List fan musea yn de provinsje Fryslân

Wikimedia-list
(Trochferwiisd fan Fryske musea)

Op de List fan 136 Fryske Musea steane lytse en grutte museums, mar ek permaninte histoarsyke tentoanstellings : MR=Museumregister

Plak Gemeente Museum Type Website Oansluten by MR Ofbyld
Akkrum It Hearrenfean Museum Boere-ark Lânbou
Aldeboarn It Hearrenfean Aldheidkeamer Uldrik Bottema Kultuerhistoarysk Museumfederaasje Fryslân
Aldegea (Sm.) Smellingerlân Poppe- en berneweinmuseum Poppen en berneweinen
Aldemardum De Fryske Marren Besikerssintrum Mar en Klif Ynformaasjesintrum website Museumfederaasje Fryslân
Allingawier Súdwest-Fryslân Aldfaers Erf -19e-iuwsk Fryslân Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
It Amelân-Bueren It Amelân Swartwâlde Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
It Amelân - Hollum It Amelân Museum Sorgdrager Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
It Amelân - Hollum It Amelân Mole De Ferwachting Kultuerhistoarysk website
It Amelân - Hollum It Amelân Rêdingsmuseum Abraham Fock rêdingsboaten website Museumfederaasje Fryslân +
It Amelân - Hollum It Amelân Fjoertoer Bornrif Fjoertoer website
It Amelân - Nes It Amelân Mole De Phenix Kultuerhistoarysk website
It Amelân - Nes It Amelân Natuermuseum It Amelân Natuersintrum website +
Appelskea Eaststellingwerf Heksemuseum tsjoensters website
Appelskea Eaststellingwerf Itensiedmuseum De Flear iten en drinken website
Appelskea Eaststellingwerf Tuberkuloazemuseum Beatrixoord Tuberkuloaze website
Arum Súdwest-Fryslân? Rock&Roll museum Rock & Rollmuzyk website
Bakhuzen De Fryske Marren Skearmuseum skearen website
Bears Ljouwert Besikerssintrum Uniastate staten en stinzen website Museumfederaasje Fryslân
Berltsum De Waadhoeke Gerniersmuseum lân- en túnbou
Boalsert Súdwest-Fryslân Biermuseum Us Heit Bierbrouwerij website
Boalsert Súdwest-Fryslân Aldheidkeamer Boalsert Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Boalsert Súdwest-Fryslân Fluitemuseum Fluiten
Boalsert Súdwest-Fryslân Gysbert Japicxhûs Gysbert Japicx website Museumfederaasje Fryslân
Boalsert Súdwest-Fryslân Titus Brandsma Museum Titus Brandsma website Museumfederaasje Fryslân +
Britswert Súdwest-Fryslân Helling Stifting
Burdaard Ferwerderadiel Ruurd Wiersmahûs keunstskilder Ruurd Wiersma website Museumfederaasje Fryslân +
Burgum Tytsjerksteradiel Streekmuseum / Folksstjerrewacht Stjerrewacht website Museumfederaasje Fryslân +
Bûtenpost Achtkarspelen Botanyske Tún De Kruidhof túnbou website Museumfederaasje Fryslân
Bûtenpost Achtkarspelen Iistidemuseum Archeology/Geology website Museumfederaasje Fryslân
Damwâld Dantumadiel De Sûkerei Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Dokkum Dongeradiel Natoermuseum /It Admiraliteitshûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Dokkum Dongeradiel Natuermuseum Dokkum Natuermuseum website Museumfederaasje Fryslân
Drachten Smellingerlân Museum Drachten Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Drachten Smellingerlân Frysk Ridend Autobusmuseum Autobussen website
Drylts Súdwest-Fryslân Sintrum Nooitgedagt Nooitgedagt website
Ealahuzen Súdwest-Fryslân Ygawolde Sate lânbou website
Eanjum Dongeradiel Molemuseum De Eendracht Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Earnewâld Tytsjerksteradiel De Stripe skûtsjemuseum website
Earnewâld Tytsjerksteradiel Frysk Lânboumuseum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Earnewâld Tytsjerksteradiel It Kokelhûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Flyhors Flylân Juttersmuseum Strânjutten website
East-Flylân Flylân De Noardwester Natuermuseum website Museumfederaasje Fryslân
East-Flylân Flylân Tromp’s Huys Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Feankleaster Kollumerlân Fogelsanghstate Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Feankleaster Kollumerlân Lânboumuseum De Brink Lânbou website Museumfederaasje Fryslân
