 Elspeterweg
dBHFuexdHST 61,2 Nunspeet
dSTRuexdSTRl tramwei nei Hattemerbroek opbr.
eBSTd 64,8 Jurriaanse-spoar (Kijkuit) 1878-1935
SKRZ-Aud A28E232
BUEd N309 Eperweg
BHFd 69,8 't Harde
dKBSTaqABZg+r 't Harde
eHSTd 73,0 Oldebroek
BHFd 78,8 Wezep
dSTRuexdSTR+l tramwei fan Nunspeet opbr.
xmvSKRZ-Au A50
exdABZq+redKRZluuexmdKRZrud spoar Hattem - Kampen Súd
vexBHF-eBHFuexvHST- 82,3 Hattemerbroek
uexv-SHI2+l + evSTR
uexvSHI2r- +
ev-SHI2g+r spoar fan Apeldoarn opbr.
xv-SHI2gr trasee oant 2011
vSTR-xABZg+l spoar fan Lelystêd Sintrum
exv-STR + vÜSTo+l
+
xvÜSTr
dWBRÜCKEexdWBRÜCKE Hanzeboog
grins Gelderlân - Oerisel
xv-SHI2g+r trasee oant 2011
vKBSTa-STR 84,9 Swol RE
vÜSTr
vSKRZ-Au N337 IJsselallee
ev-SHI2grvSTR-
86,7
1,8
frachtspoar opbr.
exv-STRvSTR-eABZglexENDEeq kade Willemfeart
evSTRedBHFvSTR+2h-dSHI3c3 Swol NCS
evSTRvÜSTrSTR
exdBSTvÜSTrdSTRSTR Wärtsilä
evSTR + SBRÜCKEmo
vSTR + SBRÜCKEmo
STR +
Schuttebusbrêge
exdSTRvBHF-LdBHF-RSTR 87,6 Swol
evÜSTrxlvÜSTrSTR
dKBSTxevÜSTdSTRSTR Swol GE
evÜSTrvÜSTlSTR spoar nei Arnhim Sintraal
v-STRvSTRSTR spoar nei Almelo
vSTRSTR spoar nei Ljouwert
v-STRSTR spoar nei Stêdkanaal
WBRÜCKE1 Willemsfeart demt
emKRZ tramwei Brink - Katerveer opbr.
duexdKBHFaedBHF 88,4 Swol Veerallee
duemvSKRZ-Au A28E232
exdENDEauexdSTRdSTR bedriuweterrein Voorst
+
uexSTR~L + exKRWg+l
uexSTR~R + eKRWgr
exv-STRuexdSTRevBHF- 89,1 Swol Voorsterpoort(takomst)
exv-STRluexmdKRZehdKRZaexdENDEeq bedriuweterrein Voorst
uexv-STRdWBRÜCKEe Swol-Iselkanaal
duexdSTRrdSTR tramwei nei Bloksyl opbr.
HST 91,3 Swol Stadshagen
eHST Swol Werkeren (takomst)
SKRZ-Au N331 Hasselterweg
eBHF 94,0 Mastenbroek
eHST 99,5 Kampen East (takomst)
KBHFe 100,9 Kampen

De Sintraalspoarwei is de spoarline fan stasjon Utert Sintraal nei Kampen, fia Amersfoart Sintraal en Swol. De spoarline is yn de jierren 1860 oanlein troch de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS). It stik tusken Amersfoart en Swol stiet ek wol bekend as Feluweline en it stik tusken Swol en Kampen wurdt ek wol it Kamperlyntsje neamd.

It trajekt Utert - Amersfoart – Hattemerbroek waard iepene op 20 augustus 1863. In jier letter wie de bou fan de Iselspoarbrêge by Hattem ree en waard de spoarline trochlutsen nei Swol. Op 6 juny 1864 waard it trajekt offisjeel yn gebrûk naam. It oerbliuwende trajekt Swol – Kampen folge op 11 maaie 1865. De kosten foar de oanlis fan it lêste part waarden foar in part troch de NCS droegen en foar in part troch de gemeente Kampen. De gemeente Kampen lei sa'n ƒ300.000 yn. Foar dizze gigantyske som jild, dy't hast de helte fan 'e ynvestearringen dutsen, waard der oan 'e oare kant ôfpraat dat de treinen út Utert altyd trochrinne soene nei Kampen. Dit smiet yn de praktyk problemen op, trochdat men fanwegen de yndieling op it stasjon Swol kop meitsje moatte soe. Dat wie net frjemd foar stasjon Swol, oant de gearfoeging fan de Steatsspoarwegen en de NCS wie it in dûbeld kopstasjon, foar de rjochtingen stasjon Kampen - stasjon Utert-Sintraal en stasjon Arnhim Sintraal - stasjon Ljouwert. Al gau waard de line splitst yn in apart part Kampen – Swol en Swol – Utert. Yn 1919 naam de Steatsspoarwegen de eksploitaasje fan de NCS oer. De SS wie twa jier dêrfoar al in belangemienskip mei de HIJSM oangien. De NCS gie yn 1934 hielendal op yn de NS.

