List fan states en stinzen yn Fryslân

Wikimedia-list
(Trochferwiisd fan States en Stinzen)

List fan (eardere) states en stinzen yn Fryslân:

Tabel stinzen en states bewurkje seksje

Namme Plak Jier Ofbyld
Abbemastate Kollum < 1505 - > 1808  
Aebingahûs Ljouwert < 1500  
Aebingastate (Blije) Blije 14e iuw - > 1718  
Aebingastate (Hallum) Hallum 1511 - 1874
Aebingastate (Huzum) Huzum < 1402 - 1859
Aebingastate (Ie) Ie < 1640
Aebingastins Hijum < 1420 - > 1511  
Aebmastate Ie < 1511
Allemastate Aldwâld < 1500
 
Allemastate fan de wei ôf sjoen
Andringahûs (Oentsjerk) Oentsjerk 15e iuw - 1894
Andringastate (Aldeboarn) Aldeboarn 1790 - 1894
Aylvastate Ternaard 1658 - 1882
Ayttastate Swichum < 1600
Beslingastate Friens 16e iuw - 1849
Beuckenswyk Sondel 1664 - 1885
Broersmastate Kollum < 1508 - 1680
Burmaniastate (Stiens) Stiens 1550 - > 1722
Camminghaslot Ballum 15e iuw - 1828
Camminghastate Arum 1652
Camstrastate Jelsum 1579
Canterstate Driezum 16e iuw - 1855
Crackstate It Hearrenfean 1608  
Dekemastate Jelsum  
Domastate Bitgum 1579
Eysingastate (Oentsjerk) Oentsjerk
Emingastate Hijum 1579
Epemastate Ysbrechtum 1625  
Eysingastate (Rinsumageast) Rinsumageast 13/14e iuw - 1909
Fogelsanghstate Feankleaster 1646  
Galamastate Koudum < 1500
Gerbrandastate Almenum
Groustins Gaestmabuorren 14e iuw - 1829
Grovestins Ingelum 16e iuw - 1770
Grut Terherne tusken Bitgum en
Bitgummole
1496 - 1879  
Harinxmastate Jelsum < 1708
Harstastate Hegebeintum 1511  
Heemstrastate Oentsjerk
Heinastate Ingelum 1579
Heremastate De Jouwer 1679
Herjuwsmastate Ferwert < 1500 - 1816
Grut Hermana Minnertsgea ûnbekend
Hinnemastate Jelsum 18e iuw
Holdingastate Eanjum 1580 - 1831
Hottingastate Pitersbierrum < 1640 - 1844
Hoytemastate Jonkershuzen 1503 - 1906  
Jellemastate Easterein
Jongemastate Raerd 15e iuw - 1912  
Liauckamastate Seisbierrum 14e iuw - 1824
Lycklamastate Wolvegea 16e iuw - 1736  
Kingmastate Sweins 14e iuw
De Klinze Aldtsjerk 1567
Martenastate Koarnjum 1579
Mellemastate Eastrum < 1511 - 1735
Oenemastate It Hearrenfean 1640  
Offingastate Hallum 11e iuw - 1738
Osingastate Langwar  
Papingastins Ljouwert
Poppingastate Dronryp
Poptaslot Marsum 1640  
Rinsmastate Driezum
Roordaburg Frjentsjer 16e iuw - 1765
Roptastate Mitselwier < 1297 - 1731
Skierstins Feanwâlden 1300  
Sjaerdemaslot Frjentsjer 1446 - 1727  
Staniastate (Oentsjerk) Oentsjerk 16e iuw
Stickenberster State
Thetingastate Wiuwert < 1512 - 1733
Tjaardastate Rinsumageast 1242 - > 1834
Uniastate Bears
Tjallingastate Westernijtsjerk
Uniastate Oentsjerk
Waltastate Tsjerkwert
Zyaerdastate Lombersburen

States en stinzen wurden yn de provinsje Grinslân boargen neamd. Yn Oerisel en Gelderlân (h)avezate

Boarnen, noaten en referinsjes bewurkje seksje

Boarnen, noaten en/as referinsjes: