Wikipedy oerlis:Mienskip

Nij mêd

Plak foar Fryske forumsBewurkje

Is der ek plak om de meast brûkte Fryske forums te nimmen? Bygelyks Frysk forum op Waldnet en Ynternasjonaal Frysk Forum Miskien soe Wikipedy sels in forum starte kinne?

--Boppe 12.26, 10 sep 2004 (UTC)

Soenen jo in side skriuwe oer (Fryske) Forums, dan koenen der ek wat keppelings by. (Net te folle, fansels, de Wikipedy is gjin keppelings-side.) Aliter 23.54, 10 sep 2004 (UTC)

Mienskip en OersjochBewurkje

Ik haw it Oersjoch hjirhinne brocht, mar mei it oerlis fan de âlde Mienskip-side, om't it Oersjoch gjin Oerlisside hie. Ik haw de âlde Mienskipside der boppen set. Op sich stiet dat ek yn it oersjoch, mar ik soe graach ferwizings hâlde wolle foar lju dy't bygelyks allinnich in side fine wolle dêr't se wat freegje kinne. Faaks kin dat ek mei in oare oardering of soks. Aliter 21.51, 4 feb 2005 (UTC)

Wikimedia CollaborationBewurkje

A new attempt to get the Wikimedia community to collaborate on multi-lingual tasks is the Wikimedia Collaboration of the Week. Please see the page on meta for details. It would be great if you could translate the following and add it to Mienskip. The text below is from en:Template:Wm-cotw and will be updated every week. Thanks. Angela 19.58, 3 apr 2005 (UTC)


The Wikimedia Collaboration of the Week is an attempt to get the Wikimedia community to join forces in tackling problems that affect all our projects. The current COTW is to create a standard multilingual manual for the MediaWiki software. The help pages should be linked from Help:Contents on Meta, our Wikimedia-wide coordination wiki. Please see the instructions for this COTW and help to make it happen!

Wikimedia-cotw.png

Tagonklikens fan dizze sideBewurkje

Ik socht niis om de side Putsje, mar koe dat net sa maklik fine. No steane op de side Mienskip grif wol mear ferwizings dy't net sa bot opfalle. Soenen wy op de haadside ek in link sette moatte om de side Mienskip better oan te jaan? Of hat in in doel om dizze side net sa yn de 'etalaazje' te setten? Wat tinkt oaren hjir fan? Swarte Kees 20 apr 2008, 11.48 (CEST)

Hoi Kees, ik sels haw hjir gjin idee oer. Mar dat wy sels guon dingen hast net werom kinne finen moat fansels ek oars kinne. --Geoffrey 20 apr 2008, 12.16 (CEST)
It wie neffens my it idee om it oansjen fan de Mienskip side ek nochris oan te passen, it kin faaks in stik oersichtliker. Mar de swierrichheid is it is in bulte wurk om dat rjocht te breidzjen. Alle siden dy't derûnder hearre binne ek net allegear like aktueel. In tal dêrfan kin tink ik wol fuort, mar de oare mienskip/útlis siden binne in kear oanmakke (foar in part oerset út in Nederlânsk) tink ik, en benammen Aliter hat hjir in bulte wurk yn ferset.
Ik haw my dêr nea sa bot ta sette kint om hjir saken by de tiid te bringen of saken ta te heakjen, je moatte dêr meast ek wol wat ynspiraasje by hawwe.
Ik nim oan dat Kees bedoelt om ferwizings op de Haadside nei siden as it Putsje te meitsjen dat liket my net handich, dan wurdt de Haadside ek minder oersichtlik. Theun 21 apr 2008, 20.34 (CEST)

helloBewurkje

Ik rin hjir net al te hurd op. Dizze meidogger hat dit berjocht pleatst op hiel wat wiki's, hy liket der persoanlik belang by te hawwen. Wutsje 25 mrt 2009, 14.04 (CET)

Nije opsetBewurkje

Goeie!

Ik ha de opset fan de Mienskip feroare. Ik bin benijd wat jim der fan fine. As it net nei it sin is set ik myn feroarings wol werom. Groetnis --Kening Aldgilles 14 nov 2011, 22.10 (CET)

Rijksmonumenten sjabloonBewurkje

Hey, omdat er een nieuw schildje is voor Rijksmonumenten heb ik gisteren een aantal pagina's bewerkt die een afbeelding van het blauw+witte schildje aan het begin van het artikel hadden. Is het een idee dat hiervoor in de plaats een sjabloon wordt gemaakt zodat de grote van dit embleem altijd even groot is? --1Veertje (talk) 12 sep 2014, 11.51 (CEST)

moderatoarenBewurkje

Yn it desimbernûmer fan Nij Frisia, it tydskrift fan de Jongfryske Mienskip, haw ik in stik skreaun oer dizze Wikipedy. Om't ik de Wiky in waarm hert ta draach/droech, wie myn artikel bedoeld om minsken te stimulearjen om hjir mei te dwaan. Lokkigerwize hat dat artikel net foar nije meiwurkers soarge. Noch gjin twa moanne letter kaam ik hjir yn 'konflikt' mei de iennige moderator dy't fanwege syn persoanlikheid net 'out of the box' tinke kin. No hie soks net in probleem wêze hoecht as de man hjir net ta moderator makke wie. Twa wike lyn hie ik mien ik myn lêste bydrage hjir levere, mar it bloed krûpt dêr't it net gean kin - it projekt is foar ús taal te wichtich - dat ik hie as foarbyld noch in tuskenoplossing yn twa begripen, gersdroegerij en boek, makke. Doe't ik fûn dat se ta foarbyld tsjinje koenen, haw ik moderator Drewes skreaun om der nei te sjen. Mar fansels koenen dy foarbylden net ien dei stânhâlde. Dy man mei syn iene each kikt op syn status en rameide de foarbylden derút en fansels dikke skoattels derop. Ik haw der suver om lake, ommers de kompjûter fan de Wiky wurket roboteftich en dêrmei sille dy twa foarbylden ek altiten yn dizze wikys sitten bliuwe. Wêrom dy twa foarbylden. No in ûnderwizer fan de basisskoalle kin jo útlizze dat jo gjin foute begripen klakkeleas nei goede begripen ferwize litte moatte. Sterker noch de bern yn groep 3 en 4 krije leskes dêr't se de goede wurden mei grien en de foute wurden mei read ûnderstreekje moatte. Mar hjir haw ik soks oan de moderatoaren net dúdlik meitsje kinnen. No bin ik gjin skoalmaster - al giet de kwaliteit fan de taal my oan it hert - mar de moderatoaren binne ek gjin skoalbern mear. Miskien moatte wy wol konstatearje dat yn it lân fan de blinen dy ieneach kening wurden is.Yn 'e Wâlden (oerlis) 16 mrt 2015, 09.53 (CET)

