De Gordyk

(Trochferwiisd fan De Gerdyk)
De Gordyk
Flagge fan De Gordyk Wapen fan De Gordyk
Flagge Wapen
Lokaasje fan De Gordyk
Gemeente Opsterlân
Ynwennertal (2021) 7.415
Webstee www.pbgorredijk.nl

De Gordyk of De Gerdyk is in flekke yn de gemeente Opsterlân, oan de N392. Gordyk hie 6.913 ynwenners (2005). It Streekmuseum Opsterlân sit oan de Haadstrjitte. It wapen fan Opsterlân is ynstraten foar dit streekmuseum.

De Gerdyk

SkiednisBewurkje

 
De Gordyk, 1914

Eartiids lei De Gordyk middenyn de útstrekte heechfeangebieten fan Súdeast-Fryslân. It fean waard letter ôfgroeven en it wurk luts in soad minsken nei dizze doe tin befolke gebieten. De oarspronklike bewenners wienen boeren, dy't libben fan de lânbou. Se ferbouden bokweet, hjouwer, rogge, earte, beanen, flaaks en krûden. Fierders hâlden se skiep en bijen. Kij waarden noch net folle holden. De Koartsweachster boeren sille faaks harren hea foar in diel helle hawwe út de lege lannen tusken De Tynje en Terwispel. Se sille ek wol stikjes heide ûntgûn hawwe yn en by de Gorrefeanen, dy't yn de rjochting fan it hjoeddeiske Jobbegea leinen. Dy Gorrefeanen waarden yn de 17e iuw troch de Hearen Kompanjons ôfgroeven. Benammen Jonker Dekema hie hjir in soad besittings. Jonkerslân hie ek Dekema's lân hjitte kind.

Foar it ferfier fan turf wie in kanaal nedich. Yn 1622 wie dat der noch net, mar yn 1630 wurdt it neamd. It trochgraven fan de Hegedyk wurdt sjoen as offisjeel begjin fan de feankoloanje De Gordyk. Der kaam dus in kanaal nei de Gorrefeanen. Der wie in hûs by de "Hooge wech", dat gau folge waard troch meardere. Oer it gat yn de dyk kaam in heechhout, dêr't turfskipkes mei strykte mêst ûndertroch farre koenen. Yn 1633 is sprake fan: "Seeckere huijs, seuen roede lang en twee voet breet, staende te corteswagen bij de hoogewech en de Heerensloot". Dat De Gordyk is tusken 1630-1640 ûntstien as in feankoloanje tusken Koartsweagen en Terwispel op it krúspunt fan de Hege wei fan De Lemmer nei Grins en de Opsterlânske Kompanjonsfeart, dy't groeven waard om de Gorrefeanen te ûntginnen.

Yn 1673 waard de earste bebouwing fan De Gordyk omjûn troch in skâns fanwege de strategyske lizzing foar de ferdigening fan Fryslân. De kosten dêrfan moasten de ynwenners sels betelje. Kultureel sintrum "De Skâns", krekt bûten de eardere grêften hat sa har namme krigen. Fan 1775 ôf fêstige der him in Joadske mienskip op De Gordyk, mei in eigen synagoge en in eigen begraafplak. De mienskip berikte syn hichtepunt om 1870 hinne, wêrnei't it tal leden tsjin 'e ein fan 'e njoggentjinde iuw begûn te belúnjen. De restearjende mienskip waard yn 'e Twadde Wrâldoarloch troch de nazys ôffierd nei de ferneatigingskampen en kaam fierhinne om yn 'e Holokaust.

Ofsjoen fan dat drama wie it yn 'e oarloch relatyf rêstich op De Gordyk, hoewol't der frijwat minsken op ien of oare wize yn it ferset sieten. Underwizer Jan Eisenga waard 5 maaie 1942 deasketten omdat er âlden oprôp om harren bern fan skoalle thús te hâlden as teken fan stipe oan de Maaiestaking. Oan de foarjûn fan de befrijing hat der noch sjitterij west om de brêge yn de Haadstrjitte, nu neamd nei de sneuvele Gerke Numan. Yn de omkriten fan De Gordyk wienen ek ûnderdûkadressen. Yn de besettingstiid waarden yn de omkriten ek in oantal Alliearde fleantugen delsketten. In Amerikaanske bemanning fan seis persoanen waard beïerdige op it tsjerkhôf fan De Gordyk.

