De Fleurige Duvel fan Edmonton

De Fleurige Duvel fan Edmonton, yn it Ingelsk: The Merry Devil of Edmonton, is in toanielstik fan ûnbekend auteurskip út 'e Elizabetaanske Tiid, dat in komeedzje is oer de histoaryske fyftjinde-iuwske gûchelder Peter Fabel, byneamd "de Fleurige Duvel", dy't wenne yn 'e Londenske wyk Edmonton. It is net alhiel dúdlik wannear't it stik skreaun is; guon saakkundigen tinke oan sa'n iere datearring as 1592, mar de measten geane derfan út dat it út 'e perioade 1600-1604 komt. De Fleurige Duvel fan Edmonton waard it earst neamd yn 1604, yn in tekst dy't bekendstiet as it Black Booke. It waard registrearre yn it Stationers' Register, de gesachhawwende útjouwerskatalogus fan dy tiid, yn 1607, en foar it earst publisearre yn 1608.

De Fleurige Duvel fan Edmonton
algemiene gegevens
oarspr. titel The Merry Devil of Edmonton
auteur taskreaun oan ferskate auteurs
(û.o. William Shakespeare)
taal Ingelsk
foarm toanielstik
sjenre komeedzje
skreaun 1592-1604
1e publikaasje 1608, Londen

De Fleurige Duvel fan Edmonton skynt in populêr stik west te hawwen; it waard opfierd oan it Ingelske Keninklik Hof yn 1608, en it wie ek ien fan 'e tweintich stikken dy't de King's Men, in ferneamd teäterselskip, oan it Hof opfierden yn 'e krystperioade fan 1612-1613, as ûnderdiel fan 'e festiviteiten ta eare fan it houlik fan prinsesse Elizabeth, de dochter fan kening Jakobus I, mei Freark V, de karfoarst fan 'e Palts. (Ut 'e moderne tiid is lykwols mar ien inkele opfiering bekend, yn Philadelphia, yn 2010.) It stik waard werútjûn yn 1612, 1617, 1626, 1631 en 1655. Al dy útjeften wiene anonym.

Utjouwer Humphrey Moseley krige yn 1653 de rjochten op De Fleurige Duvel fan Edmonton yn 'e hannen, en liet it yn septimber fan dat jier op 'e nij registrearje, diskear ûnder de namme fan William Shakespeare. Dy taskriuwing waard werhelle troch Edward Archer yn syn opsomming fan toanielstikken út 1656, en troch Francis Kirkman yn dy syn opsomming út 1661. De Fleurige Duvel fan Edmonton waard mei twa oare stikken dy't ta de Shakespeariaanske apokrifa rekkene wurde, Tsjeppe Em, de Moolnersdochter fan Manchester en Musedoarus, foar de bibleteek fan kening Karel II ynbûn yn ien bân mei as titel Shakespeare: Vol. I ("Shakespeare: Diel I").

De taskriuwing oan Shakespeare wurdt tsjintwurdich oer it algemien ôfwiisd, al wie De Fleurige Duvel fan Edmonton in stik fan 'e King's Men, dêr't Shakespeare ek ta hearde. Saakkundigen binne fan tinken dat de grutte toanielskriuwer miskien by it skriuwen fan dit stik wat holpen of redigearre hat, mar stelle fêst dat de skaaimerken op it mêd fan skriuwstyl en taaleigen dy't ferwachte wurde meie soene as Shakespeare in substansjele rol by de tastânkomming fan De Fleurige Duvel fan Edmonton hân hawwe soe, allegear ûntbrekke. Oare toanielskriuwers oan wa't it stik wol taskreaun is, binne Michael Drayton, Thomas Heywood en Thomas Dekker, mar gjint fan dy taskriuwings wurdt ek mar yn 'e fierste fierte algemien akseptearre.

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Chambers, E. K., The Elizabethan Stage (4 dielen), Oxford, 1923 (Clarendon Press).
  • Kozlenko, William, (red.), Disputed Plays of William Shakespeare, Hawthorn, 1974 (Hawthorn Books).
  • Logan, Terence P., en Smith, Denzell S., The Popular School: A Survey and Bibliography of Recent Studies in English Renaissance Drama, Lincoln, Nebraska, 1975 (University of Nebraska Press).
  • Tucker Brooke, C.F. (red), The Shakespeare Apocrypha, Oxford, 1908 (Clarendon Press).
wurken fan Shakespeare
Shakespeariaanske trageedzjes
Antonius en Kleopatra | Hamlet | Julius Caesar | Kening Lear | Koriolanus | Macbeth | Otello | Romeo en Julia | Symbelinus | Timon fan Atene | Titus Androanikus | Troilus en Kressida
Shakespeariaanske histoaryske stikken
1 Hindrik IV | 2 Hindrik IV | Hindrik V | 1 Hindrik VI | 2 Hindrik VI | 3 Hindrik VI | Hindrik VIII | Kening Jan | Richard II | Richard III
Shakespeariaanske komeedzjes
Ein Goed, Alles Goed | De Fekke Nuet | De Fleurige Wyfkes | Folle Spul om Neat | Kardenio (ferlern gien) | De Keapman fan Feneesje | In Komeedzje Fol Fersinnen | Leafde's Lêst Al Leanne (ferlern gien) | Leafde's Lêst Net Leanne | Lyk om Lyk | In Midsimmernachtdream | Nei Jim Beleavjen | Perikles, Prins fan Tyrus | Symbelinus | De Stoarm | Trijekeningejûn | De Twa Aadlike Neven | De Twa Eallju fan Verona | It Winterjûnsteltsje
Shakespeariaanske poëzij
De Feniks en de Toartel | Fenus en Adoanis | De Hertstochtlike Pylger (foar in diel) | De Klaachsang fan in Minneresse | De Rôf fan Lukresia | Sonnetten (1 • 17 • 18)
Shakespeariaanske apokrifa
gedichtenIn Begraffenistreurdicht | De Hertstochtlike Pylger (foar in diel) | Oan de Keninginne | Sil Ik Stjerre | toanielstikkenArden fan Faversham | De Berte fan Merlyn | Edmund Izerkant | Edwert III | De Ferlerne Soan fan Londen | De Fleurige Duvel fan Edmonton | Hear Thomas Cromwell | John Oldcastle | Lokrinus | Musedoarus | Oer-Hamlet (ferlern gien) | De Puriteinske | Thomas More | Tomas fan Woodstock | In Trageedzje yn Yorkshire | Tsjeppe Em, de Moolnersdochter fan Manchester | De Twadde Trageedzje fan de Faam
oare ûnderwerpen oangeande Shakespeare
Mary Arden | Double Falsehood | First Folio | Fryske Shakespeare Stifting | Anne Hathaway | Teatse Eeltsje Holtrop | Douwe Kalma | King's Men | Lord Chamberlain's Men | Hamnet Shakespeare | John Shakespeare | Judith Shakespeare | Susanna Shakespeare | Shakespeare in Love | Shakespeariaansk auteurskipsdebat | Stationers' Register | Stratford-upon-Avon | Tryater