L.S. Ik hie de lêste pear kearen mar net mear reägearre op Yn 'e Wâlden syn geraaskal, mar no't er hjir yn in publyk foarum besiket en helje myn goede namme troch it slyk, moat ik it spul dochs mar even rjochtsette. Dizze meidogger dy't him sa beklaget oer de behanneling dy't er hjir krigen hat, dat is de man dy't mient dat er sels bepale kin oft oarmans wurk sinfol is, ja of nee, en as it net oan syn eigen mjitstêven foldocht, dan fynt er dat er dermei dwaan kin wat er wol. Sadwaande bruts er de lêste tiid likefolle ôf as dat er oan 'e Wikipedy tafoege. Der waard fan him neat oars frege as om him oan 'e regels fan gewoan fatsoen te hâlden en oarmans wurk mei respekt te behanneljen.
De staveringskwestje is in sekundêre saak, dy't pas op it lêst opspile en dy't er sels oant bûten alle proporsjes opblaasd hat. Net ien dy't oan syn omstaveringswurk kaam. It iennichste dat ik besocht te dwaan, wie om brûkers fan 'e Wikipedy nei de juste siden ta te liden. Der is neat mis mei om "gersdroegerij" troch te wizen nei "gersdrûgerij". De lju komme wêr't se wêze moatte, en sjogge dêr hoe't se it wurd skriuwe moatte. Of net. As se it net sjogge, is dat ek net sa slim, want de Wikipedy is net bedoeld as staveringshifker; dêr binne oare websiden en middels foar beskikber. As men ek wat opstekt oer de stavering, dan is dat moai, mar de Wikipedy is yn it foarste plak bedoeld foar mear algemiene ynformaasjeoerdracht.
Mar Yn 'e Wâlden woe fan gjin wiken witte; alle wurdfoarmen yn 'e âlde staveringswize moasten en soene folslein út 'e Wikipedy wiske wurde. Uteinlik kaam er dan mei it foarstel om sokke foarmen troch te wizen nei de list fan omstavere wurden; dat wie fansels neat wurdich, want (en dat wit hysels ek donderse goed) ynternetbrûkers hawwe net it geduld om de goede stavering fan it wurd dat se hawwe moatte yn in list op te sykjen. Se wolle streekrjocht trochwiisd wurde, en oars sykje se har ynformaasje wol earne oars op it ynternet.
Hawar, behearder Drewes kaam mei in hiel reedlik kompromisfoarstel, dat lykwols troch Yn 'e Wâlden resolút oan kant reage waard, om't er syn sin oer de trochwizings net krige. Op syn oerlisside pleatste er in berjocht wêryn't er fral tsjin my útfear, mar ek Drewes en de oare behearders krigen in flinke feech út 'e panne. Dêrby liet er him gean dat it yn it rare wie. Ek swarde er by heech en by leech dat er hjir nea wer komme soe.
Twa wike letter wied er wer werom. Hy wizige temûk sûnder yn te loggen in pear trochwizings en pleatste in berjocht op 'e oerlisside fan Drewes. Noch gjin fjirtjin dagen earder hied er de man foar rotte fisk útmakke, mar no wie it ynienen wer allegear moai waar en lange dagen. En gjin wurd fan ekskús foar syn mâltjirgjen. Ik wit net hoe't Yn 'e Wâlden troch it libben bûkelet, mar wy sitte hjir net mear op 'e beukerskoalle, dat je ien de iene deis útskelle kinne foar alles dat lilk is, en dat je dan de oare deis wer freontsjes binne. Sa wurket it net yn 'e grutte-minskewrâld.
Diskear kaam Yn 'e Wâlden mei in nij idee op 'e lapen, wêrby't er op 'e nij de rjochtstreekse trochwizings fan 'e âlde nei de nije stavering derúthelje woe, om se te ferfangen troch in berjocht dat de lêzers fan 'e Wikipedy derop wiisde dat se de ferkearde stavering brûkten. Syn saneamde "tuskenoplossing" is dus neat oars as in ferkapte manier om syn eigen sin dochs noch troch te setten yn in kwestje dêr't al ôfspraken oer makke binne. Ik haw dêrom it spul yndie wer weromset (mei in pear oanpassings) en de oangeande siden beskoattele, om't it blykber net los fertroud is.
Yn 'e Wâlden docht him hjirboppe suver foar as in martelder, mar is feitliks alles behalve dat. Der wurdt neat oars fan him frege as om him oan 'e gewoane regels fan fatsoen en fan respekt foar oarmans wurk te hâlden, sa't dat fan eltse meidogger oan 'e Wikipedy frege wurdt. Net ien dy't Yn 'e Wâlden syn wurk oantaast hat. Syn beslissing om op te hâlden as meidogger komt dan ek folslein foar syn eigen rekken. Der is neat mis mei de Wikipedy of mei de behearders of oare meidoggers fan 'e Wikipedy, sa't Yn 'e Wâlden hawwe wol, mar krekt mei himsels. Dizze man kin gjin kompromissen slute en wol yn alle saken syn eigen sin trochdriuwe. Dêropta is Yn 'e Wâlden ferskate kearen alle perken te bûten gien mei syn ferrinnewearring fan oarmans wurk (allinnich mar om't er it net fan belang fûn) en mei syn skelpartijen op 'e behearders as dy him syn sin net jaan woene. En noch nea is him ek mar ien wurd fan ûntskuldiging oer de lippen kommen. Lykwols is er noch altyd net útsletten wurden. It iennichste dat him behinderet om wer mei te dwaan, is syn eigen ego. Syn lêste wurd hjirboppe, dat Ieneach kening wurden is yn it lân fan 'e blinen, dat is grappich fûn, dat moat ik tajaan, mar it lit ek in grutte kleau sjen tusken de reäliteit en Yn 'e Wâlden syn kijk op 'e wrâld. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 mrt 2015, 00.06 (CET)
L.S. Om it ferhaal koart te hâlden sitearje ik ieneach [...]Ik sis der dan ek mar daliks by dat der gjin hier op myn holle is dy't der sels mar oer pikert om it wurd ieu tenei as "iuw" te skriuwen.[...]. Fansels giet it hjir krekt om de stavering. Wat de man yn syn eigen brieverij dwaan wol, moat er sels witte. Mar yn in projekt dat bedoeld is om Frysktalige minsken fan krekte - krekt skreaune - ynformaasje te foarsjen seit dat sitaat genôch. Sjoch mar nei de ynhâldlike wikys dy't de man bewurket. Oft wy it no hawwe oer dy fan juster, fan hjoed of fan oer in jier, ferbetterings kwa stavering sille jo der net yn fine. Mar it wurdt fansels de helte slimmer as sa'n man as moderator oaren twingt om foute wurden klakkeleas nei goede wurden ferwize te litten.Yn 'e Wâlden (oerlis) 18 mrt 2015, 16.31 (CET)
it sil de lêzer grif opfalle dat Yn 'e Wâlden allinnich mar wer oer de stavering begjint, mar dat it earferdôvjende stil bliuwt oer syn eigen misdragings op 'e Wikipedy. Dat komt fansels omdat dy swart op wyt fêstlein binne en hy dêr dus gjin wjerwurd tsjin hat. Ik bin net fan doel om hjir fierders wer oer Yn 'e Wâlden syn hobbelhynke, de stavering, yn diskusje te gean. Oer de staveringsferoaring is de diskusje út en tenei op oare plakken fierd, en dat hoecht hjir net nochris oerdien te wurden. Oer it brûken fan 'e juste stavering yn 'e Wikipedy steane myn arguminten hjirboppe as in hûs. En hoe't immen der yn fredesnamme wat op tsjin hawwe kin om foute wurden safolle as mar mooglik is troch te wizen nei goede wurden, dat is in fraach dêr't inkeld Yn 'e Wâlden it antwurd op wit. In lêste oprop: Yn 'e Wâlden, jo binne hjir wolkom, as jo jo mar gewoan hâlde oan 'e normale regels fan omgong en fatsoen en de troch de behearders yn ûnderling oerlis makke ôfspraken oer it trochwizen fan 'e âlde nei de nije stavering. As jo dat wegerje, dan is dat jo eigen kar en dan moatte jo it sels mar witte. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 mrt 2015, 17.48 (CET)
Sitaat [...]En hoe't immen der yn fredesnamme wat op tsjin hawwe kin om foute wurden safolle as mar mooglik is troch te wizen nei goede wurden,[...]. Lokkigerwize hie in oar it ljocht al útfûn, mei sokken sieten wy noch altiten yn it tsjuster. Yn 'e Wâlden (oerlis) 19 mrt 2015, 10.18 (CET)

Side fan de wike 2016Bewurkje

Ik ha de ynfrastruktuur klearsetten foar de side fan de wike oare jier. At jimme sa fier binne kinne de berjochten oanmakke wurde. Gr.--Geoffrey (oerlis) 20 okt 2015, 18.02 (CEST)

Geo yn ArcheoloochBewurkje

Fan 'e wike haw ik ynformearre by de Fryske Akademy oft it no argeolooch of archeolooch wêze moast. It antwurd stiet hjirûnder. Miskien dat Pier syn bot hjir ris op los litte wol. Yn 'e Wâlden (oerlis) 2 maa 2016, 12.18 (CEST)

De wurden:

archeology

archeologysk

archeolooch

archipel

architekt

architektoanysk

architektuer

architraaf

wurde sûnt it útbringen fan it Frysk Hânwurdboek yn 2008 mei ch stavere omdat de útspraak fan -ch- stimleas is. Yn de Foarkarswurdlist en de staveringshifker steane se no ek mei ch.

Bêst, Wâldman. De list liket my net al te lêstich ta. --PiefPafPier (oerlis) 14 maa 2016, 19.04 (CEST)

Positive StaveringsaksjeBewurkje

Sa stadichoan komt ús aksje op gong. Ferskate minsken, wêrûnder lesjouwers en eksaminatoaren Frysk sille harren oanmelde. De earsten hawwe soks al dien. Devries54 (oerlis) 21 sep 2017, 15.37 (CEST)

Ferfrysking of net-ferfryskjen fan plaknammen bûten FryslânBewurkje

(De ûndersteande stikjes binne hjir gearfandele fan oerlissiden.)

Fan Oerlis:Appingedam:

Oant no ta hawwe wy 'dam' yn plaknammen 'dam' litten, dat net Amsterdaam, Rotterdaam en Edaam. Om my hoecht Appingedaam ek net. Wat tinke de meidoggers? Drewes (oerlis) 6 mai 2019, 21.45 (CEST)

Mei iens. By myn witten is der ek net ien dy't it efterheaksel yn plaknammen as '-daam' útsprekt. (Mar goed, ik ken net elkenien yn Fryslân, dat dêr kin ik mis mei wêze.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 6 mai 2019, 22.32 (CEST)
It makket my net út. Ik wol der al even oan taheakje, as wy Appingedam net ferfryskje, wêrom wy oare plakken bûten Fryslân al ferfryskje. Ik tink dat der hast ek net ien is dy't dy foarmen brûkt. Kneppelfreed (oerlis) 6 mai 2019, 23.45 (CEST)
Datlêste bin ik net mei jo iens, Kneppelfreed. Plaknammen as Grins, Inkhuzen, Haarlim, om mar wat te neamen, wurde neffens my rûnom brûkt. Foar Swol, Ynskedee, Utert is dat miskien net sa, mar dat binne histoaryske ferfryskings, dy't ik graach yn eare hâld. Wat oare plakken yn Nederlân oangiet, dy't gjin histoaryske Fryske plaknammen hawwe en ek gjin nammen dy't normaalwei yn it spraakgebrûk ferfryske wurde (lykas Lelystêd), bin ik oer it algemien gjin foarstanner fan ferfrysking. Dan krije jo ferfrjemdzjende nammen as Seewâld (Zeewolde) en Swietermar (Zoetermeer). Neffens my sjitte we dêrmei ús doel foarby. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mai 2019, 00.38 (CEST)
Ik bin it alhiel mei jo iens, mar der sitte hjir en dêr noch wol wat nuvere nammen by sa as bygelyks "Hilversum", dêr't wy Hilfertsom fan makke hawwe. Wêr komt dat einlings wei? Kneppelfreed (oerlis) 7 mai 2019, 05.32 (CEST)
Hilfertsom skynt in histoaryske ferfrysking te wêzen. Ik sis "skynt" omdat ik der noch nea fan heard hie foar't ik by de Wikipedy kaam, mar dat seit fansels mear oer my as oer sa'n plaknamme. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mai 2019, 20.59 (CEST)
Tige foar om de plakken harren eigen namme werom te jaan. No docht it my faak tinken oan in konferânse fan Fons Jansen dy't it hie oer in plak yn Noard-Hollân dat 'Trousers in Watercountry' hiet. At der gjin boarnen binnne om in namme oars te skriuwen as de offfisjele namme brûke tinkt my. It liket der op dat it fiel-jo-frij útgongspunt hjir trochsjitten is. Wikipedy hat ek gjin taalbefoarderingsdoelstelling. It doel is om mei besteande boarnen feiten te beskriuwen. (Dan is it fansels prachtich as soks yn it Frysk kin.) Foarôf wol efkes ôfprate wat al of net oanpast wurde moat, al sille der altyd oerlisgefallen bliuwe. Hilfertsom heart bygelyks ek yn it rychje Dimter/Grins. It lestige is allinnich dat Google net folle oars fine as in earder hotel. Sjoch hjir. It sil wol in soad wurk wêze om in soad nammen oan te passen, mar ik doch wol mei by it oanpassen.Frou Watzema (oerlis) 7 mai 2019, 10.57 (CEST)
Mei iens, en moai dat jo meihelpe wolle. Al even in korreksje: ik leau net dat it oan it "fiel-jo-frij"-prinsipe leit. Neffens my hiene de ierdere meidoggers fan 'e Wikipedy gewoan in hiele oar ynstek as wy, nammentlik: in konsensus dat der safolle mooglik ferfryske wurde moast. No goed, dêr kinne je it mei iens wêze of net, mar it wie net dat elkenien mar wat die. Ik moat bekenne dat ik yn 'e earste jierren dat ik hjir aktyf wie, dêr ek oan meidien haw, mei Amerikaanske plaknammen as Sint-Louis (St. Louis) en Memfis (Memphis). Letter bin ik ta de konklúzje kommen dat dat gjin goed idee is, en haw ik dy artikels omneamd. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mai 2019, 20.59 (CEST)
@Ieneach fan 'e Esk en Frou Watzema: Tankewol foar it útlizzen wat Hilfertsom oanbelanget. Ik fyn it wichtich dat wy de Fryske nammen oanhâlde dêr't in (âlde) Fryske namme foar bestiet. As dy der net is, dan soene wy de offisjele namme oanhâlde moatte en net sels wat betinke want guon nammen yn Seelân dêr't Drewes nei ferwiisde binne dochs wier om te gnizen Kneppelfreed (oerlis) 7 mai 2019, 22.19 (CEST)

Fan Kategory oerlis:Plak yn Seelân:

Ik stel út om alle ferfryske Siuwske plaknammen harren wiere namme werom te jaan. 's-Hear Hendriksbern bygelyks, folslein trochsketten en om te gnizen! Drewes (oerlis) 7 mai 2019, 18.15 (CEST)

@Drewes: Mei iens, salang't der útsûnderings makke wurde foar Feare, Flissingen en Middelburch, dat binne neffens my histoaryske foarmen, en miskien Sieriksee ek, dat wit ik sa net. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mai 2019, 21.13 (CEST)
@Drewes: Sieriksee hawwe we noch net, sjoch ik no. Mar Toalen wol, en om't dat behalven in plaknamme ek de namme fan in (earder) eilân is, fyn ik dat dy ek stean bliuwe kin. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 mai 2019, 21.19 (CEST)
Okidoo Drewes (oerlis) 9 mai 2019, 21.36 (CEST)

Fan Oerlis:Westerwâlde (gemeente):

@RomkeHoekstra: Ik stel út de gemeente by syn wiere namme te neamen, Westerwolde. Sjoch ek oerlis Appingedam. Drewes (oerlis) 7 mai 2019, 18.01 (CEST)

Ik kin my dêr wol yn fine hear. Somtiden is it wol wat frjemd, lykas yn it foarbyld fan Appingedam (wy hiene dêr famylje en neamden it -oars as Amsterdam- altiten Appingedaam). Wolle jo ek efkes de oare Grinslânske gemeentes neisjen? Miskien moatte dy dan ek de offisjele namme krije.--RomkeHoekstra (oerlis) 7 mai 2019, 18.58 (CEST)
@Drewes: Ik tink der moatte even wat mear dúdlikens komme wêr't wy nammen ferfryskje en wêr net. Ik soe tinke krektas Ieneach sei dat nammen mei tradysjonele Fryske nammen ferfryske wurde sa as bygelyks yn de Frânske en Dútske Wikipedia. Nammen yn Grinslân en oare fan oarsprong Fryske gebieten is wat in twivel gefal om't in soad Grinslânske plakken nammen hawwe dy’t sterk oerienkomme mei dy yn Fryslân. Soene we der in stimming oer hâlde kinne Kneppelfreed (oerlis) 7 mai 2019, 19.02 (CEST)
@Drewes, Kneppelfreed, RomkeHoekstra, en Frou Watzema:Ik fyn 'Westerwâlde' in hiel oar gefal as de plaknammediskusje by Appingedam. It giet hjir nammentlik net om in plaknamme, mar om in histoaryske streeknamme (dêr't se no in gemeente nei ferneamd hawwe). Dus krekt as by it Westerkertier, it Hegelân en it Aldamt is der neffens my alle reden ta om 'e Fryske foarm fan Westerwâlde te brûken. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 7 mai 2019, 21.10 (CEST)
@Drewes, Kneppelfreed, Ieneach fan 'e Esk, en Frou Watzema: Dêr ha jo ek gelyk yn Ieneach. Mar in plaknamme kin somtiden like âld of noch âlder wêze dan in streeknamme. De geografyske nammen bliuwe jimmeroan wer in hiel lestich ferhaal. Wat foar de ien ynboargere is, is dat foar de oar wer net. It jild winliken foar alle geografyske nammen. Soe de Fryske Akadeemje eat hawwe (in list mei geografyske nammen bûten Fryslân of soksawat?--RomkeHoekstra (oerlis) 8 mai 2019, 06.40 (CEST)
@RomkeHoekstra: Dêr haw ik hurde holle yn. Ik haw de yndruk dat de F.A. him net bot mei toponimen dwaande hâldt en alhielendal net bûten Fryslân. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 mai 2019, 17.22 (CEST)
@RomkeHoekstra: Ik haw noch in lânkaart fan Fryslân mei dêrop alle Hollânske en Fryske toponimen, dy't begjin njoggentiger jierren mei-útjûn is troch de F.A. (dat we sille mar rekkenje dat it de standert werjout). Dêr steane net in protte plaknammen bûten Fryslân op (fansels), mar dy dy't der wol op steane, binne:
 • Diever - Diever
 • Dwingeloo - Dwingelo
 • Frederiksoord - Frederiksoard
 • Grijpskerk - Grypskerk
 • Grotegast - Gruttegast
 • Hoogersmilde - Hegersmilde
 • Een - Ien
 • Leek - De Like
 • Leens - Liens
 • Marum - Mearum
 • Noordhorn - Noardhorn
 • Opende - De Grinzer Pein
 • Ossenzijl - Ossensyl
 • Robbenoort - Robbeoard
 • Roden - Roan
 • Ulrum - Ulrum
 • Visvliet - Fisfliet (sûnder k)
 • Vledder - Fledder
 • De Wilp - De Wylp
 • Zoutkamp - Sâltkamp
 • Zuidhorn - Súdhorn
 • Zwartendijkster Schans - Iener Skâns
Dêr kin ik út it wurk fan 'e Bruorren Halbertsma noch oan tafoegje: Norg - Noarch. Fierders wit ik yn prinsipe neat fan 'e Fryske foarmen fan Grinslânske en Drintske plaknammen. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 mai 2019, 20.49 (CEST)
Ik kin der noch in pear oan taheakje dy't ik yn 'e Fryske sprektaal heard hie en/of oer lêzen hie:
 • Delfzijl - Delfsyl
 • Winschoten - Wynskoat (hie ik earder al foar de Wikipedy lêzen, kin sa gau de boarne net fine fia google)
 • Steenwijk - Stienwyk
 • Lelystad - Lelystêd (wurdt rillegau sein)
 • Purmerend - Purmerein
 • Scheveningen - Skeveningen
 • Katwijk - Katwyk
Ik hie ea ris lêzen dat de namme "Zierikzee" fan de Aldfryske namme "Siegerik" komt en dus "Siegerik's Ee" en letter ferfoarme ta Zierikzee/Sieriksee. Kneppelfreed (oerlis) 11 mai 2019, 21.26 (CEST)
Goed, Westerwâlde is in histoaryske namme yn in earder Frysk gebiet en, ik haw it opsocht, komt hiel ticht by de midsiuwske fariant sa't dy neamd wurdt yn in 9e-iuwske oarkonde fan de Abdij fan Corvey. Dochs pleitsje ik derfoar om in hjoeddeiske gemeente syn offisjele namme te jaan en hjir en no op te hâlden mei it ferfryskjen fan de offisjele Nederlânske geografyske nammen fan no. Drewes (oerlis) 8 mai 2019, 17.31 (CEST)
Wat geografyske plaknammen fan no oangiet, bin ik it 100% mei jo iens. Sa't ik hjirboppe al sei, liket it my yn dit gefal wat oars ta om't it om in streeknamme giet. Hawar, as jimme de gemeentenamme beslist omneame wolle, sil ik jimme net yn it paad stean, mar ik soe it al wat apart fine dat it artikel oer de gemeente in oare namme hat as dat oer de lânstreek dêr't dy gemeente nei ferneamd is. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 9 mai 2019, 17.22 (CEST)

Fan Oerlis:Lutjegast:

@RomkeHoekstra: Wêrom Lutjegast feroare yn Lytsegast, wat net in ynboargere foarm is? Fierders is it mar in heal-frysk (Lytsegaast of Lytsegeast hie better west) en leit it doarp net yn it Frysktalige part fan it Westerkertier. Drewes (oerlis) 10 mai 2019, 16.40 (CEST)

Tsja, dêr ha wy wer soks. Myn skoanfamylje komt út Gerkeskleaster en dêr sizze se (yn it Frysk) Lytsegast (en haw it noch efkes neifrege mar elk dy't dêr Frysk praat neamt it plak dêr Lytsegast). Net Lytsegeast (dat leit ûnder Tytsjerk). It is trouwens ek net Gruttegeast mar Gruttegast. Dy artikels binne trouwens al yn 2017 skreaun, dus fier foar de diskusje fan krekt lyn. Ik hie no allinne de kategory oanpast. Ik sil it fuort feroarje it yn Lutjegast.--RomkeHoekstra (oerlis) 10 mai 2019, 19.03 (CEST)
@Drewes en RomkeHoekstra: As de foarm 'Lytsegast' yn 'e Fryske sprektaal brûkt wurdt, liket it my in ynboargere ferfrysking ta. Sa't ik earder sei, bin ik net bot foar nije ferfryskings fan plaknammen, mar neffens Romke is it dus in besteandenien. Dan liket der my neat oan 'e hân te wêzen en kin wat my oangiet dizze side omneamd wurde ta Lytsegast. (En wat de diskusje '-gast'/'-geast' oangiet: Gruttegast, wat wis wol in ynboargere ferfrysking is, einiget ek net op '-geast'.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 11 mai 2019, 19.46 (CEST)
Dit is in twifelgefal dat der al oan siet te kommen, en it sil grif de lêste net wêze. Benammen plakken krekt oer de Fryske grins soene wol de Fryske namme krije kinne, at der mar boarnen foar binne. Yn dit gefal liket de boarne te bestean, al binne de boarnen gauris lestich werom te finen. Wat Gast oanbelanget: wy hawwe it hjir ek oer 'De Gastmer' wylst Gaastmar de offisjele namme is. It giet my der fansels net om, om gelyk te krijen, at wy mar nei goed oerlis ta beslút komme dat te hantearjen is. Dizze side is net sa geskikt om oerlis te hawwen. At ien nei sismar tsien jier witte wol wat der ôfsprutsen is oer de stavering fan lakken bûten Fryslân siket dy net sa gau by Lytsegeast/Lutjegast. Dat is krektlyk as it oerlis oer Sieuske plakken. Ik soe foarslaan wolle om dit oerlis earne oars hinne te plakken, bygelyks hjir of hjirre. At der in better plak is mei om my ek. Frou Watzema (oerlis) 11 mai 2019, 20.00 (CEST)
Ik tink der is dus genôch bewiis dat der in Fryske namme gongber is en kinne we it wol omneame ta "Lytsegast" Kneppelfreed (oerlis) 11 mai 2019, 21.26 (CEST)
Foar it offisjele Lutjegast is wat te sizzen, mar ek foar de Fryske namme Lytsegast. Dêrfoaroer liket my Lytsegaast hielendal bûten de oarder te fallen, om't dy namme sawol mûnling as skriftlik ûnbekend is. In ferfrysking nei Lytsegaast soe boppedat nije diskusjes útlokke oer nammen as Gruttegast → Gruttegaast en Súdhorn → Súdhoarne). My makket it fierder net sa'n soad út. Wy hoege net te ferfryskjen, mar oan de oare kant ek net te ûntfryskjen. Lytse plakjes lykas Lytsegast of Noardwyk binne fral lokaal yn Fryslân bekend, mar hawwe wol Fryske nammen ek al binne dy by in soad oare Friezen ûnbekend. Ek fyn ik it feit dat wy Amsterdam of Rotterdam sizze en skriuwe gjin reden om dan Appingedaam mar te ûntfryskjen. It giet net allinne om Lytsegast of Appingedaam; der is in hiele rige fan dy nammen wêr't wy net goed mei omgeane en dy't wy neffens eigen ynsjoch ferfryskje of ûntfryskje. Dochs moatte wy hjir ta in útdragene saak komme en soe it moai wêze dat der in ein komt oan dy griemerij mei toponimen. Dus: as wy ús no by lemma's fan toponimen by twifelgevallen bûten Fryslân konsekwint oan de offisjele namme hâlde, dan is der yn de tekst romte genôch om de Fryske namme en skriuwwize te brûken. Dus net it lemma Aldenburch of Oldenburch (ek wer sa'n foarbyld!) mar "Oldenburg". Is dat wat of soe dat wer ta nije betizings liede kinne?--RomkeHoekstra (oerlis) 12 mai 2019, 08.29 (CEST)

Fan Oerlis: Follendaam:

Wy hawwe no Foalendaam, Follendaam, Folendam en Volendam. Boppedat leit der noch gjin ôfspraak oer hoe't wy oan sille mei it oersetten van Nederlânske plaknammen bûten Fryslân. Drewes (oerlis) 17 mai 2019, 13.51 (CEST)

De no oanleine 'Gearfettingslist' is noch net mear as in ynventarisaasje. Dan witte wy wêr't wy it oerlis oer gean moat, ynhâldlik leit alles dan op tafel. Dêrnei moat der troch de mienskip oerlein wurde om te kommen ta in list mei ferfryske nammen dêr't de mienskip it wol oer iens is. (Der sille grif ek in pear oerbliuwe dêr't de mienskip it net oer iens wurde kin, wat dêr dan mei dien wurde moat sjogge wy letter wol) 'k Bin no dwaande om oer alle foarlizzende nammen in side oan te meitsjen, mei óf in offisjele óf mei in ferfryske namme. As dat klear moatte wy it der mar ris oer mei elkoar oer ha hokker fan de beide foarmen de redirect krije moat. Hokker foarm keazen wurdt kin bygelyks ek ôfhingje hoe swier oft de neamde boarnen meitelle moatte (dêr sil net iderien itselde yn stean). Frou Watzema (oerlis) 17 mai 2019, 14.23 (CEST)
@Frou Watzema: It liket my ferstanniger om earst te ynventarisearjen en pas dêrnei artikel te skriuwen. It liket my ta dat wy ús dêr letter in protte wurk mei besparje kinne. Drewes (oerlis) 17 mai 2019, 17.14 (CEST)
Alle plakken fan de list ha no al sawat in artikel en der komme grif net folle mear by tinkt my. Ha gjin noed oer it wurk, ik hie ik al oanbean om dêr by te helpen. Boppedat is omneamen net folle wurk. It feit dat der noch gjin artikel is, mei net meispylje by it kiezen fan de stavering. In tafallich bykommend foardiel is ek dat bygelyks Volendam eartiids op syn Frysk skreaun waard. En in oar ding dêr't ik by de Grinslanner doarpen en buorskippen tsjinoan rûn is dat der in soad gearstallings yn in artikel binne, dy soene dan eins ek mei-ferfryske wurde moatte (of net fansels, dat is in kar) Sokke saken kinne no moai meinomd wurde yn it oerlis. Frou Watzema (oerlis) 17 mai 2019, 17.35 (CEST)
@Frou Watzema: Liket my skoan ta. Der moat my trouwens fan it hert dat ik it moai fyn dat jo artikels oer al dy plakken oanmeitsje, mar it moat fansels gjin hillich moatten wurde, hin? We kinne der ek oer diskusjearje en in beslút nimme sûnder dat it artikel al bestiet. (Ik sis dit even omdat ik juster en hjoed wer in stikmannich ferfryske plaknammen betocht haw dy't ik yn 'e list sette sil.) Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 18 mai 2019, 22.14 (CEST)
Wolle jo oanjaan wannear't de ynventarisaasjelist wat jo oangiet 'kompleet' is? (der dêrnei grif noch wol 'neidrippers' by komme, dât hâlde je dochs, mar dat is ek net sa slim). Frou Watzema (oerlis) 19 mai 2019, 08.40 (CEST)
@Frou Watzema: Ik bin justerjûn alle besteande lemma's yn 'e kategoryen Plak yn Grinslân, Plak yn Drinte, Plak yn Oerisel, Plak yn Gelderlân, Plak yn Flevolân, Plak yn Noard-Hollân en Plak yn Súd-Hollân neirûn. Plak yn Seelân wie earder al dien. As ik no fan 'e jûn Plak yn Utert, Plak yn Noard-Brabân en Plak yn Limburch dwaan kin, dan is wat my oangiet de ynventarisaasje kompleet. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 mai 2019, 22.24 (CEST)
P.S.: Dien. Ik hie ferwachte dat der noch folle mear wurk yn siet, mar it foel ta. Sa't jo sizze, der sil miskien noch wolris ien by komme dy't we oant no ta oer de holle sjoen hawwe, mar dat is net oars. Wat my oangiet is de ynventarisaasje sa klear. Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 19 mai 2019, 22.54 (CEST)

GearfettingBewurkje

Hjir in earste gearfetting fan boppesteande mei in earste konsept. Ik soe sizze: Knal der mar op, ferbetterje en fol mar oan: Gearfetting oerlis Plaknammen (jildt (noch) net foar oare topografyske nammen)

 1. Yn dizze list wurde allinnich plaknammen opnommen wêrfan't de Frysktalige foarm ferskilt fan 'e offisjele namme.
 2. Histoaryske boarnen foar binne: útjeften fan de Fryske Akademy, de Afûk, âlde kaarten en skriuwers as Halbertsma/Gildemacher
 3. Fan Ferfryske plaknammen wurde op de eigen side ek de offisjele namme neamd. Foarbyld: Lytsegast (offisjeel Lutjegast)….
 4. De offisjele plaknamme krijt altyd in redirect as der in Fryske namme bestiet.
 5. De mienskip set nei ôfsluten fan dit oerlis de list definityf fêst.
 6. Nei fêststelling fan dizze list jildt: Plaknammen allinnich ferfryskje nei oerlis op dizze side & konsensus mei de Wikipedymienskip

In earste konsept foar de List fan Frysktalige plaknammen bûten Fryslân:

Drinte
Fryske namme Offisjele namme Boarne [1] taljochting
Alde Willem (Westerfjild)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Oude WillemGreen copyright.svgRed copyright.svg E
Anhâld AnholtRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Drintsk: Nanholt
Beilerfeart (plak)Green copyright.svgGreen copyright.svg BeilervaartRed copyright.svgGreen copyright.svg E
BoppesmildeGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg BovensmildeRed copyright.svg H/E
DwingeloGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Dwingeloo FA [2] Drintsk: Dwingel
EksloGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg ExlooRed copyright.svgRed copyright.svg
Feanhuzen (Noardenfjild)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Veenhuizen (Noardenfjild) OF, H, OF: Feanhuzen
FledderGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg VledderRed copyright.svg FA [2] wurdt hjir no Vledder (doarp) neamd
FrederiksoardGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg FrederiksoordGreen copyright.svgRed copyright.svg FA [2]
HegersmildeGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg HoogersmildeRed copyright.svg FA [2]
IenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg EenRed copyright.svg FA / BS [2]; Jelle Hendriks Brouwer
Leutingewâlde LeutingewoldeRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
Matsleat Green copyright.svg MatslootRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
Nij-Amsterdam (Drinte)Green copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Nieuw-Amsterdam (Drinte)Red copyright.svg E
Nij-RoanGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Nieuw-RodenRed copyright.svg M, sjoch "Roan"
NijtapGreen copyright.svgGreen copyright.svg NietapRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Histoaryske Feriening Nijtap
boppesteande boarne giet oer in strjitte yn of mooglik in buorskip by De Pein (Smellingerlân); de plaknamme giet oer in plak yn Drinte.
NoarchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg NorgRed copyright.svg BS Eeltsje Halbertsma / Jelle Hendriks Brouwer
PeizerwâldeRed copyright.svg PeizerwoldRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Drintsk:"Peizerwold", Peizerwâld is in Frysk alternatyf Blue copyright.svg
RoanGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg RodenRed copyright.svg FA / BS [2]; Jelle Hendriks Brouwer; Bûsboekje 2005 side 152 Fryske Krite Roan
Roaneres
RoaneriesGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg
RodereschRed copyright.svg O sjoch "Roan"; hjit hjir no "Roaneres", mar in goede ferfrysking soe "Roaneries" wêze
RoanerwâldeGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg RoderwoldeRed copyright.svg O sjoch "Roan" Roanerwâld
Sandebuer SandebuurRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg
Stienbergen (Noardenfjild) Steenbergen (Noardenfjild)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Drintsk: StienbargenGreen copyright.svgBlue copyright.svg
Súdfjilde ZuidveldeRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg EE Noard-Drintsk: Zudvèle
SúdlarenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Zuidlaren OF, E OF: Súdlaren
SúdwâldeGreen copyright.svg ZuidwoldeRed copyright.svg Reden foar ferfryskjen is dat Zuidwolde/Súdwâlde as tsjinfuotter sjoen wurde kin as Noardwâlde yn Weststellingwerf, dêr't al in Fryske namme foar is.Kneppelfreed (oerlis) 7 jul 2019, 18.08 (CEST)
Westerfjilde WesterveldeRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svg Blue copyright.svg
WilhelminaoardGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg WilhelminaoordRed copyright.svg H/E
Flevolân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
AlmeareGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg AlmereRed copyright.svg M ôflaat fan de eartiidske mar. Yn 'e sprektaal wurdt de 'a' fan it earste wurdlid útsprutsen kreksa as de 'a' yn 'bal'.
EmmeloardGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg EmmeloordRed copyright.svg M/OF OF: Emmeloard
LelystêdGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg LelystadRed copyright.svg M/OF Bûsboekje 2005 (KFS) side 151; OF: Lelystêd
SkoklânGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Schokland H, E
Gelderlân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
ApeldoarnGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg ApeldoornRed copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150
ArnhimGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg ArnhemRed copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150
BuerenGreen copyright.svgGreen copyright.svg BurenRed copyright.svgRed copyright.svg
Easterhout (Gelderlân)Red copyright.svg Oosterhout (Gelderlân)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
Elburch (plak)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Elburg (plak)Red copyright.svg Blue copyright.svg
FelpGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg VelpRed copyright.svg
Holkerfean HolkerveenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
Hurderwyk
HarderwykGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg
HarderwijkGreen copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 151: Harderwyk (as de namme fan 'e fisksoarte harder ôflaat is, is "Hurderwyk" fout)
Yn it gedicht Fryske Jonge, yn ensafh wurdt ek de foarm "Harderwyk" brûkt.
Kalifornje (Maasdriel) Californië (Maasdriel)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg
KulemboarchGreen copyright.svgGreen copyright.svg CulemborgGreen copyright.svgRed copyright.svg H Blue copyright.svg
Moarst MoorstRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svg Red copyright.svg
Nijtsjerk (Gelderlân)Green copyright.svgGreen copyright.svg Nijkerk Green copyright.svgRed copyright.svg EE Blue copyright.svg
NymwegenGreen copyright.svg
NimwegenGreen copyright.svgGreen copyright.svg
NijmegenRed copyright.svg H Blue copyright.svg
SâltbommelGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg ZaltbommelRed copyright.svg H Blue copyright.svg
SutfenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg ZutphenRed copyright.svg H
Tyl TielGreen copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svgBlue copyright.svgBlue copyright.svg
WinterswykGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg WinterswijkRed copyright.svg M, E
Grinslân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Aldedyk (De Marne)Green copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Oudedijk (De Marne)Red copyright.svgRed copyright.svg EE
Aldesyl (Iemsmûn)Green copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svg OldenzijlRed copyright.svgRed copyright.svg "Mûn" is neffens myn wurdboek in 'poarte fan in stienbakkersûne', net as ferkoarting fan "mûning"
AppingedaamGreen copyright.svgGreen copyright.svg AppingedamRed copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg M
Bad NijeskânsGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Bad NieuweschansRed copyright.svg AF Nijeskâns
Balmahuzen BalmahuizenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Balmahûzen?Blue copyright.svg
BarnwertGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg BarnwerdRed copyright.svgRed copyright.svg
Boekstee BuikstedeRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
DelfsylGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Delfzijl H
Djipswâl (De Like)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Diepswal (De Like)Red copyright.svgRed copyright.svg EE
Djipswâl (Súdhorn)Green copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Diepswal (Súdhorn)Red copyright.svgRed copyright.svg EE
Eastein (Iemsmûn)Green copyright.svg Red copyright.svgGreen copyright.svg Oosteinde (Iemsmûn)Red copyright.svgRed copyright.svg E "Mûn" is neffens myn wurdboek in 'poarte fan in stienbakkersûne', net as ferkoarting fan "mûning"
EasternijlânGreen copyright.svg OosternielandRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg EE Blue copyright.svg
EllerhûzenGreen copyright.svg EllerhuizenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Grinslânsk: EllerhoezenBlue copyright.svg
Eppenhuzen EppenhuizenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Eppenhûzen (Grinslânsk:Eppenhoezen)Blue copyright.svg
FeandamGreen copyright.svg Green copyright.svg