FlekkeBewurkje

Gordyk is in saneamde "flekke". De Gordyk wie yn it ferline benammen in plak dêr't guod ynfierd, opslein en ferhannele waard. In bynamme foar Gordyksters is dan ek "hantsjeklappers". Oant de tachtiger jierren fan de 20e iuw stie de Gordykster Merke noch bekend om syn feehannel, mar dat is no foarby. Op de Gordyk waard turf trochfierd, benammen út de streek efter De Tynje. Der wie yn de regio bittere earmoede. Yn it boek fan Geert Mak, "Lopen met Van Lennep", wurdt De Gordyk neamd as no go area, in rovershoale. Sy (Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp) kamen net fierder as It Hearrenfean op harren tocht.
It doarp krige al gau in grutte middenstân en in sintrum foar de omkriten en krige ek de status fan flekke. Fan 1694 ôf is der eltse wike merk yn it doarp, en ek wie der in it foar- en neijier in feemerk. De boeren brochten destiids harren bûter nei de Bûterwaach, no kantoar, en harren nôt nei de Korenbeurs.
It eardere doarp Koartsweagen is troch de grutte útwreiding oan De Gordyk fêstgroeid. Der wiene eartiids trije skipshellings, in touslaggerij en twa kalkûnen. Om 1900 hinne stiene der noch seis molens.
De Gordyk hie earder in lânbou- húshâldskoalle. Der wienen fabriken dy't berneweinen en lânbou-ark makken.

Eardere mûnenBewurkje

De seis mûnen dy't hjir om 1900 noch stiene, wiene:

 • De nôtmûne "De Morgenster" op it terrein fan de Metaalyndustry De Jong B.V.
 • In houtseachmûne oan de Molewâl fan Van der Sluis en Posthuma (dizze mûne stiet no yn Makkingea).
 • De twadde nôtmûne, oan de Mounewâl.
 • In runmûne, dêr't ikebast meald waard ta run foar de learloaierij, sie oan de Tsjerkewâl.
 • De tredde nôtmûne "De Vlieger" stie oan de ein fan de Brouwers­wâl.
 • Dêr't no in wei lâns de Miente rint, stie nôtmûne De Hoop". De wei is hjir nei neamd.

De joadske gemeenteBewurkje

 
De synagoge yn 1926

De Gordyk hie lange tiid in grutte joadke mienskip. De earste joaden festigen harren oan de ein fan de 18e iuw op De Gordyk om't dêr gjin ekonomyske beheinings wienen. Om 1800 hinne wie de groep grut genôch om der in gemeente op te setten. Der waard yn Koartsweagen oan de Dwersfeart in stik lân oankocht foar in begraafplak. Ek kaam der yn 1817 in synagoge. Oan de ein fan de 19e iuw wie it tal joaden it grutste, sa'n 180. Letter wiene dat der minder en nei de Twadde Wrâldkriich noch minder; yn 1947 is de joadske gemeente gearfoege mei dy fan Ljouwert. De synagoge is ôfbrutsen yn 1953; wol hat de gemeente Opsterlân it joadske begraafplak noch yn ûnderhâld.

Tal joaden yn De Gordyk en omkriten:

 • 1798: 39
 • 1809: 70
 • 1840: 153
 • 1869: 186
 • 1899: 137
 • 1930: 47[1]

BedriuwenBewurkje

Gruttere bedriuwen binne ûnder oare Rinsma frouljusklean, timmerfabryk de Vries, Van Wijnen bou en Baarsma dranken.

De RVS-produksjeôfdieling fan Stork RVS is ticht. Stork Fryslân - as ûntwerper en leveransier fan yndampers en drûgers - is oernomd troch Tetra Pak en yn febrewaris 2009 oergien nei It Hearrenfean. Wol is der noch it technologysintrum "CRO" - nije Tetra Pak-namme "PDC" oan de Wetterwille.

Ut doarpen yn de omkriten wei komme minsken faak nei De Gerdyk foar wurk, winkels en de supermerken. De Gerdyk hat de winkelferiening WHI. It parkearen is fergees yn it sintrum.

SintrumBewurkje

De Gerdyk hat in sintrum, dat as in lint beboud is bylâns de Opsterlânske Kompanjonsfeart. Lykas de Brouwerswâl, Molewâl, en Langewâl. Dizze wurdt kruse troch de Haadstrjitte. Buerten as it Leantsje, De Helling en De Vlecke binne bejin jierren santich boud. Yn de jierren tachtich binne strjitten ûntwikkele as de Spinnerij, Brouwerij, Wolkjimmerij, Weverij, Mouterij en Kuperij. Lêste projekt is plan Loevestein, dat yn meardere fazes oplevere wurdt. Dizze wyk bringt De Gerdyk en Lippenhuzen tichter nei elkoar ta.

TsjerkenBewurkje

Hoewol't De Gerdyk in benammen "read" (sosjalistysk) doarp is, Domela Nieuwenhuis kaam fan dizze kanten, hat it meardere tsjerkegenoatskippen, sa as de katolike tsjerke, in protestantske gemeente, Meniste gemeente Eben Haëzer, en de Jehova's Tsjûgen. De Gordyk hat sûnt begjin 1683 syn eigen Nederlânsk Herfoarme tsjerke. Yn de 12e iuw wie der in tsjerkeklok. Dy waard yn 1896 te keap oanbean en is no yn it Ryksmuseum Amsterdam te finen boarne?.