It trajekt Utert - Amersfoart waard yn 1942 elektrifisearre. Tsien jier letter wie ek it trajekt Amersfoart - Swol mei elektrysk materieel berydber. It trajekt Swol - Kampen waard net elektrifisearre en bleau in los lyntsje mei diseltraksje.

Yn de jierren tachtich en njoggentich binne der op parten fan it trajekt spoarferdûbelingen realisearre. De projekten kamen út it mar beheind útfierde Rail-21- plan fan de NS. De projekten waarden tusken 1988 oant 1998 yn fazen realisearre. It doel wie om de knyppunten yn de ferbining Utert – Amersfoart foar sawol intercityferkear as oare treintsjinsten ûndien te meitsjen. De trajekten binne hjirby fjouwersporich makke. Fierder waarden der ferskate ûngelikense krusingen en twa fly-overs boud. Troch dizze fly-overs kin it reguliere treinferkear by Blaukapel en Amersfoart Oansluting sûnder lykflierse krusings ôfwikkele wurde.

Bysûnder oan de spoarline is de "knik" dy't efkes foar stasjon Harderwyk yn de line leit. Dit is ien fan de skerpste bochten yn it Nederlânske spoarnet (sjoch ek it trajektkaartsje by dit artikel).

Stasjons en gebouwen

bewurkje seksje

(kursyf: earder stasjon)

Stasjon Iepene Hjoeddeistich gebou
  Utert Sintraal 1843 2012, 4e gebou, unyk ûntwerp fan Benthem en Crouwel.
  Utert Buertstasjon 1904 Gjin, gebou sloopt yn 1937, stasjon sletten yn 1937.
Amsterdamsche Straatweg 1895 Gjin, stasjon sletten yn 1923
Fechtbrêge 1895 Gjin, stasjon sletten yn 1923
  Utert Overvecht 1968 1995, 2e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Laboyrie.
Blauwkapel 1895 Gjin, stasjon sletten yn 1928
  Groenekansche dijk 1863 Gjin, stasjon sletten
  Bilthoven 1863 1901, 2e gebou
  Den Dolder 1895 1e gebou
  Soestduinen 1863 1e gebou, NCS 2e klasse, stasjon sletten yn 1998
De Vlasakkers 1895 Gjin, stasjon sletten yn 1938
  Amersfoart Sintraal 1901 1997, 2e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt van Belkum.
  Amersfoart NCS 1863 1e gebou, NCS 1e klasse, stasjon sletten yn 1904
Lytse Koppel 1905 Gjin, stasjon sletten yn 1938
Bloemendaalscheweg 1901 Gjin, stasjon sletten yn 1905
  Amersfoart Schothorst 1987 1e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Bak.
Liendert 1901 Gjin, stasjon sletten yn 1926
  Hooglanderveen 1863 Gjin, stasjon sletten yn 1938
  Amersfoart Vathorst 2006 1e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Megens.
Hoevelaken 1905 Gjin, stasjon sletten yn 1938
Slichtenhorst 1863 Gjin, stasjon sletten yn 1931
  Nijkerk 1863 1e gebou, NCS 1e klasse
Diermen 1863 Gjin, stasjon sletten yn 1926
Hooge Steeg 1863 Gjin, stasjon sletten yn 1930
Bijsteren 1863 Gjin, stasjon sletten yn 1930
  Putten 1863 1929, 2e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt Schelling.
Volenbeek 1902 Gjin, stasjon sletten yn 1926
  Ermelo 1882 1897, 2e gebou
Horst-Tonsel 1913 Gjin, stasjon sletten yn 1924
  Harderwyk 1863 1983, 2e gebou, unyk ûntwerp fan arsjitekt van der Gaast.
  Hulshorst 1863 1e gebou, lyts gebouke, stasjon sletten yn 1987
Nieuw Groeneveld 1909 Gjin, stasjon sletten yn 1925
  Nunspeet 1863 1906, 2e gebou
  't Harde 1863 Gjin, gebou sloopt yn 2005
Oldebroek 1863 Gjin, stasjon sletten yn 1869
Wezep 1863 Gjin, gebou sloopt yn 2002
Hattemerbroek 1863 Gjin, gebou sloopt yn 1975, stasjon sletten yn 1946.
  Swol 1864 1866, 2e gebou, type SS earste klasse
  Swol Stadshagen 2019 Gjin
Mastenbroek 1865 Gjin, gebou sloopt yn 1970, stasjon sletten yn 1933.
  Kampen 1865 1911, 2e gebou,


Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes: