Fryske gemeenten

Wikimedia-list

Fan de âlve stêden en tritich gritenijen fan it Fryslân fan alear binne nei de gemeentlike weryndieling fan 1 jannewaris 2019 noch 18 Fryske gemeenten oer:

Hjoeddeiske gemeentenBewurkje

 1. Achtkarspelen
 2. It Amelân
 3. Dantumadiel
 4. Eaststellingwerf
 5. Flylân
 6. De Fryske Marren
 7. Harns
 8. It Hearrenfean
 9. Ljouwert
 10. Noardeast-Fryslân
 11. Opsterlân
 12. Skiermûntseach
 13. Skylge
 14. Smellingerlân
 15. Súdwest-Fryslân
 16. Tytsjerksteradiel
 17. De Waadhoeke
 18. Weststellingwerf

Eardere gemeentenBewurkje

As it grûngebiet fan in ophefte gemeente oer meardere gemeente ferdield is, is it grutste part by de earstneamde ûntfangende gemeente set. Grinskorreksjes tusken bestean bleaune gemeenten binne net yn de list opnommen, likemin as gemeenten dy't harren namme offisjeel ferfryske of op in oar slach wizige hawwe.

*) nije gemeente

Sjoch ekBewurkje