Beskerme steds- en doarpsgesichten yn Fryslân

Wikimedia-list

Beskerme steds- en doarpsgesichten yn Fryslân binne ûnder te ferdielen yn de Fryske alve stêden, dy't allegear beskerme stedsgesicht binne, en de oare plakken dy 't beskerme doarpsgesicht binne.

Sleat

Yn 1991 wienen der respektyflik 11 en 43 beskerme steds- en doarpsgesichten yn Fryslân. Sûnt dy tiid binne der noch in tal by komd.

Beskerme stedsgesicht bewurkje seksje

Ljouwert, Snits, Drylts , Sleat, Starum, Hylpen, Warkum , Boalsert, Harns, Frjentsjer en Dokkum.

Beskerme doarpsgesicht bewurkje seksje

Achlum, Balk, Ballum, Burdaard, Koarnwert, Dronryp, Ie (Dongeradiel), Ferwert, Goaiïngea, Gordyk, Grou, Hallum, Heech, Hegebeintum, Holwert, Húns, Hollum, Jannum, Jelsum, Kollum, Langwar, Lytsewierrum, Mantgum, Marsum, Mitselwier, Nes (It Amelân), Koarnwertersân, Kimswert, Makkum, Moddergat, Nijlân, Aldeberkeap, Aldeboarn, Easterein, East-Flylân, Aldebiltsyl, Piaam, Penjum, Poppenwier, Rien, Skraard, Skettens, Skiermûntseach (plak), Warstiens, Weidum, Wergea en Wâldsein.

Behalven doarpskearnen kinne ek gebieten as beskerme doarpsgesicht beskôge wurde:

Sjoch ek bewurkje seksje

Literatuer bewurkje seksje

  • Wijnsma, A.J. Beschermde dorpsgezichten in Friesland (1991), Ljouwert, Stifting Monumint fan de Moanne, ISBN 90-73845-05-X