Feanwâlden Dantumadiel De Skierstins Kultuerhistoarysk website
Frjentsjer De Waadhoeke Keatsmuseum Keatsen website Museumfederaasje Fryslân
Frjentsjer De Waadhoeke Eise Eisinga Planetarium Planetarium website Museumfederaasje Fryslân +
Frjentsjer De Waadhoeke Museum Martena
eartiids 't Coopmanshûs
Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
De Gerdyk Opsterlân Museum Opsterlân Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Gersleat Opsterlân Tripgemaal Kultuerhistoarysk website +
Gytsjerk Tytsjerksteradiel Typmasinemuseum typmasines
Grou Ljouwert Mineralogysk Museum Geology website +
Grou Ljouwert Museum De Trije Gritenijen Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Harich Súdwest-Fryslân Meekma Museum bearenburch +
De Harkema Achtkarspelen Iepenloftmuseum De Spitkeet Iepenloftmuseum website +
Harns Harns It Hannemahûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Harns Harns Harnzer Ierdewurkmuseum Kultuerhistoarysk website
It Hearrenfean It Hearrenfean Batavus Fytsmuseum Batavusfytsen website
It Hearrenfean It Hearrenfean Museum Belvédère Moderne keunst website Museumfederaasje Fryslân +
It Hearrenfean It Hearrenfean Museum Willem van Haren
(Ferdinand Domela Nieuwenhuis)
Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Heech Súdwest-Fryslân Houtboumuseum De Helling Kultuerhistoarysk website
Heech Súdwest-Fryslân Oranje Boppe Hûs fan Oranje
Hylpen Súdwest-Fryslân Hidde Nijland Museum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Hylpen Súdwest-Fryslân Earste Fryske Reedridersmuseum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
De Himrik Opsterlân It Swarte Paert Fryske hynders website
Hoarne Skylge Lânboumuseum It Heafek Lânbou website Federaasje Lânbou en Soarch
Ie Dongeradiel Flaaksbewurkingsmuseum Flaaks (Lânbou) Museumfederaasje Fryslân
Ychtenbrêge Súdwest-Fryslân Boartersguodmuseum De Boerepleats Boartersguodpoppen website
Ingelum De Waadhoeke Museum It Leanbedriuw Lânbou website
Ysbrechtum Súdwest-Fryslân Epemastate Kultuerhistoarysk website
Jannum Ferwerderadiel Tsjerkemuseum Kultuerhistoarysk
Jelsum Ljouwert Dekemastate Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
De Jouwer De Fryske Marren Frysk Grafysk Museum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
De Jouwer De Fryske Marren Museum De Jouwer Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
De Jouwer De Fryske Marren Puzelmuseum Puzel website
Kollum Kollumerlân Museum Mr. Andreae Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Koarnwertersân Súdwest-Fryslân Kazemattemuseum Oarloch website Museumfederaasje Fryslân +
Langwar De Fryske Marren Museum 't Boatsje Skipsbou website
De Lemmer De Fryske Marren Dûkmuseum Dûken website
De Lemmer De Fryske Marren Indian Motor Museum motormerk Indian website
De Lemmer De Fryske Marren Yr. D.F. Woudagemaal Stoomgemaal website
De Lemmer De Fryske Marren Aldheidkeamer Lemster Fiifgea Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Ljouwert Ljouwert Boomsmamuseum Distillearderij website
Ljouwert Ljouwert Frysk Film Argyf Film- en byldmateriaal website
Ljouwert Ljouwert Museum Blokhûspoarte Finzenis website
Ljouwert Ljouwert Frysk Museum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Ljouwert Ljouwert Keramykmuseum It Princessehof Keramyk website Museumfederaasje Fryslân +
Ljouwert Ljouwert Museum Grutterswinkel Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Ljouwert Ljouwert Fersetsmuseum Oarloch website Museumfederaasje Fryslân +
Ljouwert Ljouwert Natoermuseum Fryslân Natuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Ljouwert Ljouwert Pier Pander Museum Pier Pander keunstskilder website
Ljouwert Ljouwert Tresoar Bibleteek website Museumfederaasje Fryslân +
Makkingea Eaststellingwerf Oold Ark Lânbou website Museumfederaasje Fryslân
Makkum Súdwest-Fryslân Ierdewurkmuseum De Waach Ierdewurk website Museumfederaasje Fryslân?