Gerdykster MerkBewurkje

De Gerdyk mei sûnt 1694 alle woansdeis in wykmerk hâlde. De bekende woansdeitemiddeimerk is in oerbliuwsel fan de eardere wykmerk. Ut dy tiid komt ek de foarjiers- en neijiers-feemerk, wêrby't respektyflik de kij fan 'e stâl of op 'e stâl moasten. De boeren brochten doe harren bûter nei de Bûterwaach, no kantoar, en harren nôt nei de Korenbeurs. Diz­ze lêste hat lang in herberch west, mar no opnomd troch Van Campen en Dijkstra oan de Brouwerswâl hoeke Haadstrjitte. Mei de groei fan it plak groeide ek de yndustry. Der hawwe hjir trije skipswerven, in touslaggerij en twa kalkûnen west. Koartsweagen is troch de iuwen hinne in boeredoarp bleaun.

UtgeanBewurkje

Yn de jierren santich wie hjir it kafee "Double Barrel", dizze útgeansgelegenheid is lykas diskoteek "de Overtoom", op itselde bedriuwenterrein, sluten. De measte jongerein út De Gordyk geane "stappen" op It Hearrenfean, Drachten, Grins en bytiden ek Sânhuzen en Mearum. Der binne in pear kroegen yn de Haadstrjitte, twa snackbars en in shoarmasaak. De Vergulde Turf is in lunchgelegenheid mei as ienige in grut terras. De kroegen lûke in lyts mar fêst publyk. Begjin 1900 wienen der op De Gordyk mear as 100 (lytse) (húskeamer) kroegen en broude De Gordyk syn eigen drank: Gerard Brons bearenburch en jenever. Dit siet yn de Haadstrjitte. Brons bestiet noch altiten, mar wurdt makke troch Boomsma BV yn Ljouwert.

MienskipBewurkje

Pleatslik Belang praat geregeld mei de gemeente en oare ynstânsjes en behertiget de belangen fan de ynwenners. De streekkrante fan De Gerdyk hjit De Woudklank. De Boargemaster Harmsmaskoalle foar fuortset ûnderwiis en De Flambou, De Vlieger, De Librije, Trimbeets, De Tsjerne fersoargje it basisûnderwiis. De Turfrûte rint troch it doarp. Der binne wol alve buertferienings: Boppewei, De Brouwer, Efter de Skoalle, Heerenacker/Langewal, De Klokkestoel, Koartswegen, It Labyrint, Loevestein, Mouterij/Rattelwacht, Spinnerij en Tsjerkewâl.

FerieningsBewurkje

 • Interlude - fokaal ensemble
 • Wurkgroep Histoarje Opsterlân
 • Feriening foar Natuerbeskerming
 • Fûgelwacht De Gordyk
 • Frysk Sjongkoar
 • Badwei, Krûmelpôle, Spinnepret - boarterstún
 • It Fortún, Ons genoegen - kaarten
 • LDODK - kuorbal
 • Isis - swimmen en polo
 • Fuotbalferiening De Gordyk - fuotbal
 • Reva - follybal
 • Stânfries - gymnastyk
 • Kodokan - judo
 • De Wrotters - rugby
 • Hâld moed - iisklup
 • BCG De Gordyk - badminton
 • Menferiening, De Lytse Fjildruters, De Skânsruters - hynsteriden
 • Flot en Fleuring, Frij en Blij - dûnsjen
 • Kom Wer - postdowen

Bekende GordykstersBewurkje

BefolkingBewurkje

SkoallenBewurkje

Yn 2009 inne der mar leafst fiif basisskoallen wêrûnder de Vlieger, de Tsjerne, de Flambou, Trimbeets en kristlikede Librije. Middelber ûnderwiis is fertsjintwurdige troch de Boargemaster Harmsmaskoalle, earder in middenskoalle. Foar hafû en fwû is men oanwiisd op It Hearrenfean (12 km) en Drachten (16 km). Ynstellingen foar hbû binne yn Ljouwert, Grins en Swol.

StrjittenBewurkje

De strjitten yn De Gordyk.

Iepenbier FerfierBewurkje

Lin fan ferfierder Qbuzz:

Sjoch ekBewurkje

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
 • Webstee fan De Gordyk
 • J.J. Spahr van der Hoek en Joh. Frieswijk - De Vlecke Gorredyck, Fryske Akademy Ljouwert (2000)

 1. Webstee Joadsk Histoarysk Museum
 
Plakken yn de gemeente Opsterlân
 
Haadplak: Beetstersweach
Doarpen en útbuorrens: BakkefeanFryske PeallenDe GordykDe HimrikJonkerslânLangsweagenLippenhuzenLúkswâldNij BeetsOerterpOlterterpSigerswâldTerwispelDe TynjeWynjewâld
Buorskippen: Ald BeetsAllardseach (foar in part) • It FoarwurkFoksebuorrenDe HanebuertHanebuorrenHeidehuzenHimrikerferlaatKoartsweagenLyts GrinsMoskou (foar in part) • Nije FeartOerterp oan de FeartPetersburchSelmienSparjeburdDe UlesprongWeinterpferlaatDe Wyngaarden