FeandaamGreen copyright.svg

VeendamRed copyright.svgRed copyright.svg H
Fiskflyt
FisflietGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg
Visvliet FA [2]; wurdt hjir no Fiskflyt neamd
Fjildstreek VeldstreekRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
Fjouwerhuzen (De Marne)Green copyright.svgGreen copyright.svg Vierhuizen (De Marne)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg EE Grinslânk: Vaaierhoezen, Frysk dus Fjouwerhûzen, mei in 'kapke' der op
FlydoarpGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg VliedorpRed copyright.svgRed copyright.svg E
't Foan Faan (plak)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Hjir is de Grinslânske foarm oernommen
FraansumGreen copyright.svgGreen copyright.svg FransumRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
Fraansumer FoarwurkGreen copyright.svgGreen copyright.svg Fransumer VoorwerkRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg EE
GaaikemadykGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg GaaikemadijkRed copyright.svgRed copyright.svg E
Gaaikemawear GaaikemaweerRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
Grins (stêd)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Groningen H/FA Frysk Hânwurdboek side 634
De Grinzer PeinGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Opende FA [2]
Gryptsjerk
Green copyright.svg GrypskerkGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg
Grijpskerk FA Grypskerk[2]; wurdt hjir no Gryptsjerk neamd
Grut MaarslachGreen copyright.svg Groot MaarslagRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
GruttegastGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Grootegast FA/OF [2]; Omrop Fryslân
HegemiedenGreen copyright.svgGreen copyright.svg HoogemeedenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg EE
HegesânGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg HoogezandRed copyright.svg EE It Hegesân is in buorskip by it doarp Donkerbroek yn de gemeente Eaststellingwerf.
HeinebuorrenGreen copyright.svgGreen copyright.svg HeineburenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
De HispelGreen copyright.svg De HaspelRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
HolwienGreen copyright.svg HolwindeRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
Hornhuzen HornhuizenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E HernhuzenBlue copyright.svg
JonkersfeartGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg JonkersvaartRed copyright.svg OF, M, E Omrop Fryslân: Jonkersfeart
KeuningswykGreen copyright.svgGreen copyright.svg KeuningswijkRed copyright.svgRed copyright.svg Red copyright.svg E
KleasterbuorrenGreen copyright.svgGreen copyright.svg KloosterburenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg EE
De KnypGreen copyright.svg De KnijpRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
KokswykGreen copyright.svg KokswijkRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
KommersylGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg KommerzijlRed copyright.svg E
KoerherneGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svg


KorherneGreen copyright.svg

KornhornRed copyright.svg M / BS Koerherne, neffens Jelle Hendriks Brouwer
KropswâldeGreen copyright.svg KropswoldeRed copyright.svgRed copyright.svg Red copyright.svg E Blue copyright.svg
Krúswei (Grinslân)Green copyright.svgGreen copyright.svg Kruisweg (Grinslân)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
KuzemerbalkeGreen copyright.svg KuzemerbalkRed copyright.svgRed copyright.svg Red copyright.svg Blue copyright.svg
LauwerseachGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Lauwersoog OF OF: Lauwerseach
LauwerssylGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Lauwerzijl OF Omrop Fryslân
LeechtsjerkGreen copyright.svgGreen copyright.svg LeegkerkRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
't Lege 't Lage van de WegRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
LiensGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg LeensRed copyright.svg FA [2]
De LikeGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Leek FA / BS [2]; Jelle Hendriks Brouwer
Lyts MaarslachGreen copyright.svg Klein MaarslagRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
Lytse Hûskes Kleine HuisjesRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
LúkswâldGreen copyright.svg LucaswoldeRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg M Lukaswâld?
LytsegastGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg LutjegastRed copyright.svg B Jelle Hendriks Brouwer
't MalikGreen copyright.svg 't MalijkRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
MarnehuzenGreen copyright.svg MarnehuizenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Marnehûzen?Blue copyright.svg
MearumGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Marum FA / BS [2]; Jelle Hendriks Brouwer
Menskewear MensingeweerRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svg Blue copyright.svg
MuntendaamGreen copyright.svg MuntendamRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svg E
Nij-ScheemdaGreen copyright.svgGreen copyright.svg Nieuw-ScheemdaRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
Nijtsjerk (Gruttegast)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Nijkerk (Gruttegast)Red copyright.svgRed copyright.svg E
Nijtsjerk (De Marne)Green copyright.svgGreen copyright.svg Niekerk (De Marne)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
NoardbroekGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg NoordbroekRed copyright.svgRed copyright.svg E
NoarddykGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Noorddijk (Grinslân)Red copyright.svgRed copyright.svg EE
NoardhornGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg NoordhornRed copyright.svg FA [2]
NoardlarenGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg NoordlarenRed copyright.svg M, E As Súdlaren brûkt wurdt, moat ek Noarlaren ferfryske wurde
NoardpoldersylGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg NoordpolderzijlRed copyright.svg Red copyright.svg EE
Noardwyk (Grinslân)Green copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg NoordwijkRed copyright.svg M, EE
NúsGreen copyright.svgGreen copyright.svg NuisRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
OkswertGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg OkswerdRed copyright.svgRed copyright.svg
PeeboskGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg PeebosRed copyright.svg Red copyright.svg E
PiterbuorrenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg PieterburenRed copyright.svgRed copyright.svg M
PitersylGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg PieterzijlRed copyright.svgRed copyright.svg E
RiichGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg MolenrijRed copyright.svgRed copyright.svg
RohoanGreen copyright.svg RoodehaanRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
RûgesânGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg RuigezandRed copyright.svgRed copyright.svg E
SaaksumhuzenGreen copyright.svgGreen copyright.svg SaaxumhuizenRed copyright.svg Red copyright.svgRed copyright.svg Grinslânk: Saaksumhoezen, Frysk dus Saaksumhûzen, mei in 'kapke' der op
SâltkampGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Zoutkamp FA [2]
SânhuzenGreen copyright.svgGreen copyright.svg ZevenhuizenRed copyright.svg Red copyright.svgRed copyright.svg EE Grinslânk: Waaierhoezen, Frysk dus Waaierhûzen, mei in 'kapke' der op
SânwykGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg ZandwijkRed copyright.svg Red copyright.svg E
SappemarGreen copyright.svg SappemeerRed copyright.svg Green copyright.svgRed copyright.svg M Blue copyright.svg
SebaldebuorrenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg SebaldeburenRed copyright.svgRed copyright.svg E
SethûsGreen copyright.svg ZethuisRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
SiddebuorrenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg SiddeburenRed copyright.svgRed copyright.svg M
SyldykGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg ZijldijkRed copyright.svgRed copyright.svg EE
SkyldwâldeGreen copyright.svg SchildwoldeRed copyright.svgRed copyright.svg Red copyright.svg E Blue copyright.svg
Skouwen (De Marne)Green copyright.svgGreen copyright.svg Schouwen (De Marne)Red copyright.svgRed copyright.svg M Blue copyright.svg
SkouwersylGreen copyright.svgGreen copyright.svg SchouwerzijlRed copyright.svgRed copyright.svg M, E Blue copyright.svg
SpanjertsdykGreen copyright.svg SpanjaardsdijkRed copyright.svg Red copyright.svgRed copyright.svg M, E Blue copyright.svg
Startenhuzen StartenhuizenRed copyright.svgRed copyright.svg Red copyright.svgRed copyright.svg E Grinslânk: Staartenhoezen, Frysk dus Startenûzen, mei in 'kapke' der opBlue copyright.svg
StedskanaalGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg StadskanaalRed copyright.svg M
StiendaamGreen copyright.svg SteendamRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
StitswertGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg StitswerdRed copyright.svgRed copyright.svg
Stoart (De Marne)Green copyright.svg 't StortRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
SúdbroekGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg ZuidbroekRed copyright.svgRed copyright.svg E
Súdhorn (plak)Green copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Zuidhorn (plak) FA [2]
SuerdykGreen copyright.svg ZuurdijkRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
TermuntersylGreen copyright.svg TermunterzijlRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg M, E Blue copyright.svg
De TintenGreen copyright.svg De TentenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg M Blue copyright.svg
UskwertGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg UsquertRed copyright.svg
WaadwertGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg WadwerdRed copyright.svgRed copyright.svg
Waaierhuzen WierhuizenRed copyright.svgRed copyright.svg Red copyright.svgRed copyright.svg E Grinslânk: Waaierhoezen, Frysk dus Waaierhûzen, mei in 'kapke' der opBlue copyright.svg
WarfhuzenGreen copyright.svgGreen copyright.svg WarfhuizenRed copyright.svg Red copyright.svg E Blue copyright.svg
WesternijlânGreen copyright.svgGreen copyright.svg WesternielandRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
Wetterhuzen WaterhuizenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Grinslânsk: "Waterhoezen", op syn Frysk dus Wetterhûzen, mei in kapke dus Blue copyright.svg
Willemstêd (Grinslân)Green copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Willemstad (Grinslân)Red copyright.svg M
De WylpGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg De Wilp FA [2]
WynskoatGreen copyright.svgGreen copyright.svg Red copyright.svgGreen copyright.svg WinschotenRed copyright.svg BS Jelle Hendriks Brouwer
WitewierrumGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg WittewierumRed copyright.svg H
Limburch
Fryske namme Offisjele namme Boarne [1] taljochting
FaalsGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg VaalsRed copyright.svg ek de skriuwwize fan 'e Faalserberch/Vaalserberg yn gedachten hâlde
FenloGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg VenloRed copyright.svg
HearlenGreen copyright.svgGreen copyright.svg HeerlenGreen copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
Kling-Kulle Klein-KullenRed copyright.svgRed copyright.svg Red copyright.svgRed copyright.svg hjir is blykber de Limburchske namme oernommen
TsjerkrieRed copyright.svg KerkradeRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
Noard-Brabân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Bergen op SoomGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Bergen op ZoomRed copyright.svgRed copyright.svg
Bokstel (plak)Green copyright.svgGreen copyright.svg Boxtel (plak)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
De BoskGreen copyright.svgGreen copyright.svg 's-Hertogenbosch Blue copyright.svg
Keatsheuvel KaatsheuvelRed copyright.svgRed copyright.svg Green copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
TilburchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg TilburgRed copyright.svg
Waalwyk (stêd)Green copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg WaalwijkRed copyright.svg M, E
Willemstêd (Noard-Brabân)Green copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Willemstad (Noard-Brabân)Red copyright.svg M, E
Noard-Hollân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
AalsmearGreen copyright.svg AalsmeerRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svg
AartswâldGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg AartswoudRed copyright.svg E
AbbetsjerkGreen copyright.svg AbbekerkRed copyright.svg Red copyright.svg E Blue copyright.svg
Ald-LoasdrechtGreen copyright.svg Green copyright.svg Circle-question-red.svg Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 jul 2019, 17.15 (CEST) Oud-LoosdrechtRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
AlkmarGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg AlkmaarRed copyright.svg H?
AmstelfeanGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Amstelveen E
AndykGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg AndijkRed copyright.svg E
AnkefeanGreen copyright.svgGreen copyright.svg AnkeveenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg M
BeverwykGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Beverwijk H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150
Blarikum (plak)Green copyright.svgGreen copyright.svg Blaricum (plak)Red copyright.svg Green copyright.svgRed copyright.svg
Blommedaal BloemendaalRed copyright.svgRed copyright.svg Red copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg
BreukelefeanGreen copyright.svgGreen copyright.svg BreukeleveenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
Broek op LangedykGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Broek op LangedijkRed copyright.svg E
De Burch (plak)Green copyright.svgGreen copyright.svg Den BurgRed copyright.svgRed copyright.svg op Teksel
De CocksdoarpGreen copyright.svg De CocksdorpRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
Daam (Wieringen)Green copyright.svg Dam (Wieringen)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
Dimen DiemenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Green copyright.svg Blue copyright.svg
EasterklyfGreen copyright.svg OosterkliefRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
Easterlân (Wieringen)Green copyright.svgGreen copyright.svg Oosterland (Wieringen)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
EastsaanGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svg OostzaanRed copyright.svg Blue copyright.svg
FelsenGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg VelsenRed copyright.svg H?
FoalendamGreen copyright.svg
FollendaamGreen copyright.svgGreen copyright.svg
VolendamRed copyright.svgRed copyright.svg M wurdt, alteast op 'e Klaai, yn 'e sprektaal útsprutsen as "Foalendam". Wy ha no de histoaryske foarn Follendaam
Fryske BuertGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Friese BuurtRed copyright.svg Red copyright.svg E
Grevelân 's-GravelandRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
HaarlimGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg HaarlemRed copyright.svg H/FA Frysk Hânwurdboek 654
HaarlimmermarGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg HaarlemmermeerRed copyright.svg H namme fan de gemeente ôflaat fan 'e eardere mar
Harkebuert HarkebuurtRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E histoarysk soe it Harkebuorren wêze moatteGreen copyright.svgGreen copyright.svg
HeechwâldGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg HoogwoudRed copyright.svg BS De Tsjerne, Wumkes
HearhugowaardGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svg HeerhugowaardRed copyright.svg E Blue copyright.svg
De HelderGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Den HelderRed copyright.svg Red copyright.svg
Hiemstee (Noard-Hollân) Heemstede (Noard-Hollân)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Green copyright.svgRed copyright.svg
Hiemstsjerk HeemskerkRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Green copyright.svgRed copyright.svg E
HilfertsomGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg HilversumRed copyright.svgRed copyright.svg H
HoarnGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg HoornRed copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 151
HollebalchGreen copyright.svg HollebalgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
Huzen (gemeente) HuizenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
InkhuzenGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg EnkhuizenRed copyright.svg H/FA FA: Inkhuzen
Julianadoarp Green copyright.svgGreen copyright.svg JulianadorpRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
KastrikumGreen copyright.svgGreen copyright.svg CastricumRed copyright.svg Green copyright.svgRed copyright.svg
KatrypGreen copyright.svgGreen copyright.svg CatrijpRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
KoartehoefGreen copyright.svg KortenhoefRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
KreileroardGreen copyright.svg KreileroordRed copyright.svgRed copyright.svg Red copyright.svg E Blue copyright.svg
LangedykGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg LangedijkRed copyright.svg E
LânsmarGreen copyright.svg LandsmeerRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
LoasdrechtGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Circle-question-red.svg Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 jul 2019, 17.15 (CEST) LoosdrechtRed copyright.svgRed copyright.svg M
MuiderberchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg MuiderbergRed copyright.svg E
Muyefjild MuyeveldRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
Mûntsjedam MonnickendamRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
Nij-LoasdrechtGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Circle-question-red.svg Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 16 jul 2019, 17.21 (CEST) Nieuw-LoosdrechtRed copyright.svgRed copyright.svg M
Noard-StroeGreen copyright.svgGreen copyright.svg Noord-StroeRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
NoardbuerenGreen copyright.svg NoordburenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
Noarderbuert (Wieringen)Green copyright.svg Noorderbuurt (Wieringen)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
De OeverGreen copyright.svgGreen copyright.svg Den OeverRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
OpmarGreen copyright.svg OpmeerRed copyright.svgRed copyright.svg Green copyright.svgRed copyright.svg E
PurmereinGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg
Poarmerein
PurmerendRed copyright.svg H hjit hjir no Poarmerein; 'Purmerein' ken ik 'e santiger en tachtiger jierren fan feekeaplju dy't dêr doe nei de feemerk giene Ieneach fan 'e Esk (oerlis) 14 mai 2019, 22.02 (CEST)
SaandamGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg ZaandamRed copyright.svg H
SaanstêdGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg ZaanstadRed copyright.svg H
Sânbuorren (Wieringen)Green copyright.svgGreen copyright.svg Zandburen (Wieringen)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
Sânfoart ZandvoortRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Green copyright.svgRed copyright.svg
SkagenGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg SchagenRed copyright.svg we hawwe in kategory:Skagen
Steed GruttebroekGreen copyright.svg Stede GrootebroekRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
SweachGreen copyright.svgGreen copyright.svg ZwaagRed copyright.svgRed copyright.svg Red copyright.svg
Tsjerkebuorren (Andyk)Green copyright.svgGreen copyright.svg Kerkbuurt (Andyk)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
UtgeastGreen copyright.svgGreen copyright.svg UitgeestRed copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg E
UthoarnGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg UithoornRed copyright.svg E
WarmenhuzenGreen copyright.svg WarmenhuizenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
WesterklyfGreen copyright.svg WesterkliefRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
Oerisel
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
AldemerkGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg OldemarktRed copyright.svg H? Blue copyright.svg
BalkbrêgeGreen copyright.svg BalkbrugRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
BloksylGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg BlokzijlRed copyright.svg H
Dedemsfeart (doarp)Green copyright.svg DedemsvaartRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
DimterGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg DeventerRed copyright.svg H/FA Frysk Hânwurdboek side 307
Eesfean EesveenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
GiternGreen copyright.svg Green copyright.svg
GieternGreen copyright.svgGreen copyright.svg
Gythoarn
GiethoornRed copyright.svg H No Gythoarn, H. Twerda skriuwt oer Gitern, by literatuer oer de feanterijtiid wurde de ynwenners meast 'Gitersken' neamd; Hendrik Twerda, Fan Fryslâns Forline, Boalsert, 1968, A.J. Osinga N.V., side 321: "De Mannen fan Gietern komme".

Ik meande ea ris "Giteren" lêzen te hawwen. Ik wit net mear wêr. Miskien doelde Twerda op "Giteren" ynstee fan "Gitern" Kneppelfreed (oerlis) 9 jun 2019, 00.57 (CEST)

YnskedeeGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg EnschedeRed copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 151
De KúnderGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Kuinre H
OatmarsumGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg OotmarsumRed copyright.svgRed copyright.svg
OldensealGreen copyright.svg OldenzaalRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
OssensylGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svg OssenzijlRed copyright.svg FA [2]Blue copyright.svg
Sint-JanskleasterGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Sint-JanskloosterRed copyright.svg M
StienwykGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Steenwijk H Bûsboekje 2005 (KFS) side 152
StienwikerwâldGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svg Steenwijkerwold E Oflaat fan Stienwyk
SwartslûsGreen copyright.svg
SwartslúsGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg
ZwartsluisRed copyright.svg S De Woudklank
SwartewetterkleasterGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg ZwartewaterskloosterRed copyright.svg E De ferfrysking moat yn elts gefal ferbettere wurde ta Swartewetterskleaster. Der is gjin reden om dy s der by de ferfrysking út it litten.
SwolGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg ZwolleRed copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 152
Willemsoard (Stienwikerlân)Green copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg WillemsoordRed copyright.svg E
Wite Peal (Oerisel)Green copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Witte PaalRed copyright.svg is trouwens gjin wenkearn
Seelân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
AkselGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg AxelRed copyright.svg H?
FeareGreen copyright.svgGreen copyright.svg VeereRed copyright.svg Blue copyright.svg
FilippineGreen copyright.svgGreen copyright.svg PhilippineRed copyright.svgRed copyright.svg
FlissingenGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg VissingenRed copyright.svg
MiddelburchGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg MiddelburgRed copyright.svg
Sas fan Gent
Sas fan GintGreen copyright.svgGreen copyright.svg
Sas van GentRed copyright.svg M moat eins Sas fan Gint wêze om't it Belgyske Gint histoarysk is Green copyright.svgGreen copyright.svg
SierikseeGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svg ZierikzeeRed copyright.svg H?,E Blue copyright.svg
Toalen (plak)Green copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Tholen (plak)Red copyright.svg H neamd nei it eilân dêr't it op lei, en de namme dêrfan moat al ferfryske wurde
Súd-Hollân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Alblasserdaam AlblasserdamRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
Ald-BeierlânGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Oud-BeijerlandRed copyright.svg
Ouderkerk oan de IselGreen copyright.svgGreen copyright.svg
Aldertsjerk oan de IselGreen copyright.svg
Ouderkerk aan den IJsselRed copyright.svg Blue copyright.svg
Alfen oan de RynGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svg Alphen aan den RijnRed copyright.svgRed copyright.svg M Ryn bestiet al
BoadegravenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svg
Bodegreve
BodegravenRed copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150; hjit hjir no Bodegreve
Brylle of De Bryl Brielle of Den BrielRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg H?
DoardtGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg DordrechtRed copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150; It Nijs
EastfoarneGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svg OostvoorneRed copyright.svg E Blue copyright.svg
FlaardingenGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg VlaardingenRed copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 150
FoarburchGreen copyright.svgGreen copyright.svg VoorburgRed copyright.svgRed copyright.svg EE
FoarskoatRed copyright.svg VoorschotenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
GorkumGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Gorinchem/GorcumRed copyright.svg H? waard hjir foarhinne Garkum neamd. Drewes en ik (Ieneach) snapten dat net en yn oerlis hawwe wy it omneamd, mar letter betocht ik dat it grif sa gien is: Warkum is yn Ned. Workum, dus dan is Gorkum yn it Frysk Garkum. Tsja.
De HaachGreen copyright.svgGreen copyright.svg Green copyright.svgGreen copyright.svg Den Haag H Bûsboekje 2005 (KFS) side 151
HellefuotslûsGreen copyright.svgGreen copyright.svg HellevoetsluisRed copyright.svg E Blue copyright.svg
Hoek fan HollânGreen copyright.svgGreen copyright.svg
Hoeke fan HollânGreen copyright.svgGreen copyright.svg
Hoek van HollandRed copyright.svg M
Katwyk (Súd-Hollân)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg KatwijkRed copyright.svg S, E
Krimpen oan de IselGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Krimpen aan den IJsselRed copyright.svg M Isel bestiet al
LeardamGreen copyright.svgGreen copyright.svg
LeardaamGreen copyright.svg
LeerdamRed copyright.svgRed copyright.svg M it hjit no Leardaam
LeienGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Leiden H/FA Frysk Hânwurdboek side 1068
Lekkertsjerk LekkerkerkRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg E
MaasslûsGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgMaasslús?Green copyright.svg MaassluisRed copyright.svg H
Nijkeap NieuwkoopRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg EE we hawwe in kategory:Nijkeap
Noardwyk (Súd-Hollân)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Noordwijk (Súd-Hollân)Red copyright.svg M, EE
NoardwikerhoutGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg NoordwijkerhoutRed copyright.svg M, EE
RynsburchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg RijnsburgRed copyright.svgRed copyright.svg Ryn bestiet al
SkeveningenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg ScheveningenRed copyright.svg H
SkiedamGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg SchiedamRed copyright.svg E
SkoanhovenGreen copyright.svg SchoonhovenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
SoetermarRed copyright.svg ZoetermeerRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg EE
SwyndertRed copyright.svg
Swyndrecht
Zwijndrecht (Súd-Hollân)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg we hawwe in kategory:Swyndert
Wâldbrêge WoubruggeRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg EE hjit hjir no Wâldbrêge...
Utert
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
AchttjinhovenGreen copyright.svg AchttienhovenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
Ald-Maarssefean Oud-MaarsseveenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg EE
Ald-ZuilenGreen copyright.svg Oud-ZuilenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
AldewetterGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg OudewaterRed copyright.svgRed copyright.svg H?, EE
AmersfoartGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg AmersfoortRed copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 149
Bunskoat (stêd)Red copyright.svg Bunschoten (stêd)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg nei analogy fan Wynskoat, tinkBlue copyright.svg
DoarnGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg DoornRed copyright.svg
Fianen (Utert)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Vianen (Utert)Red copyright.svg
Iembrêge EembruggeRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg EE
Iemdyk EemdijkRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg EE
Iemnes EemnesRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
IselsteinGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg IJsselsteinRed copyright.svgRed copyright.svg Isel bestiet al
Loenen oan de FechtGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Loenen aan de VechtRed copyright.svg Blue copyright.svg
Maarssefean MaarsseveenRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E Blue copyright.svg
MartensdykGreen copyright.svg MaartensdykGreen copyright.svg MaartensdijkRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg E
Sânhuzen (Bunskoat) Zevenhuizen (Bunskoat)Red copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg Sjoch ek BunskoatBlue copyright.svg
SeistGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg ZeistRed copyright.svg H Bûsboekje 2005 (KFS) side 152
SoestdykGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg SoestdijkRed copyright.svg E
SpakenburchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg SpakenburgRed copyright.svg Blue copyright.svg
UtertGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg UtrechtRed copyright.svg H/FA Frysk Hânwurdboek side 2212
WâldenberchRed copyright.svg WoudenbergRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg EE
Wyk by DuerstedeGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Wijk bij DuurstedeRed copyright.svg M, EE Blue copyright.svg
(eardere) Nederlânske Antillen
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
Oranjestêd (Arûba)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg OranjestadRed copyright.svg M
Oranjestêd (Sint-Eustasius)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg OranjestadRed copyright.svg M
RinkonGreen copyright.svg RinconRed copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg Blue copyright.svg
Willemstêd (Kurasau)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg WillemstadRed copyright.svg M
Belgje & Lúksemboarch
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
AarlenGreen copyright.svgGreen copyright.svg ArlonRed copyright.svg
BastenakenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Bastogne|Red copyright.svg
BergenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg MonsRed copyright.svgRed copyright.svg H
BrusselGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Bruxelles/Brussel H
DoarnikGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Tournai H
GintGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg GentRed copyright.svg H
KoartrykGreen copyright.svgGreen copyright.svg KortrijkRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg
LeuvenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Louvain H
Limburch (stêd)Green copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg LimbourgRed copyright.svg
LuikGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgRed copyright.svg Liège H
LúksemboarchGreen copyright.svgGreen copyright.svg / LúksemburchGreen copyright.svgRed copyright.svg Luxembourg/LëtzebuergRed copyright.svg FA ôflaat fan 'e lânsnamme, Frysk Hânwurdboek side 2389. Omrop Fryslân skriuwt 'Lúksemburch'.
Lúksemburch is fansels ek goed, mar dan soene we it lân ek omneame moatte, en dat is in soad wurk om neat. (IfdE) It wurk mei net de reden wurde. (FW) Dat mei as wy beslute dat it mei. (IfdE)
MoeskroenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Mouscron
NamenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Namur H
WaverGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Wavre
Dútslân
Fryske namme Offisjele namme Boarne[1] taljochting
AldenburchGreen copyright.svg Green copyright.svg OldenburgRed copyright.svgRed copyright.svg komt yn 'e Wikipedy ek foar as OldenburchRed copyright.svg
AkenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Aachen H
AuwerkGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg AurichRed copyright.svgRed copyright.svg H Aldfrysk: Aurik. Mar: de Groep fan Auwerk.
BerlynGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Berlin H / BfF Bosatlas fan Fryslân side 180: Berlyn
BoarkumGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg BorkumRed copyright.svgRed copyright.svg ?
BreunswykGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg BraunschweigRed copyright.svgRed copyright.svg H
DillenburchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg DillenburgRed copyright.svg H
EmmerikGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg EmmerichRed copyright.svgRed copyright.svg hist. Ned.
FlensburchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg FlensburgRed copyright.svgRed copyright.svg H
GrytsjesylRed copyright.svgGreen copyright.svg GreetsielRed copyright.svgRed copyright.svgRed copyright.svg ?
HamburchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg HamburgRed copyright.svg H
HeidelberchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg HeidelbergRed copyright.svg
KeulenGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Köln H
KleefGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg KleveRed copyright.svg hist. Ned.
KloppenburchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg CloppenburgRed copyright.svgRed copyright.svg
Lier (stêd)Green copyright.svgGreen copyright.svg Leer (stêd)Red copyright.svgRed copyright.svg nei de Sealterfryske foarm?
Limburch oan de LahnGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Limburg an der LahnRed copyright.svg
LuneburchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg LüneburgRed copyright.svgRed copyright.svg
MeursGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Moers hist. Ned. Blue copyright.svg
MúnsterGreen copyright.svgGreen copyright.svg
Meunster
MünsterRed copyright.svg H? Blue copyright.svg
NeurenberchGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svgGreen copyright.svg Nürnberg H
NordeneachGreen copyright.svg NorderneyRed copyright.svgRed copyright.svg H? Blue copyright.svg
RynberkGreen copyright.svgGreen copyright.svg RheinbergRed copyright.svgRed copyright.svg hist. Ned.
SleeswykGreen copyright.svgGreen copyright.svg