Marsum Waadhoeke Poptaslot / Heringastate Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Moddergat Dongeradiel It Fiskershûske Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Molkwar Súdwest-Fryslân Aldheidkeamer fan Molkwar bakkerswinkel website
Molkwar Súdwest-Fryslân Elvis Presley Museum‎
Nij Beets Opsterlân It Damshûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Nijemardum Súdwest-Fryslân Kowemuseum Lânbou website
Noardburgum Tytsjerksteradiel Klompemuseum Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Noardwâlde Weststellingwerf Nasjonaal Flechtmuseum Rotan meubelsKultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Ousterhaule Skarsterlân Frysk Iepenbier Ferfier Museum Technyk website
Piaam Súdwest-Fryslân 't Fûgelhûs natuerhistoarysk Museumfederaasje Fryslân
Raard Dongeradiel OerKa Museum Keunst website Museumfederaasje Fryslân
Sint Jabik De Waadhoeke Masinemuseum Meijer masines en motors Website
Skiermûntseach Skiermûntseach Besikerssintrum Skiermûntseach kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Skiermûntseach Skiermûntseach Skulpemuseum Seeskulpen website
Skiermûntseach Skiermûntseach Bunkermuseum Twadde Wrâldoarloch website
Skylge - Formearum Skylge Wrakkenmuseum Sonken skippen website
Skylge - Kaart Skylge Bouten fan Boudje Strykizers
Skylge - Lies Skylge De Bijenworf Bijemuseum Website
Skylge-West Skylge Fiskerijmuseum Aike fan Stien Fiskerij website Museumfederaasje Fryslân
Skylge-West Skylge Sintrum foar Natuer en Lânskip Natuermuseum website Museumfederaasje Fryslân
Skylge-West Skylge ‘t Behouden Huys Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Sleat De Fryske Marren Museum Stedhûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Snits Súdwest-Fryslân Frysk Skipfeart Museum Skipfeart website Museumfederaasje Fryslân +
Snits Súdwest-Fryslân Nasjonaal Modelspoar Museum Modeltreinen website
Sondel Súdwest-Fryslân Streekmuseum Eppingastate‎ Kultuerhistoarysk website
Starum Súdwest-Fryslân Ponthuus Toankeamer‎ Kultuerhistoarysk website
Surhústerfean Achtkarspelen Munt- en Penningkabinet Kultuerhistoarysk Museumfederaasje Fryslân
Surhústerfean Achtkarspelen Museumpleats Ot en Sien Kultuerhistoarysk website
Surhústerfean Achtkarspelen Optykmuseum Optyske ynstruminten website
Ternaard Achtkarspelen Bibelsk Printekabinet Religy website
Twizelerheide Opsterlân Oan 'e Swadde Streekmuseum
De Tynje Opsterlân Opel Oldtimer Museum Automuseum website
Warkum Súdwest-Fryslân Jopie Huisman Museum Jopie Huisman de keunstskilder website Museumfederaasje Fryslân +
Warkum Súdwest-Fryslân Museum foar Tsjerklike Keunst Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +
Warkum Súdwest-Fryslân Museum Warkums Erfskip Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Warten Boarnsterhim It Earmhûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Wergea Ljouwert Ald Slot, ein 2018 sluten website Museumfederaasje Fryslân
De Westereen Dantumadiel Aldheidkeamer Dantumadiel Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Wolvegea Weststellingwerf 't Kiekhuus Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Wolvegea Weststellingwerf Aldheidkeamer Weststellingwerf Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân
Wommels Súdwest-Fryslân It Tsiispakhûs Kultuerhistoarysk website Museumfederaasje Fryslân +